Logo

Cursos Bàsics

Introducció a l’Antic Testament

fields.profe_catala - fields.profe_castella

fields.tag_justificacio

L’aproximació a l’Antic Testament es fa seguint la història dels pobles, i de les persones, que s’hi van veure implicats més directament perquè l’existència d’Israel està vinculada a aquesta història i en ella ha fet experiència de la presència del seu Déu, Jahvè. Es presenta el món de l’Antic Testament com un escenari de la realitat: descriu la profunda autenticitat de l’ésser humà i com, aquest, esdevé interlocutor del Déu d’Israel. Ahir, com avui, allò que pre-ocupa és la preguntaresposta pel significat i pel sentit de la vida i de les relacions que s’estableixen.

fields.tag_requisits

• L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats.
• Cal estar al cas del Programa de l’assignatura i de les indicacions que es donen a l’aula al llarg del curs.
 

I. Competències Genèriques (Transversals)
1. Instrumentals:
1. Capacitat d’anàlisi i síntesi
2. Capacitat d’organització i planificació
3. Coneixements generals bàsics
8. Habilitats de gestió de la informació (busca i analitzar informació de fonts diverses)
2. Interpersonals:
1. Capacitat critica i autocrítica
2. Treball en equip
6. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
3. Sistèmiques:
1. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
3. Aprenentatge
11. Motivació per la qualitat


II. A) Competències Específiques del Grau en Ciències Religioses
a) Saber:
1. Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinari
3. Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià
b) Saber fer:
1. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
2. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds
3. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques
4. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits
c) Ser:
1. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat
3. Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià
4. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida
6. Saber percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favor dels drets de les persones assumint els deures del propi compromís
II. B) Específiques de Bíblia
2.1 Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, cultura, simbolisme... a partir del mateix text bíblic
2.4 Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement
2.6 Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic
2.7 Integrar aquests coneixements per a la l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos

L’objectiu fonamental de l’assignatura és fer una aproximació al món de les persones i dels pobles de l’Antic Testament a través dels textos bíblics, a fi d’adquirir els coneixements bàsics per a un posterior aprofundiment en temes més específics, sobretot en l’àmbit bíblic.

1è Bloc: Introductori, on s’aborden temes previs, des de la geografia fins a com ens ha arribat el text de l’AT.
Tema 1: Importància de l’estudi de l’AT
Tema 2: Geografia i arqueologia bíbliques
Tema 3: Bíblia i literatura
3.1 L’entorn cultural de l’Antic Testament
3.2 La transmissió oral-escrita
3.3 Les llengües
3.4 La lectura i la comprensió del text
3.5 El text de l’Antic Testament
2on Bloc: Història i institucions de l’Antic Testament
Tema 4: Història i institucions de l’Antic Testament
4.0 Els orígens de la humanitat, Gn 1-11
4.1 Els orígens del poble d’Israel, Gn 10; Dt 26, 5b-9
4.1.1 Els patriarques, Gn 12-50
4.1.2 La formació del poble d’Israel
4.1.3 La fe del primitiu Israel
3è Bloc: L’època dels jutges i la monarquia.
Tema 5: La monarquia, 1Sm-1Re11
5.0 L’època dels jutges. El càntic de Dèbora, Jt 5
5.1 L’origen de la monarquia. Saül i Samuel (1025-1010)
5.2 El regnat de David (1010-970)
5.3 Salomó (972-933)
5.4 Els dos regnes (1Re 12-2Re 17). El Profetisme
5.5 La reforma d’Ezequies i de Josies
4rt Bloc: L’època del “Segon Temple”.
Tema 6.1: Exili i restauració (587-538). Ezequiel
Tema 6.2: L’Hel·lenisme
5è Bloc: Aproximació a l’antropologia bíblica.
Tema 7: Aproximació a l’antropologia bíblica
7.1 Terminologia antropològica
7.2 a vida i la mort, 2Sm 12,19-23

• L’assignatura es planteja en règim d’Avaluació Continuada.
• La puntualització dels requisits es donarà a conèixer a l’iniciï de curs.
• L’eina de treball de l’assignatura és el text bíblic ajudada pel material que es va publicant a l’espai corresponent on-line/ presencial. L’alumne accedirà al contingut dels temes a través de:
- Les classes magistrals amb suport TIC. Aproximadament, un 70% del temps/assignatura.
- La bibliografia de suport que té cada tema.
- Altres recursos: presentacions orals, grups-aula-treballs, activitat extra-aula... : aproximadament, un 30% del temps/assignatura.
 

 

Avaluació formativa. Segons el dit a l’apartat anterior, l’avaluació és continuada i qualitativa/quantitativa segons requisits que es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.

 El text bíblic

. El material-assignatura publicat al llarg del curs

. La bibliografia de suport de cada bloc que consta en el programa comentada a l’iniciï de curs en la primera sessió presencial.

. Textos orientatius bàsics:

·         Atlas bíblico, ed. Verbo Divino, Estella 2006.

·         Document: La interpretació de la Bíblia en l’Església, Pontifícia Comissió Bíblica, ed. Claret, Barcelona 1994.

·         Bright, J. La Historia de Israel, ed. Desclée De Brower, Bilbao 2003.

Ohler, A. Invitació a la Bíblia, ed. Claret, Barcelona 2004.