Art Contemporani i Espiritualitat (URL)

ECTS: 5
Semestre: 2n
idioma: català
 • Justificació

  La finalitat principal d’aquesta assignatura és reflexionar sobre la dimensió espiritual present en l’art contemporani. Certament, la visió del món que s’afirma a partir de la modernitat, i encara més amb el pas a la ‘postmodernitat’, fa aparentment difícil veure l’art com un camí cap a la transcendència. No obstant això, si bé l’art ja no es pot entendre com un ‘instrument’ al servei d’un ritual religiós, segueix present en l’art del nou-cents aquest anhel cap a un ‘quelcom més’ que transcendeix allò merament existent, ja sigui en direcció d’allò ‘invisible’, com una dimensió que roman amagada a l’aparent objectivitat de la realitat externa, com també d’allò ‘inaudible’, del silenci com a condició de possibilitat de l’Ésser. Un ‘altre’ que es pot identificar amb el Sentit, amb el Tot ―en altres termes, amb la recerca de Déu―, o fins i tot amb el no-res. És justament aquest caràcter epifànic, que ens obliga a buscar nosaltres mateixos el sentit enmig del no-sentit del món, allò que constitueix potser la dimensió espiritual de l’art de la nostra època.

 • Continguts

  Part primera: La qüestió de la modernitat.

  1. La crisi de la modernitat.

  2. La manifestació de la crisi en l’art.

  Part segona: La gènesi de l'art modern.

  3. El sentit d’allò invisible en Kandinsky i en Malevitx.

  4. La dissolució de l’univers de la tonalitat.

  5. La novel·la moderna com a reflex i expressió del món.

  Part tercera: La presència d’allò espiritual en l’art contemporani.

  6. Sobre la relació entre art i vida en les avantguardes del nou-cents.

  7. Sobre el concepte d’aparició.

  8. La música més enllà del silenci.

 • Metodologia i avaluació

  L'assignatura es compon de tres parts, que el professor publicarà regularment al campus. Per contestar als dubtes sobre el contingut de les unitats, així com sobre qualsevol qüestió metodològica, l'alumnat pot comptar amb el suport constant del professor. Així mateix, per animar a compartir les pròpies reflexions i proposar noves reflexions relacionades amb el tema del curs, el professor obrirà fòrums de discussió.

  El percentatge de dedicació per a les diferents activitats proposades és el següent:

  Tutories individuals i/o col·lectives: 5%

  Consultes al fòrum o al professor: 5%

  Jornades presencials: 5%

  Lectura i estudi personal: 50%

  Planificació, preparació i realització dels treballs: 35%

  AVALUACIÓ

  Comentari de text 1: 10% de la nota.

  Comentari de text 2: 10% de la nota.

  Comentari de text 3: 10% de la nota.

  Treball final: 70% de la nota.

 • Competències i objectius

  Capacitat d'anàlisi i síntesi.
  Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d'un objecte d'estudi determinat.
  Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors, actituds.
  Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  Habilitats de gestió de la informació.
  Objectius generals de l’assignatura
   

  Comprendre el sentit i l'evolució de l'art modern i contemporani, en referència sobretot a la seva dimensió mística i espiritual, a través d'una lectura filosòfica d'alguns dels moments i dels protagonistes més rellevants.

  Desenvolupar una actitud crítica respecte als textos relacionats amb l'experiència artística del nou-cents, tant des del punt de vista de la filosofia com de la crítica d'art.

  Ser capaços de relacionar lectures i experiències diferents sobre un mateix tema, així com entre temes o àmbits aparentment distants.

   
  Desenvolupar una actitud crítica respecte als textos relacionats amb l'experiència artística del nou-cents, tant des del punt de vista de la filosofia com de la crítica d'art.
   
  Ser capaços de relacionar lectures i experiències diferents sobre un mateix tema, així com entre temes o àmbits aparentment distants.

 • Bibliografia

  T.W. ADORNO, Filosofía de la nueva música, Akal, Madrid, 2003.

  —— Teoría estética, Akal, Madrid, 2004.

  G. DI GIACOMO, Estética y literatura, PUV, València, 2014.

  —— Malevič, Carocci Editore, Roma, 2014.

  M. HENRY, La Barbarie, Caparrós, Madrid, 1997.

  ——, Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky, Siruela, Madrid, 2008.

  P. HILLIER, Arvo Pärt, Oxford University Press, Oxford, 1997.

  W. KANDINSKY, De lo espiritual en el arte, Paidós, Barcelona, 1999.

  K. MALÉVICH, Escritos, Síntesis, Madrid, 2010.B. NEWMAN, Escritos escogidos y entrevistas, Síntesis, Madrid, 2006.

  R. SERRA, La materia del tiempo, Museo Guggenheim, Bilbao, 2005.G. VATTIMO, El fin de la modernidad, Gedisa, Barcelona, 2004.

Invitats/es

Dr. Diego Malquori

Professor