Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Seminari: Música religiosa *

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 2on | fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 4 | fields.tag_hores_setmanals: 2
  • fields.tag_area: | fields.tag_periode:
  • fields.tag_professorat: Llic. Josep Falcó i Soler |

fields.tag_justificacio

La música sacra ha tingut un paper important en la història de l’art occidental. El seu paper ha oscil•lat entre la funcionalitat més humil i les ambicions artístiques, tal com les entén la modernitat. Per fer això, ha mantingut un equilibri delicat entre posar límits amb la música profana i relacionar-s’hi: no es pot parlar de música culta sense parlar de la polifonia religiosa, i viceversa.

fields.tag_requisits

Donat que ens trobem davant una assignatura introductòria a tota una disciplina de coneixement, no cal per cursar-la l’adquisició de cap coneixement previ tot i que es recomana l’aprofundiment bibliogràfic paral•lel durant el seu desenvolupament (veure apartat de “fonts d’informació bàsica”).

Competències

1. Habilitats de gestió de la informació (buscar i analitzar informació de fonts diverses
2. Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual
3. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits
4. Capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació

Objectius:

1. Aprofundir en l’audició musical, com a vinculació interpersonal, i també com a vincle entre les altres expressions de l’humanisme occidental: filosofia, llengua i literatura, arts plàstiques, política, etc.
2. Descobrir o aprofundir en la capacitat simbòlica o referencial de l’art musical, a través de topoi i d’altres mecanismes de significació, comuns als altres sistemes de signes o específics del llenguatge musical.
3. Revisió de la història de la música, i particularment de la música sacra occidental.
4. Estudi de relacions entre música i transcendència, en un context cristià.
5. Relacionar la nostra història amb el nostre present. La crisi de la modernitat: oportunitats de la postmodernitat.

1. Claudio Monteverdi, Missa ‘1650’.
2. Heinrich Schütz, Motet Benaurats els morts.
3. Johann Sebastian Bach, Passió segons Sant Joan.
4. Josef Haydn, La creació.
5. Felix Mendelssohn Bartholdy, Salm 42.
6. Igor Stravinsky, Simfonia dels salms.
7. Alfred Schnittke, Requiem.

Metodologia:

Activitat a l’aula:
1. Exposicions del professor 5%
2. Audicions: 20%
3. Comentari de les obres musicals: 15%
Activitat fora de l’aula:
1. Estudi i preparació de les audicions: 30%
2. Preparació de l’examen final: 30%

Avaluació: 

Partint del model d’avaluació continuada, els resultats de l’alumne s’avaluaran mitjançant:
1. Dinàmica al llarg del seminari: 50%
1.1 El grau de comprensió demostrat en la lectura i anàlisi dels textos programats pel profes- sor.
1.2 La participació i aportacions de l’alumne durant les sessions (comentaris, preguntes, par- ticipació en debats...).
1.3 Observació del procés de desenvolupament de les capacitats analítiques i sintètiques de l’alumne durant el curs.
2. Examen final: 50%.