Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

L'Espiritualitat en els textos Bíblics

 • fields.tag_titulacio: Llicenciatura en Ciències Religioses
 • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
 • fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 5 | fields.tag_hores_setmanals: 3
 • fields.tag_area: Biblia | fields.tag_periode: 2n semestre
 • fields.tag_professorat: Dra. M. Claustre Solé i Auguets* |
fields.profe_catala - fields.profe_castella

fields.tag_justificacio

El Concili Vaticà II ens diu que la Paraula de Déu és l’ “ànima de la teologia” (DV24). Per tant, ens cal acudir a aquesta Paraula de vida per tal de poder nodrir-nos d’ella. Al llarg del curs veurem aquelles experiències de fe sorgides a partir dels esdeveniments salvífics que el poble d’Israel va viure i que han marcat la seva espiritualitat que es fa palesa en una sèrie de símbols i narracions arrelades en la vida corporal i històrica, en les quals es va insinuant l'actuar misteriós de Déu a través del seu esperit vivificador. Ho contemplarem tan en els diferents llibres de l’Antic com del Nou Testament. Un coneixement aprofundit d’aquests textos hauria de possibilitar l’experiència del Déu bíblic en les coordenades del nostre moment històric. 

fields.tag_requisits

Tenir coneixement dels grans tractats tan de l’Antic com del Nou Testament.

Competències:

Competències transversals (genèriques)

 • Coneixements generals bàsics
 • Habilitats de gestió de la informació (buscar i analitzar informació de fonts diverses)
 • Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi

Competències específiques:

 • Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
 • Coneixement de la teologia dels llibres bíblics
 • Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.

Objectius:

 • Aprofundir en l’experiència religiosa subjacent en molts dels textos tant de l’Antic com del Nou Testament. 
 • Descobrir les peculiaritats de l’espiritualitat bíblica. 
 • Rellegir aquelles experiències a la llum de l’ara i aquí del nostre moment històric. 
 1. Què volem dir en parlar d’espiritualitat bíblica?
 2. Horitzó de l’espiritualitat bíblica
 3. Importància i significat d’algunes metàfores bíbliques: El foc, el desert, el camí, la llum...
 4. Una espiritualitat a partir dels sentits
 5. L’espiritualitat de la Torà
 6. L’espiritualitat deuteronomista
 7. L’espiritualitat profètica
 8. L’espiritualitat sapiencial
 9. L’espiritualitat del salteri
 10. L’experiència espiritual de Jesús
 11. L’espiritualitat que descobrim en els escrits paulins.
 12. L’espiritualitat bíblica en el món del cinema
 • Explicació a classe per part de la professora.
 • Ús de PPS per a esquemes, imatges i síntesis expositives.
 • Lectura personal per part dels alumnes dels textos proposats.
 • Diàleg a classe sobre qüestions relacionades amb la temàtica que s’estudia.
 • Projecció d’algun documental o pel·lícula que tinguin relació amb el tema que es treballa.

DSTRIBUCIÓ DE TEMPS DE LA ASSIGNATURA:

Dins de l’aula:   40%. Repartit entre:     

 • Classes magistrals
 • Activitats grupals
 • Exposicions per part dels alumnes

Hores i activitats fora de l’aula: 60%.  Repartit entre:     

 • Lectura i estudi personal
 • Treballs a realitzar

Preparació de l’examen o treball de recerca.

Criteris d’avaluació:

 • Per tractar-se d’una avaluació continuada es tindrà en compte l’assistència a classe, el diàleg i la participació en les activitats proposades. Es valorarà la redacció, la presentació i l’aportació personal especialment en els treballs.
 • Es valorarà l’assistència a conferències o activitats complementàries relacionades amb la matèria.

Tècniques d’avaluació:

 • S’avaluaran les competències genèriques en les diferents activitats que es duguin a terme, en les exposicions així com en el diàleg a classe (30 %).
 • Les competències específiques s’avaluaran mitjançant un examen a final de curs o bé un treball de recerca dirigit per la professora   (70 %)

AAVV., Espiritualidad cristiana para tiempos de crisis, Verbo Divino, Estella 1996.
Aizpurúa, F., Que se sabe de... la espiritualidad bíblica. EVD, 2009.
Berger, K., ¿Qué es la espiritualidad bíblica? Fuentes de la mística cristiana, Sal Terrae, Santander 2001.
Bóff, L., Espiritualidad. Un camino de transformación, Sal Terrae, Santander 2001.
Bonora, A.,  (Ed.), Espiritualidad del Antiguo Testamento, Ed. Sígueme, 1994.
Grech P., Una aproximación a la espiritualidad del Nuevo Testamento, Editorial Sociedad de San Pablo
Barbaglio, G., Espiritualidad del Nuevo Testamento, Ediciones, Sígueme, 1994.
Carrillo, S., La espiritualidad de los profetas de Israel para el día de hoy, Ed. Verbo divino
Castiñeiras, A, La experiencia de Dios en la posmodernidad, PPC, Ma­drid 1992.
Galilea, S., El camino de la espiritualidad, Paulinas, Bogotá 1982.
AA.VV, Espiritualidad cristiana en tiempos de crisis, Verbo Divino, Estella 1996.