Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Seminari de Síntesi Teològica

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 3er | fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 6 | fields.tag_hores_setmanals: 3
  • fields.tag_area: Filosofia-Teologia | fields.tag_periode: 2n semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Josep Giménez i Melià |

fields.tag_justificacio

L’assignatura de síntesis teològica pretén ajudar a l’alumne a realitzar una síntesis i una integració personal dels continguts estudiats durant els tres anys del Batxillerat en ciències religioses.

fields.tag_requisits

L’alumne ha d’haver aprovat les matèries de Tractat de Teologiasistemàtica dels semestres anteriors:Introducció a les Ciències Religioses, Teologia Fonamental, Misteri de Déu, Cristologia, Mariologia, Antropologia Teològica, Escatologia, Eclesiologia, Sagraments, Metodologia Teològica, Moral Fonamental i Ecumenisme.
 

 

És aconsellable el domini d'una tercera llengua.

Competències:

1.     Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.

2.     Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.

3.     Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.

4.     Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.

5.     Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.

6.     Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.

7.     Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià.

8.     Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià.

Objectius:      

1.    Ordenar i distingir les diferents perspectives i mètodes compresos en els estudis teològics essent capaç de veure tant la seva complementarietat, com, a voltes, la seva conflictivitat.

2.    Distingir entre allò més nuclear en la tasca teològica d’allò més accessori aconseguint una certa sistematització dels diferents continguts i nivells d’estudi.

3.    Fer descobrir a l’alumne mitjançant el debat i les exposicions la problematicitat constitutiva de tota ciència, tant de les ciències religioses com de la ciència teològica i alhora la passió de discutir, dialogar i confrontar-se personalment amb les diferents propostes dels grans teòlegs i investigadors.

4.    Preparar al alumne per a la presentació del examen comprensiu que té lloc al final del Batxillerat.

1.    L’home obert a Déu
2.    Revelació i fe
3.    El misteri de Déu
4.    Jesucrist
5.    Creació i pecat
6.    Salvació i gràcia
7.    Escatologia
8.    L’Església, sagrament de salvació
9.    Els sagraments de Crist i de l’Església
10. La vida moral del cristià

 

11. Ecumenisme i diàleg interreligiós.

Metodologia:

En el Seminari de Síntesi Teològica cal elaborar i presentar un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument elegit i redactar una Memòria, com a final del Seminari de Síntesi, en la qual s’articulen coherentment els continguts centrals de Ciències Religioses entorn d’un eix vertebrador. Aquesta memòria serà qualificada per una comissió i haurà de tenir entre 20 i 30 pàgines.

 
El temps de dedicació de l’alumne es distribueix de la següent manera:
 
Treball a l’aula:
 
-          Exposició dels alumnes: 12 %
-          Diàleg a l’aula: 8%
-          Debat per grups: 20 %
 
Fora de l’aula:
-          Elaboració del treball monogràfic: 15%
-          Elaboració de la memòria: 45%
 
Altres opcions que s'ofereixen:
 
Examen oral: presentar un tema monogràfic que demostri la capacitat de plantejar l’argument elegit durant 15 o 20 minuts i, exposar un tema durant 15 o 20 minuts escollit d'entre dos que són proposats per la comissió. Després, aquesta pot formular preguntes o afegir comentaris durant 25 o 30 minuts.
 
Examen escrit: presentar un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l’argument elegit i elaborar un tema triat entre dos proposats amb un temps límit de dues hores. La monografia és examinada també per la comissió.
 
Avaluació:
-          Memòria: 70%
-          Exposició i participació activa: 30%