Logo

Educació Infantil i Primària (virtual)

Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària

 • fields.tag_titulacio: DECA Primària
 • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
 • fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 6
 • fields.tag_area: | fields.tag_periode:
 • fields.tag_professorat: Llic. Yolanda Otal i De la Torre |

fields.tag_justificacio

Aquesta assignatura ofereix dos aspectes importants per a la formació del futur professor de religió, per un costat tots aquells que enllacen amb la pedagogia de la religió i per altra banda els aspectes didàctics de la mateixa.

En la vessant pedagògica es treballaran els coneixements bàsics sobre l’ensenyament de la religió a l’escola, insistint en la identitat del professor de religió i el perfil dels alumnes d’educació primària. El domini de les programacions i altres coneixements de l’aplicació de l’ERE a l’aula els trobarem en l’apartat de didàctica.

La Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària és una assignatura necessària per a l’obtenció de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA).

fields.tag_requisits

No hi cap assignatura prèvia obligatòria, ni cal estar cursant d’altres simultàniament. Tot i així es considera important el domini dels coneixements referits a la pedagogia, didàctica i currículum.

COMPETÈNCIES

Competències transversals genèriques

 • Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Comunicació escrita en la llengua triada
 • Habilitat amb l’ús de l’ordinador
 • Habilitats de gestió de la informació
 • Capacitat critica i autocrítica
 • Habilitats interpersonals
 • Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
 • Compromís ètic
 • Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
 • Capacitat per a generar noves idees (creativitat)
 • Habilitat per treballar de forma autònoma

Competències Específiques

 • Coneixement i aprofundiment dels documents legislatius específics de l’ERE.
 • Coneixement dels continguts de l’ERE i les aplicacions didàctiques del seu ensenyament.
 • Desenvolupament de la capacitat crítica respecte a als diferents models d’educació així com a les propostes curriculars.
 • Coneixement i domini dels elements necessaris per a elaborar les programacions d’aula.
 • Capacitat per a seleccionar i preparar materials didàctics per a la classe de religió catòlica.
 • Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià que identifiquin al mestre de religió catòlica, essent capaç de ser testimoni entre el seu alumnat.
 • Sensibilitat envers la diversitat de l’aula de religió, creant estratègies d’acollida i tolerància, evitant l’exclusió, així com a plans individualitzats segons les necessitats de cada alumne.

OBJECTIUS

 • Situar l'estatut de la Pedagogia de la religió en el moment actual.
 • Contextualitzar l'ensenyament de la religió a l'escola: el marc educatiu, escolar, social, cultural i eclesial.
 • Conèixer els elements fonamentals que incideixen en l’ensenyament de la religió i la seva didàctica.
 • Conèixer els arguments dels diferents posicionaments sobre el tema de la classe de religió.
 • Identificar amb precisió l'actual orientació de l'ensenyament de la religió catòlica en els centres docents.
 • Descriure el marc legislatiu i la identitat del professor de religió.
 • Estructurar i analitzar els diferents principis pedagògics de la religió derivats d'una anàlisi pluridisciplinar.
 • Saber les qüestions particulars en la Didàctica de la Religió
 • Reflexionar sobre la pròpia activitat docent, present o futura, a partir de la programació.
 • Proporcionar criteris i eines per a l’elaboració de la Programació d’aula mitjançant les unitats didàctiques, segons el Currículum de Primària a Catalunya.
 • Confeccionar una unitat didàctica de Primària.

 BLOC 1: PEDAGOGIA DE LA RELIGIÓ

Unitat 1. La identitat de l’ensenyament de la religió catòlica a l’escola

1.1. El procés històric de l’ERE
1.2. Justificació de l’ensenyament de la religió a l’escola
1.3. Fonamentació i identitat de l’ensenyament de la religió a l’escola

Unitat 2. El mestre de religió catòlica a l’escola

2.1. Perfil, identitat i missió
2.2. Formació teològica i formació pedagògica
2.3. Capacitació específica
2.4. Presència a l’escola
2.5. Relació eclesial

Unitat 3. Principis bàsics de la psicopedagogia religiosa

3.1. La pedagogia de Déu com a paradigma educatiu
3.2. L’evolució religiosa i moral dels infants
3.3. L’alumnat de Religió Catòlica a l’escola

BLOC 2: DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ

Unitat 4. Disseny Curricular base de l’Àrea de Religió Catòlica

4.1. El Projecte curricular de l’Àrea de Religió Catòlica
4.2. Programació d’aula de l’ERE
4.3. Interdisciplinarietat i transversalitat de l’ERE
4.4. Elements de la unitat didàctica a partir d’un exemple

Unitat 5. Didàctica de la religió: qüestions particulars

5.1. Didàctica del fet religiós
5.2. Didàctica del missatge cristià
5.3. Didàctica de la Bíblia

Unitat 6. Els materials i recursos didàctics a l’aula

6.1. Diversitat de recursos: audiovisuals, multimèdia, Internet, sortides culturals, jocs i altres.
6.2. Criteris per a la selecció i utilització de material i recursos

Unitat 7. Elaboració d’una unitat didàctica

7.1. Criteris per a l’elaboració
7.2. Elaboració. Cas pràctic.

METODOLOGIA

Cada unitat didàctica presenta unes activitats d’ensenyament-aprenentatge. Aquestes activitats ens proposen llegir uns documents (20 % del temps de dedicació de la matèria) i després elaborar un treball (40 % del temps de dedicació de la matèria) o bé elaborar els apunts del tema (10 % del temps de dedicació de la matèria). Cada unitat es pot complementar amb bibliografia especifica sobre el tema. Aquesta assignatura és principalment pràctica i requereix una actitud participativa per part dels alumnes és per aquest motiu que serà molt important la participació en els fòrum del curs (15% temps de dedicació de la matèria), així com l’intercanvi d’opinions, assistència a les trobades presencials i relació amb el professor (15 % del temps de dedicació de la matèria).

 AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura és continuada i formativa tenint en compte:

 • Les activitats individuals d’avaluació de que consta cada unitat que sovint s’identifiquen amb les d’ensenyament–aprenentatge. Tindrà un valor del 50% de la nota final de l’assignatura.
 • La participació en el fòrum que es proposa a l’inici de l’assignatura. Tindrà un valor del 20% de la nota final de l’assignatura.
 • La presentació d’una unitat didàctica elaborada per l’alumne, tenint en compte els aspectes treballats en l’assignatura. Tindrà un valor del 30% de la nota final de l’assignatura.
Llibres bàsics
Almansa, N. [et al.], Ha d’anar a escola la Bíblia?, Barcelona: Claret 2004.
Artacho López, R., Enseñar competencias sobre la Religión, Bilbao: Desclée de Brouwer 2009.
Esteban, C., Enseñanza de la religión y Ley de Calidad, Madrid: PPC 2003.
Ràfols, O. i altres, Educar la recerca de sentit, Barcelona: Fundació EDEBÉ 2009.
Riu Rovira de Villar, F., LOE: Desafio y oportunidad, Barcelona: EDEBE 2006.
 
Monogràfics

Congregación para la educación católica, El laico católico testigo de la fe en la escuela, 15 Octubre de 1982.
AA.VV. Religión y laicidad. Cuadernos de Pedadogía, 334, 2004 p. 49-79.
 
Revistes especialitzades
 
RELIGIÓN Y ESCUELA, revista mensual d’orientació i informació sobre ERE.
 
Legislació
 
LOGSE, Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu, 1/1990, de 3 /10.
 
LOCE, Ley Orgánica 10/2002, de 23/12, de Calidad de la Educación, BOE 24-XII-2002.
 
LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, BOE 4-V-2006.
 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA (2007)
Orden ECI /1957/2007de 6 de junio
Currículos de las enseñanzas de religión católica a la educación infantil y la educación primaria
 
GENERALITAT DE CATALUNYA- Departament d’Educació (2007)
Decret 142/2007 de 26 de juny
l’Ordenació dels Ensenyaments de l’Educació Primària
 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT - Currículums d’infantil i Primària i competències bàsiques
 
Algunes webs