Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Evangelis Sinòptics i Actes

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 2on | fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 6 | fields.tag_hores_setmanals: 3
  • fields.tag_area: Biblia | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Llic. M. Luisa Melero i Gracia |

fields.tag_justificacio

L'estudi dels evangelis sinòptics i del llibre dels Fets és nuclear per interpretar correctament la persona i el missatge de Jesús de Natzaret. Recollint les paraules del Concili: “Ningú no ignora que, d’entre totes les Escriptures incloent-hi el Nou Testament, els Evangelis són, amb raó, les més importants, ja que són el testimoni principal de la vida i doctrina del Verb Encarnat, Salvador nostre” (Dei Verbum 18).
Abans d’iniciar l’estudi propi de cada evangelista, valorarem l’origen i la naturalesa dels evangelis, imprescindible per comprendre’ls des del que volen ser, i donarem una breu ullada a les diverses aproximacions exegètiques als textos.
Sobretot ens caldrà conèixer a fons els aspectes essencials, històrics, literaris i teològics, de cada evangelista, posant una especial atenció en la manera com cadascun transmet la fe a la seva pròpia i concreta església. Descriure les seves peculiaritats des del que es pretén oferir donarà profunditat i riquesa a la lectura.
L'assignatura es complementarà amb la lectura sinòptica de textos escollits dels evangelis.
 

 

fields.tag_requisits

Haver superat correctament l’assignatura d’Introducció al Nou Testament, donant per sabuda la base que sosté aquests llibres.

 

Competències transversals (genèriques)

- Capacitat d’expressió oral i escrita.
- Capacitat de recerca de material per aprofundir en els temes.
- Habilitat d’exposició a classe.
- Interacció amb el grup.

Competències específiques:

- Capacitat de lectura crítica dels textos evangèlics.
- Capacitat d’aprofundir en les coordinades històriques i culturals de cada comunitat.
- Capacitat de discernir el missatge cristià dins de les perspectives pròpies de cada comunitat i actualització de les mateixes.
- Capacitat d’identificar els aspectes literaris i teològics dels textos.
- Capacitat d’aprofundir en la comparació sinòptica.
- Capacitat d’usar els mètodes i les tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic

 

- Comprendre el significat i la motivació dels escrits evangèlics.
- Fer prendre consciència als alumnes de la necessitat de contextualitzar els textos.
- Conèixer els diversos criteris d’interpretació.
- Conèixer les coordinades històriques, culturals i religioses de cada comunitat.
- Captar les diverses concepcions literàries i teològiques de cada evangelista.
- Comparar els textos sinòptics i discernir la importància de les semblances i de les diferències.
 

 

1. Introducció als evangelis sinòptics

1.1. Escrits sobre Jesús i la selecció dels quatre evangelis
1.2. L’ús del terme evangeli
1.3. L’evangeli com a gènere literari
1.4. El problema sinòptic
1.5. La formació dels evangelis
Tradició oral
Composicions anteriors als evangelis
Composició dels evangelis

2. L’Evangeli segons Marc

2.1. Composició
2.2. Temes històrics: autor, lloc, temps, comunitat receptora
2.3. Aspectes literaris i narratius
2.4. Contingut i estructura
2.5. Aspectes teològics
a. Anunci evangèlic
b. Teologia de la Creu
c. Cristologia
d. Discipulatge

3. L’Evangeli segons Mateu

3.1. Composició
3.2. Temes històrics: autor, lloc, temps, comunitat receptora
3.3. Aspectes literaris i narratius
3.4. Contingut i estructura
3.5. Aspectes teològics
a. Debat amb Israel
b. Cristologia
c. Eclesiologia
d. Ètica
e. Escatologia

4. La doble obra llucana

4.1. Relació entre l’evangeli de Lluc i els Fets dels Apòstols
4.2. Composició
4.3. Temes històrics: autor, lloc, temps, comunitat receptora
4.4. Aspectes literaris dels escrits lucans
4.5. Aspectes teològics dels escrits lucans
4.6. L’Evangeli segons Lluc. Contingut i estructura
4.7. Fets dels Apòstols. Contingut i estructura

5. Comparació sinòptica

 

L’activitat presencial a l’aula compta un 40% de l’assignatura. Aquesta es repartirà entre l’exposició de la professora (32%) i exposicions dels alumnes a classe (8%).
El treball de l’alumne fora de l’aula compta un 60%, que es distribueix en un 10% de lectura dels evangelis i Fets i petit treball al respecte, un 25% de preparació de les exposicions, un 25% de la preparació de l’examen.

Avaluació

- Es tindrà en compte la participació activa en l’assignatura, d’una manera més clara en les pluges d’idees respecte als llibres estudiats, amb un 10%.
- Es farà un treball escrit sobre l’evangeli de Mc, corresponent a un 30%.
- S’exposarà a classe el treball d’una sinopsi, que compte un 25%.
- Es farà un examen final, escrit o oral, que equival a un 35%.

Criteris d’avaluació:

- Es tindrà en compte l’assistència a classe i la participació activa en la matèria.
- Es valorarà tant el coneixement teòric com la comprensió dels textos evangèlics.
- S’avaluarà la capacitat de comparació sinòptica.
- S’avaluaran els exàmens i treballs presentats.
- Es tindrà en compte la bona presentació dels treballs escrits i la claredat expositiva en els orals.
- Es tindrà en compte el creixement progressiu de l’alumne en relació a la matèria.

 Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unides 1995.

 
La Bíblia. Bíblia catalana, traducció interconfessional, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unides 1993. N’hi ha edicions en diversos formats: estàndard, gran, de butxaca, informàtica. També es pot consultar per Internet a l’adreça: http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=ca
 
Estudis:
 
R. Aguirre – A. Rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y Hechos de los apóstoles (Introducción al Estudio de la Biblia 6), Estella: Verbo Divino 1992.
 
S. Guijarro, Los cuatro evangelios (Biblioteca de Estudios Bíblicos 124), Salamanca: Sígueme 2012.
 
B. Marconcini, Los sinópticos. Formación, redacción, teologia, Madrid: San Pablo 1998.
 
J. Gnilka, El evangelio según san Marcos (2 vol.), Salamanca: Sígueme 1986-1987.
 
D. Rhoads – J. Dewey – D. Michie, Marcos como relato. Introducción a la narrativa de un evangelio (Biblioteca de Estudios Bíblicos 104), Salamanca: Sígueme 2002.
 
U. Luz, El evangelio según san Mateo (4 vol.), Salamanca: Sígueme 1993-2005.
 
J. A. Fitzmyer, El evangelio según Lucas (4 vol.), Madrid: Cristiandad 1986-2005.
 
J. A. Fitzmyer, Los Hechos de los Apóstoles (2 vols.), Salamanca: Sígueme 2003.