Logo

Educació Secundària i Batxillerats (presencial i virtual)

Desplegament del Currículum de l’ERE a Secundària

 • fields.tag_titulacio: DECA Secundària
 • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
 • fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 4
 • fields.tag_area: | fields.tag_periode:
 • fields.tag_professorat: Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez |

fields.tag_justificacio

Aquesta assignatura ha de servir per a conèixer i comprendre el marc legal que desenvolupa el currículum de la matèria de religió a l’educació secundària per tal de poder valorar-lo i aplicar-lo a la tasca docent del professorat de religió. El curs està dividit en tres blocs: en un primer moment, es treballa la documentació sobre el marc normatiu i curricular de l'àrea de religió a l'ESO (centrant-se en els conceptes d’objectius, continguts, activitats, criteris d'avaluació i competències bàsiques); en un segon moment, es treballa la programació de les unitats didàctiques de la matèria de religió a l’ESO (tot aplicant els conceptes bàsics estudiats a una metodologia didàctica basada en la concepció socio-constructivista del procés d’ensenyament i aprenentatge) i, per últim, es dedica un bloc a l’educació en la recerca del sentit de la vida de les persones des de la perspectiva cristiana com a nucli central de la tasca docent del professorat de religió catòlica.

fields.tag_requisits

COMPETÈNCIES

 • Ser capaç de comunicar correctament els seus aprenentatges, així com les seves necessitats formatives, a través de l’expressió escrita.
 • Tenir la capacitat de plantejar-se críticament la programació de la matèria de religió a l’escola i els elements que en formen part.
 • Ser capaç d’analitzar els diferents elements que formen part del currículum de la matèria de religió a l’educació secundària i interrogar-se sobre els aspectes a integrar en la seva tasca docent.
 • Tenir l’habilitat de fer servir pautes d’observació, reflexió i actuació de manera sistemàtica en la seva tasca formativa com a aprenent i en el futur com a docent.
 • Tenir la capacitat de cercar la qualitat en l’activitat formativa orientada no només als resultats sinó, sobretot, al procés permanent d’aprenentatge i millora contínua.
 • Ser capaç d’identificar, analitzar i resoldre els problemes que sorgeixen en el procés formatiu entenent que no són únicament un obstacle sinó, bàsicament, una oportunitat de millora.

OBJECTIUS

 • Conèixer el currículum de l'àrea de religió a l'ESO.
 • Comprendre la diferència entre un objectiu, un contingut i una activitat, així com les competències bàsiques i la proposta que se'n fa des del currículum de l'àrea de religió a l'ESO.
 • Analitzar els objectius, els continguts, els criteris d'avaluació i les competències bàsiques del currículum de religió.
 • Valorar el currículum de l'àrea de religió a l'ESO com a l'eina bàsica del professorat de religió per a programar la seva actuació docent a l'aula.
 • Prendre consciència de la importància de l’educació en la recerca del sentit de la vida des de la perspectiva cristiana en la formació de l’alumnat de religió catòlica.
 • Aplicar els conceptes estudiats a la programació de la matèria de religió catòlica a l’ESO.
 1. El currículum. El currículum de la matèria de religió catòlica a l’educació secundària.
 2. La programació de les unitats didàctiques de la matèria de religió.
 3. Els objectius. Els objectius del currículum de la matèria de religió.
 4. Els continguts. Els continguts del currículum de la matèria de religió.
 5. Els criteris d'avaluació. Els criteris d'avaluació al currículum de la matèria de religió.
 6. Les activitats d'ensenyament, d'aprenentatge i d'avaluació.
 7. Les competències bàsiques del conjunt de les matèries de l'ESO.
 • Les competències bàsiques del currículum de la matèria de religió a l'ESO.

METODOLOGIA

L’alumnat que cursa aquesta assignatura ha de ser capaç d’assolir els objectius seleccionats i desenvolupar les competències proposades a través de les activitats d’ensenyament, aprenentatge i avaluació que han estat dissenyades pel professor. Les orientacions metodològiques prenen com a punt de partida les finalitats educatives que es volen aconseguir i els mitjans que es proposen per assegurar l’aprenentatge per part de la majoria de l’alumnat. Aquestes finalitats són:

 • Promoure l’aprenentatge significatiu i estimular el pensament crític i creatiu. En aquesta assignatura se li presenten el currículum de religió catòlica a secundària i els diferents elements que el conformen. És bàsic que l’alumnat integri positivament aquests conceptes i d’una manera crítica i creativa, per tal de poder-los aplicar com a docent de religió, entenent que la crítica ha de ser analítica (ha de saber separar els diferents elements que en formen part), valorativa (ha de donar un valor a cadascun d’ells) i resolutiva (ha de donar respostes constructives i responsables, per això és molt important la capacitat creativa de l’alumnat).
 • Potenciar l’autonomia i responsabilitat de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. Una de les característiques del docent de la matèria de religió, i també de la resta de matèries, és la necessitat de saber actuar de manera autònoma i prenent les decisions més adequades en cada moment de les que ha de ser responsable.

Distribució del temps

Bloc 1, 9 hores. Unitat 1 (9 hores: lectura dels materials i activitats d’aprenentatge i consultes al professor 4 hores i 5 hores per fer les activitats que s’han de lliurar per ser avaluades).

Bloc 2, 28 hores. Unitats 2 i 3 (14 hores per cada unitat: lectura dels materials i activitats d’aprenentatge i consultes al professor 9 hores i 5 hores per fer les activitats que s’han de lliurar per ser avaluades).

Bloc 3, 58 hores. Unitats 4 i 5 (29 hores per cada unitat: lectura dels materials i activitats d’aprenentatge i consultes al professor 10 hores i 19 hores per fer les activitats que s’han de lliurar per ser avaluades).

5h. de participació a les trobades presencials.

AVALUACIÓ

Definir que són els objectius i les competències bàsiques en el context del currículum escolar i argumentar adequadament els criteris que cal tenir en compte per a la seva selecció i organització en la programació. També cal saber definir que és l'avaluació en el context del currículum escolar i seleccionar les principals característiques que ha de tenir.

Relacionar correctament els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum de l'àrea de religió en els diferents cursos de l'ESO.

Analitzar les propostes que es fan de competències bàsiques per al conjunt de les àrees de l'ESO i concretament per a l'àrea de religió.

Valorar quina ha de ser l'aportació de la pròpia programació de les unitats de l'àrea de religió a les competències bàsiques i elaborar un llistat de referència.

Nivells d’assoliment dels aprenentatges

Cada bloc té assignat un percentatge del global de la nota de l’assignatura: primer bloc, 10%; segon bloc, 30% (15% cadascuna de les dues unitats) i tercer bloc, 60% (30% cadascuna de les dues unitats).

Sistemes de recuperació

L’alumnat que no supera alguna de les activitats d’avaluació haurà de refer el seu treball seguint les pautes donades pel professor en el comentari que acompanya les notes. En tractar-se d’una assignatura amb un elevat percentatge d’activitats pràctiques de cara a la programació de la matèria de religió, en el cas que no se superi l’assignatura s’haurà de tornar a fer aquelles activitats del curs que el professor assenyali a l’alumne/a.

 Cano, Elena,  Com millorar les competències dels docents. Guia per a l’autoavaluació i el desenvolupament de les competències del professorat. Barcelona: Ed. Graó 2005.