Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Introducció al Nou Testament

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 1er | fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 4 | fields.tag_hores_setmanals: 2
  • fields.tag_area: Biblia | fields.tag_periode: 2n semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Enric Cortès i Minguella |

fields.tag_justificacio

No podem arribar a la persona de Jesús sense la mediació de les obres del NT. Entre aquestes les més bàsiques i importants són indubtablement els evangelis. Però són inaccessibles a la intel•ligència humana del s. XXI sense l’estudi científic de la seva llengua, gèneres literaris, època... i context en general. Per la fe es pot arribar a Jesús sense l’estudi dels evangelis..., però sense aquest estudi no es pot arribar a una comprensió adient de la persona de Jesús que sigui acceptable per l’home culte dels nostres dies.
És conclusió i a la vegada premissa absolutament necessària per a lectura cristiana del Primer Testament, ja que Jesucrist n’és el centre i primer motor que el porta a la perfecta finalització.

fields.tag_requisits

Haver llegit alguna vegada la Bíblia i diverses vegades el NT. 
Es necessita tenir una ment oberta a noves informacions i interpretacions diferents d’un mateix text, sobretot diferents d’allò que sempre s’ha rebut en la catequesi inicial i en els mitjans de comunicació sobre Jesús, la seva vida i aportació salvífica.
Una ment dialogant també respecte altres lectures dels textos sagrats.

- Coneixement del fet religiós i del fet cristià
- Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià segons la Teologia del Vaticà II
- Consciència de la complexitat del missatge cristià
- Opinió crítica de la realitat 
- Fonamentació de la pròpia experiència de fe
- Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià
- Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement
- Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic
- Integrar aquests coneixements per a la l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos
 

- Aprendre a llegir i entendre un text antic dins del seu context. Tant el context immediat com el mediat. També es busca el context mediat en el seu sentit mes ample: els diversos tipus de literatura contemporània del autors del NT en l’Orient Mitjà.
- Aprendre a distingir entre l’exegesi i l’hermenèutica d’un text bíblic.
- Tenir uns coneixements bàsics sobre autor, època i natura dels evangelis.
- Entendre el problema sinòptic i algunes de les seves solucions.
- Desenvolupar en l’alumne un esperit dialogant en el si de les comunitats cristianes i també de cara als encontres inter-religiosos. 
- Capacitar l’alumne per a relacionar adequadament uns textos amb els seus paral•lels, relacionar-los degudament amb la persona de Jesús, amb les comunitats cristianes primerenques, amb el redactor/autor dels evangelis, amb el jo-lector actual i amb la pròpia comunitat d’aquest, amb el seu propi món.
- Crear lectors que descobreixin coses noves en vells textos.
 

1. Context literari del NT. Material sobre el que s’escriu: papirs, pergamins, òstraca. 
I- La literatura hel•lenística. Grec koiné. Gnosticisme i Mandeisme. 
II- La literatura jueva. L’oficial: targum (un exemple: Lc 4,18-19 i LXXIs 61,1-2), Mixnà, talmuds, midraixos. Literatura Intertestamentària. 
III- La literatura jueva de secta: Quamran. Els essenis. La biblioteca de Qumran. Valor. Qumran i el NT.

2. El gènere literari “evangeli”. Evangelis i biografies. Naixement dels evangelis. Els evangelis de Mt, Mc, Lc i Jn.

3. La qüestió sinòptica. El problema. Les solucions: I- La tradició oral. II- La hipòtesi de la doble font: Q i Mc. III- La hipòtesi de la documentació múltiple. Un exemple: Mt 9,9-13; Mc 2,13-17; Lc 5,27-32. Aplicació de la qüestió sinòptica en aquesta perícopa; dependència de Mt rerspecte de Mc; dependència de Lc respecte de Mc.

4. El primer evangeli, Mc. Autor, època, organització. Línies teològiques i característiques literàries, o tendències redaccionals. Un exemple, Mc 12, 28-34 (Mt 22,34-40; Lc 10,25-28); la perícopa dels pans, Mc 6,30-44 i Mc 8,1-9 (i parallels).

5. Exegesi i hermenèutica. Un exemple: la qüestió del divorci. El context: la dona en temps de Jesús: en la praxi religiosa, en la vida social, en el dret matrimonial. Les diverses escoles de R. Xammai i R. Hillel. Aplicació als textos del NT: Rm 7,10-25; Mc 10,2-12; Mt 5,32 (19,9); Lc 16,18. La porneia en Qumran i en els targums. L’hermenèutica en el NT i en els nostres dies de les paraules de Jesús

6. L’evangeli de Jn. L’autor, el deixeble estimat. El debat sobre l’autor. Les diverses edicions de l’evangeli. L’estructuració de l’evangeli de Jn: I- El “llibre” dels signes. II-El discurs de comiat. III El llibre de la Glòria.

7. Època. El testimoni d’Ireneu. Context sòcio-religiós de l’evangeli. Medi cultural en què es mou l’autor/redactor de l’evangeli: Jn 9; Jn 3. Els discursos de comiat. Anàlisi de Jn 16,8-11. Exegesi i hermenèutica.

8. El Jesús de la història. El Crist de la fe i el Jersús de la història. Els testimonis dels historiadors i de la història. El Tesimonium Flavianum. Les tres etapes de la investigació moderna i contemporània sobre el Jesús de la història. El Jesus Seminar: mèrits i defectes. La qüestió dels evangelis gnòstics. Criteris fiables sobre el Jesús de la hsitòria. Criteris qüestionables.
 

Es dóna en començar la classe les perícopes en forma sinòptica. Se’ls ensenya a fixar-se en les petites diferències de text que sovint porten a grans aprofundiments teològics... Se’ls ensenya a diferenciar el que és redaccional del que és pre-sinòptic.

Activitat a l’aula: 40%

1. Classes magistrals: 18 %.
2. Classes interactives: 22 %

Un 40 % de les hores de classe és per exposar de manera magistral els continguts, problemes i solucions dels temes neotestamentaris. L’altre 60 % és per fer veure pel diàleg interactiu amb l’alumnat les diverses formulacions i solucions que té un tema.

Activitat fora de l’aula:

3. Estudi personal i preparació de les sessions: 30 %
4. Elaboració de treballs: 30 %

Es farà l’avaluació per tres vies i per escrit. La primera serà un petit resum d’un article sobre un tema introductori (gnosticisme, hel•lenisme o judeocristianisme). La segona, un treball per escrit per demostrar que s’entén bé la metodologia de les classes aspecte al problema sinòptic. La tercera, un examen presencial i per escrit dels problemes i solucions del Jesús de la història. 
Les avaluacions segona i tercera representen el 45 % de la qualificació final. La prova primera, el 10 %.

  -A. George – P. Grelot, Introducción crítica al Nuevo Testamento. 2 vv. Barcelona: Herder 1983.

-H. Köster, Introducción al Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme 1988 -H. Zimmermann, -H. Zimmermann, Los métodos histórico-críticos en el Nuevo Testamento. Madrid: BAC 1969.
-J. A. Pagola, Jesús, Aproximación histórica. Madrid: PPC 2007.