Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Teologia Espiritual

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 3er | fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 4 | fields.tag_hores_setmanals: 2
  • fields.tag_area: Filosofia-Teologia | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Llic. Maria Teresa Valls i Martí |

fields.tag_justificacio

Visió global dels temes que conformen el tractat de teología espiritual.
Aprofundiment en les encarnacions essencials de l’Esperit en el nostre món.
Contacte amb els elements fonamentals de la mística cristiana.

 

fields.tag_requisits

És recomanable haver cursat les assignatures fonamentals de Teologia com a base imprescindible per encaixar adequadament les peces de l’assignatura.

Competències:
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Comunicació oral i escrita.
Capacitat crítica i autocrítica.
Opinió critica sobre la realitat personal/social a partir de la perspectiva transcendent de la realitat.
Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn. 
Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià
Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
 
Objectius:

Assolir un esquema dels elements essencials que configuren la vida en l’Esperit.

Rellegir creativament la pròpia vida a la llum dels continguts treballats i interioritzats i donar respostes noves.

Analitzar i afrontar la realitat mitjançant les claus bàsiques de l’assignatura.

Aplicar aquests elements essencials a situacions concretes de la vida personal, comunitària local eclesial o de l’Església universal.

1.- Qüestions introductòries
2.- Reflexió sistemàtica
      2.1.- L’arrel del pecat
      2.2.- Sentit cristià de l’ascesi
      2-3.- La vocació a la santedat i el creixement espiritual
      2.4.- Teologia de la Kenosi i configuració amb Crist
      2.5.- Teologia mística de la creu
      2.6.- El do de l’Esperit i la nova aliança de l’amor
      2.7.- La teologia de la pregaria.
3.- Qüestions conclusives
      3.1.- La vida teologal
      3.2.- L’acompanyament espiritual, Espiritualitats

 

Partint sempre de la vida i l’experiència de l’alumne
Activitat a l’aula: 40%
 
- Exposicions del professor: 20% 
- Aportacions dels alumnes entorn la pròpia reflexió sobre l’assignatura i la confrontació amb les cites bíbliques: 2O% 
 
Activitat fora de l’aula: 60%
 
- El treball personal de l’alumne fora de l’aula implicarà una reflexió personal sobre cada un dels temes forts que s’expliquin a l’aula i una confrontació amb la pròpia vida.
- També realitzarà un treball que exposarà posteriorment a la resta dels alumnes. Podrà escollir una de les tres possibilitats que s’expliquen en l’apartat d’avaluació.
- Examen final. Comporta la presentació a l’aula d’un treball que l’alumne escollirà entre:
A) Reflexió personal i sintètic que relacioni amb arguments tots els temes de l’assignatura. 
B) Escollir un dels temes o dos i ampliar-los, relacionar-los i aprofundir-los.
C) Escollir un autor contemporani i aprofundir en la seva experiència espiritual.
En cada cas, aquest treball aglutina el 50% de l’examen. 
- L’altre 50% s’avalua a partir de les aportacions fetes a l’aula dels diferents temes de l’assignatura, la confrontació amb la pròpia vida i les cites bíbliques. 

 — BALTHASAR, H. URS VON. Espiritualidad. En Ensayos teológicos I, Verbum Caro. Madrid 1964

_  RAHNER, K. Espiritualidad antigua y actual. ET VII, Madrid 1969

Gamarra, S., Teología espiritual, Madrid: BAC  20072 (reimpressió).

_   BERNARD, CH. A, Introducción a la Teología Espiritual, Estella: Verbo Divino, 2001.

,_  BERNARD, CH. A Teología Espiritual, Salamanca: Sigueme, 2007. 630 pp

_ Ruiz Salvador, F., Caminos del espiritu. Compendio de teología espiritual, Madrid: Espiritua­lidad  19985.

Belda, M., Guiados por el Espíritu de Dios (Curso de Teología Espiritual), Madrid: Palabra 2006.

_ Apunts de l’assignatura de Teologia Espiritual del professor Santiago Arzubialde, S.J. Madrid. Comillas.