Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Exegesi NT I: Relats de la Resurrecció

  • fields.tag_titulacio: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 5
  • fields.tag_area: | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Antoni Pou i Muntaner |

fields.tag_justificacio

 En les assignatures de la llicenciatura de Bíblia és important que l’alumne aprengui a analitzar els textos bíblics a partir d’algunes metodologies previstes en el Document de la Pontificia Comissió Bíblica La interpretació de la Biblia en l’Església: entre aquestes hi ha les que s’interessen per la història que hi ha darrera el text (histórico-crítica), les que se centren en el text global tal com ens ha arribat (critica narrativa, estructural, retòrica, pragmàtica), o les que s’interessen per la recepció del lector (estètica, psicològica). Els textos a treballar seran els relats de la resurrecció, als quals s’intentarà trobar un sentit a partir d’aquestes metodologies tenint en compte la perspectiva de la fe.

fields.tag_requisits

 1. L’assignatura es concep com una mena de seminari en el qual l’agilitat en la participació als fòrums és fonamental.

2. Cal estar al cas del Programa de l’assignatura i de les indicacions que es donen a l’inici i al llarg del curs.

 1. Coneixement progressiu dels fonaments bíblics
2. Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència
3. Coneixement Basic del grec
4. Capacitat per connectar els coneixements amb altres àrees
5. Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels evangelis
6. Coneixement i comprensió pràctica dels mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic
7. Integrar aquests coneixements per a l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos.

 Objectiu fonamental: Fer una aproximació a la comprensió i interpretació d’alguns textos bíblics de la resurrecció a través de diverses metodologies hermenèutiques i arribar a una síntesi bàsica teològico-fonamental

1. Aproximació bàsica a l’estudi bíblic i teològico-fonamental de la resurrecció
2. Saber fer un estudi sinòptic dels textos paral.lels
3. Conèixer i saber utilitzar els grans comentaris exegètics i històrico-crítics
4. Pràctica de l’anàlisi narrativa i retòrica
5. Descobrir la importància del context del lector de cara a la interpretació i introduir-se en l’estudi dels possibles efectes del text en el lector.

 1è Bloc: Introductori

2on Bloc: Metodologia diacrònica: històrico-crítica

3è Bloc: Metodologia sincrònica: crítica narrativa i retòrica

4rt Bloc: Metodologies antropològiques i contextuals

 Es combinarà un aprenentatge teòric bàsic al voltant del tema de la resurrecció i de les diverses metodologies que s’utilitzaran, amb exercicis pràctics d’anàlisi dels textos.
Activitat a l’aula:
- Tutories per a les activitats, fòrums, debats, qüestionaris: 14%
- Consultes al professor: 2%
- Jornades presencials: 1%
Treball personal:
- Lectura i estudi personal: 48%
- Preparació de les activitats, fòrums, debats, qüestionaris: 35%

 1. A cada bloc es demanarà la presentació d’una activitat: 40% de la nota final
2. S’avaluaran també l’assistència, les presentacions de les activitats als terminis oportuns, participació a Fòrums...: 20% de la nota final
3. Hi haurà una activitat final en la qual es demanarà que l’alumne faci una anàlisi exegètica d’un text, que sàpiga inter-relacionar els diversos mètodes, i arribar a una síntesi teològica conclusiva a partir dels materials de l’assignatura: 40% de la nota final.

 -          Apunts del professor

-          Egger, W., Lecturas del Nuevo Testamento, Estella: Verbo Divino 1990.
-          Léon-Dufour, X., Resurrección de Jesús y mensaje pascual, Salamanca: Sígueme 19996.
-          Marguerat, D., - Bourquin, Y., Cómo leer los relatos bíblicos, Santander: Sal Terrae 2000.
-         Kessler, H., La resurrección de Jesús; aspecto bíblico, teológico, sistemático, Salamanca: Sígueme 1989.