Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Història de la Filosofia I

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Presencial
  • fields.tag_curs: 1er | fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 4 | fields.tag_hores_setmanals: 3
  • fields.tag_area: Filosofia | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Antoni Bosch-Veciana |

fields.tag_justificacio

El curs tracta del desplegament històric dels grans temes de la filosofia occidental des dels orígens grecs fins a l’alba del «Renaixement». Es posarà en relleu el paper de la raó en l’aventura humana de dir la veritat de l’home, del món i de Déu. Els contextos epocals permetran situar els autors i comprendre’n el seu abast.

fields.tag_requisits

Cap.

Competències:

1. Desenvolupament de la capacitat crítica.
2. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
3. Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat.
5. Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat.
 

Objectius:

1. Donar una visió panoràmica dels corrents de pensament del període clàssic i medieval.
2. Analitzar les diverses tendències del pensament antic i medieval tot destacant-ne la seva dependència respecte de les idees filosòfiques precedents i la seva influència posterior.
3. Reflexionar sobre les grans qüestions que planteja la filosofia des dels seus orígens grecs.
4. Oferir instruments per a una posterior lectura dels textos dels autors estudiats.

1. Els orígens de la filosofia occidental.
2. Heràclit i Parmènides.
3. Els sofistes. Sòcrates. Plató. Aristòtil.
4. Filosofies hel•lenístiques.
5. Filosofies de l’Edat Mitjana.
6. La crisi nominalista de Guillem d’Occam i el misticisme del Mestre Eckhart.

 

Metodologia:

El caràcter eminentment teòric de l’assignatura en condiciona la seva metodología:

Activitat a l’aula: classes magistrals 40%
Activitat fora de l’aula: estudi personal: 60%

Avaluació:

Examen final escrit (100%)