Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Escrits Sapiencials i Salms

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 3er | fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 6 | fields.tag_hores_setmanals: 3
  • fields.tag_area: Biblia | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Dra. M. Claustre Solé i Auguets |

fields.tag_justificacio

Com els altres pobles del seu entorn, Israel va conrear el gènere sapiencial. L’època pròpiament sapiencial començaria en el postexili i l’àmbit d’aquest saber és l’experiència passada pel sedàs de la reflexió. Aquesta saviesa presenta trets diferents en els diversos llibres anomenats “sapiencials”. Si a Proverbis hi descobrim una saviesa segons el sentir tradicional, a Job i Qohèlet hi podem veure una saviesa crítica amb la teologia vigent mentre que en el Siràcida i en el Llibre de la Saviesa apareix una saviesa vinculada a les experiències salvífiques del poble d’Israel. D’aquí ve que puguem dir que es dóna un veritable procés en el camp sapiencial.

Després de veure els llibres Sapiencials s’estudiarà la literatura lírica per acabar amb les narracions didàctiques. S’estudiaran els llibres en una triple vessant: literària, històrica i teològica.

fields.tag_requisits

       Haver cursar l'assignatura d'introducció a l'Antic Testament

Competències transversals (genèriques)
1. Coneixements generals bàsics.
2. Habilitats de gestió de la informació (busca i analitzar informació de fonts diverses.
3. Capacitat critica i autocrítica.
4. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
5. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

Competències específiques
1. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
2. Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics
3. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.
4. Integrar aquests coneixements per a la l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos.
5. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement

Objectius:
 Conèixer amb profunditat el contingut  i el missatge d’aquests
 Arribar a una síntesi del significat i l’evolució de la saviesa a Israel.

 

I.        Bloc introductori
II.       LITERATURA SAPIENCIAL:
 II.1     El llibre dels Proverbis: Un camí de vida
 II.2      Job i Qohèlet
·    El llibre de Job: A la recerca d’un sentit al sofriment
·    El llibre de Qohèlet: A la recerca d’un sentit al viure
II.3       Siràcida i llibre de la Saviesa:
·    El llibre del Siràcida: El valor de la tradició
·    Llibre de la Saviesa:  Quan la saviesa es fa companya en temps de crisi
III.   LITERATURA LÍRICA
III.1  El Salteri o Llibre dels Salms
III.2  El Càntic dels Càntics
III.3   El llibre de les Lamentacions
IV.   LA NARRATIVA POPULAR, EXPRESSIÓ DE LA  FE I LA VIDA D’UN POBLE
IV.1  El llibre de Tobies
IV.2  El llibre de Judit
IV.3  El llibre d'Ester
IV.4  El llibre de Rut

IV.5 Llibre de Jonàs
 

 L’assignatura té 6 ECTS (=150 hores). Aquestes 150 hores es distribueixen de la següent manera:

Tasques d’interacció i comunicació: 17%

Tutories individuals i/o col•lectives (activitats, fòrums, debats, xats, qüestionaris...): 10%
Consultes al professor: 2%
Trobades presencials: 5%

Estudi i treball de l’alumne: 83%

Lectura i estudi personal: 48%
Planificació, preparació i realització de les tutories individuals i/o col•lectives: 35%

Com que l’assignatura dura 18 setmanes lectives, idealment s’hi haurien de dedicar unes 8 hores setmanals entre tot.
L’eina de treball de l’assignatura és el text bíblic.
L’alumne accedirà al contingut dels temes a través dels apunts que s’ofereixen per a cada unitat; es pot ajudar amb material de la bibliografia i altres materials complementaris.
Després d’un temps per a l’estudi personal del contingut, es proposen una sèrie d’activitats avaluables.

Criteris d’avaluació:

·    Per tractar-se d’una avaluació continuada es tindrà en compte l’assistència a classe, el diàleg i la participació en les activitats proposades.

Es valorarà la redacció, la presentació i l’aportació personal especialment en els treballs i activitats.

Es donarà un valor positiu a la capacitat d’elaborar un judici propi a la llum de la informació adquirida.

Es valorarà l’assistència a seminaris, conferències o activitats complementàries relacionades amb la matèria.

Tècniques d’avaluació:

·    S’avaluaran les competències genèriques en les diferents activitats que es duguin a terme, en els treballs així com en el diàleg a classe: 10 %

·    Les competències específiques s’avaluaran:
 
- Mitjançant un examen a final de curs que pot ser escrit o bé oral: 60%
- Un treball de recerca orientat per la professora: 20%