Logo

Cursos Bàsics

Pentateuc i Històrics

fields.profe_catala - fields.profe_castella

fields.tag_justificacio

JUSTIFICACIÓ

El lector actual no pot ignorar les dificultats de comprensió d’un text compost fa més de vint segles, si no vol negar el sentit de la història i la significació profunda de l’encarnació de la Paraula. La història de la seva formació és el missatge mateix del Pentateuc, essent com és aquella una història de mort i resurrecció. El Pentateuc és testimoni primordial del ressorgiment d’Israel després de l’experiència traumàtica de l’exili. Per això convé aprofundir en la seva gènesi i recórrer les diverses etapes d’un itinerari que resulta ser alhora el missatge més dens que se’ns ofereix. Així, partint de l’estructura que ha adquirit el Pentateuc en la seva forma actual –aproximació sincrònica– ens acostarem també al text des d’una perspectiva diacrònica. 
 

fields.tag_requisits

REQUISITIS

Haver cursat la Introducció a l’Antic Testament.
Conèixer el text bíblic del Pentateuc. En aquest sentit, es recomana realitzar-ne una lectura seguida, fent atenció a les notes.

COMPETÈNCIES

Tranversals

 1. Coneixements generals bàsics
 2. Capacitat d’anàlisi i síntesi
 3. Habilitat per treballar de forma autònoma

Específiques

 1. Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.
 2. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
 3. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.
 4. Coneixement progressiu dels fonaments bíblics.
 5. Capacitat de connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
 6. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes, tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.

OBJECTIUS

1. Situar el Pentateuc en el context global de la Sagrada Escriptura
2. Aportar elements per a una lectura diacrònica i sincrònica del Pentateuc
3. Suggerir algunes claus teològiques d’interpretació del Pentateuc

CONTINGUT

1. Bibliografia i introducció.
2. Algunes qüestions preliminars.
2.1 Origen i ús de la paraula Pentateuc.
2.2 Moisès i el cànon de la Bíblia hebraica.
3. Repàs a la història de la crítica.
3.1 La recepció del Pentateuc.
3.2 La composició del Pentateuc a la llum de la crítica actual.
4. Gn 1-11.
4.1 Algunes perspectives.
4.2 Una lectura antropològica de la creació.
5. La trama temàtica i simbòlica del Pentateuc.
5.1 Èxode.
5.2 Desert.
5.3 Muntanya.
5.4 Terra promesa.

METODOLOGÍA

 1. Temps de dedicació a dins de l’aula: 40%
 2. Classes magistrals: 25 %
 3. Tutories individuals i col•lectives
 4. (exercicis dirigits a dins de l'aula, debats, exposicions): 10 %
 5. Examen: 5 %
 6. Temps de dedicació fora de l’aula: 60%
 7. Estudi i treball dels apunts: 35 %
 8. Preparació i realització d’exercicis o treballs sol•licitats pel professor: 25 %

AVALUACIÓ

 1. Assistència a classe i actitud participativa (15%).
 2. Exercicis sobre els continguts (25%).
 3. Examen final escrit (60%).