Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Grec II *

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 2on | fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 4 | fields.tag_hores_setmanals: 2
  • fields.tag_area: Biblia | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Llic. Samuel Sais i Borràs |

fields.tag_justificacio

El grec bíblic reforça tot treball d’exegesi bíblica ja que parteix del mateix text bíblic del NT. Alhora facilita l’ús personal de la gramàtica i del vocabulari grec que donen accés a les anàlisis exegètiques i a la teologia bíblica.

fields.tag_requisits

Un bon coneixement de la pròpia llengua ajudarà a assimilar millor la gramàtica (morfologia, sintaxi...) grega. Cal haver cursat Grec I.

1. Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari...a partir del mateix text bíblic.
2. Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència en la investigació bíblica.
3. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi del text bíblic.

Aprendre a llegir i dominar el vocabulari bàsic grec que ha passat a la filosofia i a la teologia.
1. Dominar la morfologia bàsica (declinacions i conjugacions) i la sintaxi corresponent.
2. Llegir en grec les cites importants que surten en els cursos de teologia
3. Poder analitzar un text del NT en grec.

Lliçons 13-25:
1. imperfet indicatiu actiu
2. verbs compostos
3. demostratius
4. pronoms (personal, reflexiu, recíproc)
5. preposicions i el seu règim
6. veu passiva (present i imperfet)
7. complement agent i instrumental
8. pronom relatiu
9. imperatiu present,
10. forma interrogativa
11. infinitiu (usos), futur actiu, veu mitjana, verb μ, aorist I i II.

Treball a l’aula:
1. Explicacions del professor: 5%.
2. Correcció d’exercicis: 25%.
3. Tutoria: 10%.

Treball personal:
1. Repassar la lliçó, estudi personal: 30 %.
2. Fer un “Thesaurus” personal amb el vocabulari de cada lliçó que s’anirà enriquint amb els termes que surtin en l’estudi. Fitxes amb els paradigmes de declinació i conjugació conforme vagin sortint: 5%.
3. Exercicis de la lliçó a casa: copiar la frase, analitzar-la, traduir-la, invertir-la del singular alplural/del plural al singular: 25%.

Es valorarà i avaluarà segons:
1. els conceptes (exàmens): 30 %
2. procediments (exercicis) : 30 %,
3. actituds (participació a classe): 20 %
4. “Thesaurus” i fitxes dels paradigmes: 20 %