Logo

Trobades Presencials

 Trobades presencials

 

 

Els alumnes han d’assistir obligatòriament a dues trobades presencials per semestre que s’anuncien a l’agenda del campus, al calendari d’aquesta guia i la web de l’ISCREB.

Els criteris complementaris de regulació dels Instituts Superiors de Ciències Religioses, amb modalitat a distància, aprovats per la LXXIX Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (novembre 2002) són els següents: “A tots els Instituts Superiors de Ciències Religioses amb modalitat a distància, hi ha d’haver un nombre de classes presencials. Aquestes classes presencials poden ser distribuïdes al llarg del curs acadèmic i han de tenir per objecte les matèries més importants”. La primera trobada és conjunta i té lloc a l’inici del semestre. En aquesta trobada es presentarà el funcionament del campus virtual i s’explicaran els objectius i la metodologia a seguir en les diferents assignatures. La segona trobada té lloc a meitat del semestre i pot ser d’un dia o d’un cap de setmana, segons es cregui més convenient. Amb temps suficient s’indicarà l’horari de la mateixa, el lloc on es durà a terme així com l’ordre del dia. Hi haurà sessions amb els professors respectius per tal d’avaluar la marxa del curs i aclarir aquells punts que es considerin oportuns. És un bon moment per a trobar-se, per a fer coneixença amb professors i companys.

El curs 2017-2018 es va programar un calendari de trobades específiques per als alumnes de la DECA de primària (vegeu el calendari). Al final del semestre es durà a terme una prova de validació presencial per tal de valorar els aprenentatges assolits durant el semestre.

1. El fet d’estar matriculat a l’ISCREB virtual suposa acceptar que l’assistència a les trobades presencials és obligatòria.

En el cas dels alumnes de la DECA cal distingir entre:

 • DECA primària:
 • Els alumnes de la DECA de primària han d’assistir a les presentacions i a les sessions de treball de les assignatures a les quals estan matriculats.

 • DECA secundària:
 • Els alumnes de la DECA de primària han d’assistir a les presentacions i a les sessions de treball de les assignatures a les quals estan matriculats i també a les activitats específiques de la DECA que es duran a terme a la 2a i la 4ª jornada presencials.

2. Tot i que l’assistència a les trobades presencials és obligatòria, s’entén que es poden donar determinades circumstàncies que justifiquen l’absència de l’estudiant/a. S'entén que no es podrà justificar més d'un terç de les jornades presencials a què s'ha d'assistir al llarg de tots els estudis.

3. Procediment per justificar una absència

La direcció de l’ISCREB considerarà justificada l’absència d’un alumne en una trobada presencial del curs de l’ISCREB virtual si, de manera documentada, l’alumne pot acollir-se a una de les següents raons:

 1. Indisposició o malaltia inesperada de l’alumne/a o d’un familiar proper
 2. Visita o intervenció mèdica immodificable (per exemple una operació quirúrgica)
 3. Afer laboral de caràcter excepcional
 4. Exàmens oficials
 5. Mort d’un familiar proper
 6. Matrimoni de l’alumne/a
 7. Naixement d’un fill
 8. Deure inexcusable de caràcter públic i personal

En cas contrari, l’absència es considerarà injustificada. Per tal de justificar una falta d’assistència, cal que l’estudiant, abans de la jornada presencial o bé com a màxim el dilluns següent, enviï a la Cap d’estudis una comunicació acompanyada d’algun justificant.

No considerarem que s’ha assistit plenament a la jornada presencial si l’estudiant s’absenta d’alguna de les activitats d’assistència obligatòria. En el cas que l’estudiant assisteixi només parcialment, haurà de justificar la seva absència i aquesta quedarà resolta positivament després de fer un treball que li enviarà la Cap d’estudis.

4. Procediment per recuperar una absència.
Una vegada l’estudiant ha justificat la seva falta d’assistència, té un mes per lliurar un treball que aportarà la secretaria del centre. Cal que dirigeixi aquest treball a la Cap d’estudis la qual donarà el seu vistiplau i d’aquesta manera es considerarà recuperada ‘absència a la trobada. Cal que dirigeixi aquest treball a la Cap d’estudis. En cas que l’estudiant no arribi a tenir resolt satisfactòriament aquest treball, s’entendrà que no ha recuperat l’assistència a la jornada i, per tant, abans d’obtenir qualsevol titulació haurà de recuperar les absències no resoltes que hagi pogut acumular. Aquesta recuperació s’haurà d’efectuar en un semestre en el qual no es cursin assignatures i per tant, no sigui necessària l’assistència a aquestes jornades.

5. En el cas que l’alumne no assisteixi al mínim de jornades requerides, l’ISCREB no podrà cursar la sol•licitud de titulació al final dels seus estudis perquè no haurà assolit els crèdits de lliure elecció necessaris per a la tramitació de la Diplomatura o bé no haurà complert els requisits indispensables per a obtenir el Batxillerat. En aquest cas, l’alumne haurà d’assistir a un nombre de trobades presencials per determinar (en funció de les absències que hagi acumulat) i, eventualment, lliurar uns treballs seguint les indicacions de la secretaria del centre.

Convé que els estudiants de fora de Catalunya o que viuen lluny de Barcelona s’informin de quin és el lloc on els convé més d’assistir a les trobades presencials. En aquest sentit cal dir que l’ISCREB ha subscrit acords amb alguns Bisbats per tal que els alumnes que viuen lluny puguin assistir a jornades presencials en el seu bisbat i estalviar-los així un desplaçament addicional. L’estudiant cal que decideixi on acudirà a les jornades presencials en el moment de matricular-se. La secretaria del centre ho farà saber al coordinador de la zona on correspongui.