Logo

Cursos Bàsics Presencials

Introducció al Nou Testament

  • fields.tag_titulacio: Cursos Bàsics
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 4 | fields.tag_hores_setmanals: 2
  • fields.tag_area: Biblia | fields.tag_periode: 2n semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Enric Cortès i Minguella |

fields.tag_justificacio

1. És imprescindible per al creixement d’una fe adulta conèixer el NT.
2. No es poden tenir nocions de teologia si abans no s’ha fet una introducció al NT.
3. Com que no es tracta d’un problema de memorització de dades sinó de comprensió sintètica, s’imposen les classes magisterials i interactives.
4. Per poder dialogar amb la incredulitat i l’agnosticisme dels nostres dies s’imposen els coneixements de les dades bíbliques com a eina imprescindible.

fields.tag_requisits

1. Haver llegir l’Escriptura..., o, com mínim, haver escoltat els relats principals de la nostra història de la salvació que imparteix cada diumenge la litúrgia.
2. Admetre que és bo airejar els coneixements rutinaris del credo del cristià..., fins i tot de cara a certs canvis de rumb o d’orientació bàsica.

1. Coneixement del fet religiós i del fet cristià
2. Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià segons la Teologia del Vaticà II
3. Consciència de la complexitat del missatge cristià
4. Opinió crítica de la realitat
5. Fonamentació de la pròpia experiència de fe
6. Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià
7. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement
8. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic
9. Integrar aquests coneixements per a la l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos

1. Tenir nocions generals introductòries als escrits del NT (sobretot evangelis i Ac).
2. Entendre la metodologia històrico crítica tal com la recomana el Pontifici Institut Bíblic el 1993 en el seu document La Interpretació de la Bíblia en l’Església.
3. Practicar aquesta metodologia en els fragments sinòptics.
4. Introducció a la qüestió debatuda del Jesús de la història.

1. Context literari del NT. Material sobre el que s’escriu: papirs, pergamins, òstraca.

  1. La literatura hel·lenística. Grec koiné. Gnosticisme i Mandeisme.
  2. La literatura jueva. L’oficial: targum (un exemple: Lc 4,18-19 i LXXIs 61,1-2), Mixnà, talmuds, midraixos. Literatura Intertestamentària.
  3. La literatura jueva de secta: Quamran. Els essenis. La biblioteca de Qumran. Valor. Qumran i el NT.

2. El gènere literari “evangeli”. Evangelis i biografies. Naixement dels evangelis. Els evangelis de Mt, Mc, Lc i Jn.

3. La qüestió sinòptica. El problema. Les solucions: I- La tradició oral. II- La hipòtesi de la doble font: Q i Mc. III- La hipòtesi de la documentació múltiple. Un exemple: Mt 9,9-13; Mc 2,13-17; Lc 5,27-32. Aplicació de la qüestió sinòptica en aquesta perícopa; dependència de Mt rerspecte de Mc; dependència de Lc respecte de Mc.

4. El primer evangeli, Mc. Autor, època, organització. Línies teològiques i característiques literàries, o tendències redaccionals. Un exemple, Mc 12, 28-34 (Mt 22,34-40; Lc 10,25-28); la perícopa dels pans, Mc 6,30-44 i Mc 8,1-9 (i paral·lels).

5. Exegesi i hermenèutica. Un exemple: la qüestió del divorci. El context: la dona en temps de Jesús: en la praxi religiosa, en la vida social, en el dret matrimonial. Les diverses escoles de R. Xammai i R. Hil·lel. Aplicació als textos del NT: Rm 7,10-25; Mc 10,2-12; Mt 5,32 (19,9); Lc 16,18. La porneia en Qumran i en els targums. L’hermenèutica en el NT i en els nostres dies de les paraules de Jesús.

6. L’evangeli de Jn. L’autor, el deixeble estimat. El debat sobre l’autor. Les diverses edicions de l’evangeli. L’estructuració de l’evangeli de Jn: I- El “llibre” dels signes. II-El discurs de comiat. III El llibre de la Glòria.

7. Època. El testimoni d’Ireneu. Context sòcio-religiós de l’evangeli. Medi cultural en què es mou l’autor/redactor de l’evangeli: Jn 9; Jn 3. Els discursos de comiat. Anàlisi de Jn 16,8-11. Exegesi i hermenèutica.

8. El Jesús de la història. El Crist de la fe i el Jersús de la història. Els testimonis dels historiadors i de la història. El Tesimonium Flavianum. Les tres etapes de la investigació moderna i contemporània sobre el Jesús de la història. El Jesus Seminar: mèrits i defectes. La qüestió dels evangelis gnòstics. Criteris fiables sobre el Jesús de la hsitòria. Criteris qüestionables.

1. Classes magistrals: 8%.
2. Classes interactives: 28%
3. Estudi personal i preparació de les sessions: 30%.
4. Elaboració de treballs: 34%.

1. Un treball d’estudi crític d’un text sinòptic. (50% d’avaluació final).
2. Un resum per escrit del tema o d’un dels temes del “Jesús de la història”. (50% d’avaluació final).