Logo

Tramitació de títols

 
BATXILLERAT /GRAU
 
- 3 Fotocòpies de las proves de selectivitat o d’accés a la Universitat o del títol pel què va accedir als estudis eclesiàstics (diplomatura, llicenciatura, etc. cursada anteriorment).
3 Fotocòpies del DNI/NIE o Passaport. 
- Resguard de pagament de les dues taxes
Batxillerat / Grau 170€
Taxa Conferència Episcopal Espanyola (CEE)= 30 €
 
Recordeu que l’alumne haurà d’acreditar el coneixement d’una llengua moderna a més de la pròpia per poder tenir tots els requisits dels estudis de Batxillerat.
 

 LLICENCIATURA /MÀSTER

- 3 Fotocòpies de las proves de selectivitat o d’accés a la Universitat o del títol pel què va accedir als estudis eclesiàstics (diplomatura, llicenciatura, etc. cursada anteriorment).
- 3 Fotocòpies del DNI/NIE o Passaport.
Omplir les instàncies de secretaria
- Resguard de pagament de les dues taxes:
             Llicenciatura/Màster= 215 €
             Taxa Conferència Episcopal Espanyola (CEE)= 30 €

Recordeu que l’alumne haurà d’acreditar el coneixement d’una llengua moderna a més de la pròpia per poder tenir tots els requisits dels estudis de Llicenciatura.

Pagament de l’import

 • Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

 

 
Batxillerat en Ciències Religioses
 
L’ISCREB emetrà un certificat en el qual consti l’assoliment dels requisits per a l’obtenció del Batxillerat en Ciències Religioses (assignatures cursades amb l’acreditació de la llengua moderna requerida). 
 
- Pagament de la taxa del certificat de final d'estudis de Batxillerat: 30€ 

 

Pagament de l’import

 • Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

 

 
DECA PRIMÀRIA
 
- Fotocòpia DNI
- Fotocòpia del Títol de Magisteri
- Pagament de la taxa: 80 € (en efectiu a secretaria o bé resguard ingrés bancari)
 

 

Pagament de l’import

 • Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

 

DECA SECUNDÀRIA
 
- Fotocòpia DNI
-  Fotocòpia dels títols segons la formació acadèmica o copia del justificant del pagament de les taxes.

 1. Baccalaureautus in Theologia (= Llicenciat en Estudis Eclesiàstics o Graduat en Teologia)
 2. Baccalaureatus in Scientiis Religiosis amb reconeixement civil (= Graduat en Ciències Religioses, 240 ECTS)
 3. Llicenciatura Civil + Diplomatus / Baccalaureatus in Scientiis Religiosis (= Diplomatura / Batxiller en Ciències Religioses)

(En el cas que part o tots els 18 ECTS de Pedagogia i Didàctica de la religió s'hagin cursat en un altre centre s'haurà d'aportar un certificat acadèmic d'aquest centre on apareguin les assignatures amb els crèdits corresponents)

- Pagament de la taxa: 80 € (en efectiu a secretaria o bé resguard ingrés bancari)

 

 

 

Pagament de l’import

 • Ingrés bancari:

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

 

 

 

Tota la documentació s'ha d'enviar escanejada per correu electrònic a secretaria@iscreb.org