Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Introducció a l’Antic Testament

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 1er | fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 4 | fields.tag_hores_setmanals: 2
  • fields.tag_area: Biblia | fields.tag_periode: Semestral
  • fields.tag_professorat: Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana |

fields.tag_justificacio

L’aproximació a l'Antic Testament es fa seguint la història dels pobles, i de les persones, que s’hi van veure implicats més directament perquè l’existència d’Israel està vinculada a aquesta història i en ella ha fet experiència de la presència del seu Déu, Jahvè.
Es presenta el món de l’Antic Testament com un escenari de la realitat: descriu la profunda autenticitat de l’ésser humà i com, aquest, esdevé interlocutor del Déu d’Israel. Ahir, com avui, allò que pre-ocupa és la pregunta-resposta pel significat i pel sentit de la vida i de les relacions que s’estableixen.
 

fields.tag_requisits

• L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats.
• Cal estar al cas del Programa de l’assignatura i de les indicacions que es donen a l’aula al llarg del curs.
 

I. Competències Genèriques (Transversals)
- Instrumentals:
• 1.: Capacitat d’anàlisi i síntesi
• 2.: Capacitat d’organització i planificació
• 3.: Coneixements generals bàsics
• 8.: Habilitats de gestió de la informació (busca i analitzar informació de fonts diverses)
- Interpersonals:
• 1.: Capacitat critica i autocrítica
• 2.: Treball en equip
• 6.: Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
- Sistèmiques:
• 1.: Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
• 3.: Aprenentatge
• 11.: Motivació per la qualitat

II. A Competències Específiques del Grau en Ciències Religioses
a. Saber:
• 1.: Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinari
• 3. : Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià
b. Saber fer:
• 1.: Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat
• 2.: Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds
• 3.: Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques
• 4.: Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits
c. Ser:
• 1.: Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat
• 3.: Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià
• 4.: Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida
• 6.: Saber percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favor dels drets de les persones assumint els deures del propi compromís

II.B Específiques de Bíblia
• 2.1: Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, cultura, simbolisme... a partir del mateix text bíblic
• 2.4: Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement
• 2.6: Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic
• 2.7: Integrar aquests coneixements per a la l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos

L’objectiu fonamental de l’assignatura és fer una aproximació al món de les persones i dels pobles de l’Antic Testament a través dels textos bíblics, a fi d’adquirir els coneixements bàsics per a un posterior aprofundiment en temes més específics, sobretot en l’àmbit bíblic.

• 1è Bloc: Introductori, on s’aborden temes previs, des de la geografia fins a com ens ha arribat el text de l'AT.

. Tema 1: Importància de l’estudi de l’AT
. Tema 2: Geografia i arqueologia bíbliques
. Tema 3: Bíblia i literatura
3.1 L’entorn cultural de l’Antic Testament
3.2 La transmissió oral-escrita
3.3 Les llengües
3.4 La lectura i la comprensió del text
3.5 El text de l’Antic Testament

2on Bloc. Història i institucions de l’Antic Testament

- Tema 4: Història i institucions de l’Antic Testament
4.0 Els orígens de la humanitat, Gn 1-11
4.1 Els orígens del poble d’Israel, Gn 10; Dt 26, 5b-9
4.1.1 Els patriarques, Gn 12-50
4.1.2 La formació del poble d’Israel
4.1.3 La fe del primitiu Israel
• 3è Bloc: L’època dels jutges i la monarquia.

- Tema 5: La monarquia, 1Sm-1Re11
5.0 L’època dels jutges. El càntic de Dèbora, Jt 5
5.1 L’origen de la monarquia. Saül i Samuel (1025-1010)
5.2 El regnat de David (1010-970)
5.3 Salomó (972-933)
5.4 Els dos regnes (1Re 12-2Re 17). El Profetisme
5.5 La reforma d’Ezequies i de Josies

• 4rt Bloc: L'època del "Segon Temple".

- Tema 6.1: Exili i restauració (587-538). Ezequiel
- Tema 6.2: L'Hel•lenisme

• 5è Bloc: Aproximació a l’antropologia bíblica.

- Tema 7: Aproximació a l’antropologia bíblica
7.1 Terminologia antropològica
7.2 La vida i la mort, 2Sm 12,19-23
 

 

• L’assignatura es planteja en règim d’Avaluació Continuada.
• La puntualització dels requisits es donarà a conèixer a l’iniciï de curs.
• L’eina de treball de l’assignatura és el text bíblic ajudada pel material que es va publicant a l’espai corresponent on-line/ presencial. L’alumne accedirà al contingut dels temes a través de:
- Les classes magistrals amb suport TIC. Aproximadament, un 70% del temps/assignatura.
- La bibliografia de suport que té cada tema.
- Altres recursos: presentacions orals, grups-aula-treballs, activitat extra-aula... : aproximadament, un 30% del temps/assignatura.
 

 

Avaluació formativa. Segons el dit a l’apartat anterior, l’avaluació és continuada i qualitativa/quantitativa segons requisits que es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.