Logo

Avaluació

 Avaluació

Referent a l’avaluació, cal tenir en compte que el mètode de treball de l’ISCREB Virtual es basa en una avaluació continuada, avaluació que es pot veure complementada amb un exercici de síntesi al final del semestre. Per tant, s’aconsella no matricular-se de més assignatures de les que hom pot fer per tal de poder gaudir en l’aprenentatge de les matèries seleccionades.

Estan previstes dues convocatòries d’avaluació per a cada assignatura:

  • DECA primària:
  • La primera, en acabar el semestre en què s’ha impartit:

    Per a les assignatures del primer semestre: al febrer

    Per a les assignatures del segon semestre: al juny

  • La segona, al setembre, abans de l’inici de les classes del curs següent.

Al final del semestre ens podem trobar en els casos següents:

1.Alumnes que han acomplert satisfactòriament totes les activitats obligatòries i les han presentat dins del termini previst. Aquests alumnes aproven per avaluació contínua tot i que el professor pot demanar un exercici final de síntesi.

2.Alumnes que hagin fet totes les activitats obligatòries però que no les hagin superat totes. Aquests alumnes hauran de revisar i aprovar les activitats suspeses o bé fer un exercici final de síntesi global de l’assignatura. Si no superen aquest exercici, hauran de presentar-se a la segona convocatòria, és a dir, el mes de setembre.

3. Alumnes que no hagin fet totes les activitats obligatòries però que superen el 33 % de les que havien de lliurar. Aquests poden anar a una segona convocatòria (al setembre). En aquest cas el professor li donarà les orientacions necessàries per a completar el seu treball durant l’estiu, però no estarà disponible durant aquests mesos per a consultes o aclariments. L’alumne es presentarà a l’avaluació del mes de setembre, en la data prevista

4.Alumnes que no han arribat a lliurar un 33% de les activitats obligatòries o bé que tot i havent-les lliurat, a judici del professor/a, aquestes activitats no presentin una qualitat acadèmica i formal suficient per ser aprovades. En aquest cas l’alumne perdrà l’escolaritat de l’assignatura i, per tant, si en el futur vol cursar-la s’haurà de tornar a matricular. Abans d’arribar a aquesta situació el professor s’haurà posat en contacte amb ell per tal de posar-li en coneixement el fet que pot perdre l’assignatura.

5.En cas d’irregularitats greus i repetides, el professor pot optar per qualificar de NE (no escolaritzat) a l’alumne/a.

Fins a vint alumnes el professor pot atorgar una matrícula d’honor. A partir de vint-i-un alumnes i fins a quaranta una segona i així successivament. L’obtenció d’una matrícula d’honor en una assignatura dóna dret a matricular-se gratuïtament a una assignatura del mateix creditatge del semestre següent.

Si un alumne no segueix la marxa del curs sense donar cap explicació que justifiqui aquesta situació i no dóna resposta als missatges que el tutor li adreça, es considerarà que abandona la matèria i perdrà el dret a l’avaluació.

Després de conèixer la nota obtinguda en l’assignatura, l’estudiant té dret a una revisió de la seva avaluació final.

Arribat el cas en què l’estudiant, fins i tot després de la conversa mantinguda amb el professor per revisar l’avaluació realitzada, segueixi considerant que la nota obtinguda no és justa, pot adreçar-se al consell de direcció, el qual, en la propera reunió ordinària que hagi de celebrar, haurà de considerar el cas i prendre les mesures que entengui oportunes.