Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Història de l’Església I

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 3er | fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 4 | fields.tag_hores_setmanals: 2
  • fields.tag_area: Història | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Josep Mª Martí Bonet |

fields.tag_justificacio

Es presenta la història de l’Església catòlica i occidental des dels seus orígens (Pentecosta) fins el final de l’edat medieval, o sigui fins els pontificat del papa Bonifaci VIII.
Es fa la divisió entre Antiga i Medieval. Aquesta divisió la marca la separació entre Orient i Occident causada per la heretgia iconoclasta, el concili Trullà II (a. 692) amb la ruptura nord i sud de la mediterrània motivat per les conquestes musulmanes. Es remarquen: les persecucions dels primers segles, els concilis ecumènics i la vida cristiana de les primeres comunitats cristianes, així com els testimonis dels sants Pares (Climent Romà, Orígenes, Tertul•lià, Cebrià...). En l’edat medieval es té molt present la reforma i postreforma gregoriana amb els grans pensadors, canonistes i autors eclesiàstics de l’època (Agustí, sant Ambrós, Gregori I el gran, Bonifaci, Gregori VII, Innocenci III).

fields.tag_requisits

 Veient que es tracta de la primera part de la Història de l’Església no hi ha requisits previs, tot i que es recomana haver cursat els estudis històrics generals que s’imparteixen al programa d’estudis de l’Ensenyament Superior i Batxillerat.

Competències genèriques:

Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds. .
Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.

Competències específiques:

Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat.
Coneixement i comprensió de la història de l’Església en el context de la història universal.
Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat.
Coneixement i comprensió pràctica del mètode històric.

1. Conèixer les fites fonamentals de l’evolució de l’església antiga i medieval tot emmarcant-ho en la història universal
2. Aproximar-se als canvis que l’Església ha dut a terme per inculturar-se a cada moment històric
3. Apropar-se a les fonts històriques de forma crítica
4. Percebre les causes i conseqüències dels fets històrics per tal de copsar l’evolució dels esdeveniments de forma comprensiva
5. Fer-se conscient de les aportacions que el cristianisme ha aportat a la cultura occidental

1. Història dels ministeris de l’Església primitiva
2. Les persecucions dels màrtirs. Constantí i els seus successors. El pas de la religió pagana a la cristiana
3. Heretgies
4. Invasions dels bàrbars
5. Concilis, el mestratge dels sants pares i successió apostòlica
6. La vida de les primitives comunitats cristianes. Comentari de textos
7. Antecedents i causes de l’edat mitjana. Carlemany i l’Imperi
8. Calia una gran reforma. Sant Gregori VII. Tractat de Worms
9. Conseqüències de la reforma gregoriana
10. El papat en l’edat mitjana (Innocenci III i Bonifaci VIII)
11. Les croades, els catars, cisma d’Orient. Els mendicants

S’intenta que la classe no sigui sols un monòleg del professor, malgrat que hi ha part introductòria del tema (més de la meitat de la classe) que la fa el “magister”. Després es dóna possibilitat a un diàleg o millor un debat en el qual hi ha alumnes que teòricament (o tàcticament) estan a favor dels temes, o fets històrics) i d’altres en contra. Es fa un debat i es presenten unes conclusions. S’intenta també reflexionar com cal presentar les esmentades conclusions a la societat actual reflexionant en temes de gran actualitat.

Treball a l’aula: 40%

- Exposicions del professor: 30%
- Debats a l’aula: 10%

Treball fora de l’aula: 60%

- Lectura i estudi personal: 20%
- Preparació dels treballs escrits: 20%
- Preparació exàmens orals: 20%

 

Els exàmens finals són orals sobre un qüestionari imprès del qual l’alumne ha d’especialitzar-se en uns sis temes. Ultra aquests exàmens cal presentar almenys dos treballs (un de l’edat antiga i un altre de la medieval) en els quals l’alumne reflexiona (no sols copií) sobre els temes assignats. La nota prové de la suma d’aquests dos treball s presentats, de les intervencions diàries i dels exàmens orals seguint la distribució de sota. Es parla amb l’alumne sobre la nota que posa el professor.

- Dos treballs escrits: 40%
- Participació a l’aula: 20%
- Exàmens orals: 40%

Martí Bonet, J.M., Història de l'església antiga: la seva fe és la nostra

Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona, 2001.
Martí Bonet, J.M., Història de l'església medieval: naixement, infantesa i joventut d'Europa, Barcelona : Arxiu Diocesà de Barcelona, 2000.
Martí Bonet, J.M., Dos-mil anys de cristianisme, Sedmay.
Martí Bonet, J.M., Sacralia antiqua : diccionari del catalogador del patrimoni cultural de l'EsglésiaBarcelona: Museu Diocesà de Barcelona, 2014.