Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Teologia Espiritual

 • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
 • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
 • fields.tag_curs: 3er | fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 4 | fields.tag_hores_setmanals: 2
 • fields.tag_area: Filosofia-Teologia | fields.tag_periode: 1r semestre
 • fields.tag_professorat: Llic. Josep Manel Vallejo  i Fidalgo |

fields.tag_justificacio

La teología espiritual, en el marc general de la teologia, intenta asimilar i personalitzar els continguts de la Revelació i de la Dogmàtica. Presenta la vida cristiana com un procés de creixença i analitza els elements que ajuden a fer-la posible. Entén la vida cristiana com a vida en l’Esperit i estudia els testimonis de santedat que s’han donat al llarg de la historia del Cristianisme.

 

fields.tag_requisits

És recomanable haver cursat les assignatures fonamentals de Teologia: Misteri de Déu i Cristologia.

Comunicació oral i escrita.
Capacitat d’assaborir les pròpies experiències.
Experiència personal de lectura de la Bíblia.
Capacitat de lectura creient de la realitat.

Objectius:

Conèixer i meditar sobre els elements que configuren la vida en l’Esperit.
Rellegir creativament la pròpia vida a la llum dels continguts treballats i interioritzats.  
Discernir l’acció de l’Esperit en la realitat i en la pròpia vida.
Practicar la lectura espiritual de la Bíblia.
Conèixer els grans testimonis de la Història de l’Espiritualitat Cristiana.

1.- Teologia espiritual, vida espiritual, vida interior. Situació en el conjunt de la Teologia.
     Unitat entre Espiritualitat i Dogmàtica.
2.- La vida espiritual com a participació en la vida divina. La vida cristiana com a vida en
     l’Esperit del Pare i del Fill. Pneumatologia. La categoria de l’experiència.
3.- Praxi de la vida espiritual. Atenció al cor. Discerniment . Ascesi. Experiències de
     conversió. Etapes de la vida espiritual. Vocació a la santedat.
4.- L’oració cristiana. Els orants de la Bíblia. Tipus d’oració. Pedagogia. Exercicis espirituals.
     L’acompanyament.
5.- Lectura espiritual de la Bíblia. Espiritualitat de l’AT. Espiritualitat dels sinòptics i de Joan.
     La mística de sant Pau.
6.- Història de l’Espiritualitat cristiana:
     - Antiga: Pares del Desert, Cassià, Basili, Agustí, Benet, Bernat, Francesc, Domènec.
     - Moderna: Ignasi, Teresa, Joan de la Creu, Felip Neri.
     - Actual: Teresa de Lisieux, Madeleine Delbrel, Taizé.


Partint sempre de la vida i l’experiència de l’alumne
Activitat a l’aula: 40%

    • Exposicions del professor: 30%
    • Aportacions dels alumnes entorn la pròpia reflexió sobre l’assignatura i comentari de textos: 1O%

Activitat fora de l’aula: 60%

    • El treball personal de l’alumne fora de l’aula implicarà una reflexió personal sobre cada un dels temes que s’expliquin a l’aula i una confrontació amb la pròpia vida.
    • Es realitzarà un treball sobre un autor espiritual.

-     Elaboració d'exercicis i participació a l'aula: 50%
-     Elaboració d'un treball  al final del semestre que consisteix en escollir un autor clàssic,fer-ne una lectura aprofundida i una recensió, ressaltant      els aspectes que han ajudat al’alumne en la pròpia experiència espiritual: 50%

 • Balthasar, H. Urs Von. Espiritualidad. En Ensayos teológicos I, Verbum Caro. Madrid: Ediciones Encuentro – Ediciones Cristiandad 1964.

 • Arzubialde, S. Theologia Spiritualis. El camino espiritual del seguimiento a Jesús, Madrid; UPCO 1989.

 • Bernard, A. CH. Teología Espiritual. Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu, Salamanca: Sígueme 2007.

 • Ruiz, F. Caminos del Espiritu. Compendio de teologia espiritual, Madrid: Ed. De Espiritualidad 1998.

 • Evdokimov, P. Las edades de la vida espiritual, Salamanca: Sígueme 2003.

 • Martín Velasco, J. La experiencia cristiana de Dios, Madrid: Trotta 1995.

 

Diccionaris

 

 • Ermanno Ancilli (Dir.), Diccionario de Espiritualidad, Barcelona: Herder 1983.

 • Nuevo diccionario de espiritualidad, dirigit per S. de FIORES i T. GOFFI, Paulinas. Madrid 2000.

 • Diccionario de mística, Paulinas, Madrid 2002.

 • Dictionaire de spiritualité ascétique et mystique, Beauchesme, Paris 1932-95