Logo

Educació Infantil i Primària (virtual)

Viure segons l'Evangeli (L’església, els sagraments i la moral)

  • fields.tag_titulacio: DECA Primària
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 6
  • fields.tag_area: | fields.tag_periode:
  • fields.tag_professorat: Llic. Oriol Ràfols i Rubires |

fields.tag_justificacio

Aquesta matèria desenvolupa i completa el temari que s'ha estudiat a La Bona notícia de Jesús. Planteja la forma en com el creient pot fer realitat en el dia a dia la seva opció per seguir Jesús. D'una banda aquesta opció es concreta en un estil de fer i de viure, definit per uns valors determinats i una forma de plantejar la moral. D'altra banda la fe s'alimenta de la vida i la celebració en comú amb altres creients. Finalment, la fe també es comparteix amb els no creients: bé sigui en forma de compromís per a transformar el món, bé sigui en forma de testimoni i anunci dels motius que expliquen la forma creient de viure.
Entre les diverses explicacions que abordarem destaquen el sentit dels sagraments, la diversitat i unitat que caracteritzen l'Església i el significat de les principals festes cristianes.

fields.tag_requisits

Cal haver cursat l’assignatura de la DECA La Bona notícia de Jesús (El missatge cristià).

- Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinar.
- Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
- Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
- Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
- Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià.
- Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.
- Capacitat i voluntat de col·laboració al servei de persones i de la construcció d’estructures socials més humanes.

1. Valorar les possibilitats i les dificultats per viure els aspectes clau de la fe cristiana actualment.
2. Identificar el seguiment de Jesús com a finalitat última de la moral cristiana.
3. Concretar el significat de la comunitat eclesial i apreciar la unitat i la pluralitat que la defineixen.
4. Aprofundir en el sentit general i el valor dels sagraments per a la vida del creient.
5. Conèixer els moments destacats del calendari litúrgic i com se celebren.
6. Analitzar les formes i els motius que porten a compartir el missatge de Jesús.

1. UN ESTIL DE VIDA EVANGÈLIC
1.1. Creure avui
1.2. El dinamisme de la fe
1.3. L'esperança, un ressort vital
1.4. Les benaurances: l'amor que fa feliç

2. ELS ACCENTS DE LA MORAL CRISTIANA
2.1. Moral i seguiment de Jesús
2.2. La consciència moral: estat de la qüestió
2.3. Els grans principis sobre la consciència
2.4. Evolució i formació de la consciència

3. UNA ESGLÉSIA CORDIAL
3.1. Lloc de trobada i camí de recerca
3.2. Identitat i origen de l'assemblea eclesial
3.3. Una, santa, catòlica i apostòlica
3.4. Diversitat de dons, diversitat de serveis
3.5. Maria deixebla de Jesús

4. L'ITINERARI DELS SAGRAMENTS
4.1. Els sagraments i la seva celebració
4.2. Baptisme i confirmació
4.3. L'Eucaristia
4.4. Els altres sagraments

5. LA CELEBRACIÓ CRISTIANA
5.1. Celebrar la vida
5.2. La dinàmica de l'assemblea litúrgica
5.3. Els ritmes de la litúrgia
5.4. Gestos i símbols en les celebracions

6. COMUNICAR L'EVANGELI
6.1. Cridats i enviats
6.2. Una comunitat enviada
6.3. Evangelitzar
6.4. Per què cal comunicar l'evangeli?

Es parteix de diversos materials per a ser llegits i treballats personalment pels alumnes a partir d'una sèrie d'activitats de comprensió, d'aplicació, de recerca i ampliació o de reflexió personal.
Algunes activitats estan plantejades per ser compartides amb els altres estudiants en el Fòrum.
S'ofereix també la comunicació amb el professor per resoldre dubtes.

Distribució de les hores de treball dels alumnes:
- Lectura dels materials: 45%
- Elaboració d'exercicis: 38%
- Participació en fòrums: 10%
- Consultes al professor: 2%
- Assistència a la jornada presencial: 5%

Seran objecte d'avaluació:
- Les respostes de les qüestions plantejades
- La participació en el fòrum
- El lliurament de les activitats segons la normativa i en el temps assenyalat

Caldrà fer una prova de validació al final del semestre, durant la sessió presencial. La nota de la prova no fa mitja amb la resta de notes però és imprescindible superar-la per a poder aprovar l’assignatura. El resultat de la prova serà apte o no apte, en aquest segon cas caldrà fer la corresponent recuperació.

Bíblia catalana interconfessional. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya/Claret/Societats Bíbliques Unides, 1993.
https://www.bci.cat/
Els documents del Concili Vaticà II: constitucions, decrets, declaracions. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012.
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
Catecisme de l’Església Catòlica. Barcelona: Claret 1993.
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
BOFF, LEONARDO, Els sagraments de la vida, la vida dels sagraments. Barcelona: Claret 1985.
TAMAYO, JUAN JOSÉ, Nuevo diccionario de Teología. Madrid: Trotta 2005.