Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Litúrgia

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 2
  • fields.tag_area: Teologia | fields.tag_periode: 2n semestre
  • fields.tag_professorat: Llic.Josep Teixidó i Cuenca |

fields.tag_justificacio

 Tenint en compte que en la celebració litúrgica s’hi exerceix el misteri de la nostra redempció, es pretén que, en aquesta assignatura, els alumnes assoleixin la formació adequada per poder obtenir els màxims fruits de la celebració i així esdevinguin capaços de transmetre la seva fe, donant raó de la seva esperança.

fields.tag_requisits

 Cal haver cursat prèviament la Teologia Fonamental i la Metodologia Teològica. Es recomana cursar simultàniament les assignatures de Litúrgia i Sagraments.

 Competències generals
1. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn.
2. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
3. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
Competències específiques
1. Coneixement crític rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià.
2. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il•luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.

 
Des de la constitució sobre la sagrada Litúrgia del concili Vaticà II, és comú afirmar que la litúrgia és el cim vers el qual tendeix l’acció de l’Església i la font d’on brolla la seva força. Cal, doncs, fer un estudi aprofundit de la litúrgia perquè així veurem l’Església en oració. Ho farem en dues parts amb els següents objectius generals:

1. Analitzar les dimensions bàsiques del misteri del culte cristià.
2. Presentar la riquesa del conjunt de la litúrgia cristiana: els sagraments, els sagramentals, els temps litúrgics, la litúrgia de les hores.

 I LITÚRGIA FONAMENTAL
1. La litúrgia en la vida de l’Església
1.1.Una reflexió prèvia: els conceptes litúrgia, pastoral i vida cristiana
1.2.Missió de Jesús; missió de l’Església

2. Breu història de la litúrgia
2.1.El concepte “litúrgia” en la història
2.2.El moviment litúrgic anterior al Vaticà II
2.3.El Concili Vaticà II

3. La litúrgia, avui
3.1. La problemàtica que es presenta avui en la globalitat de la missió de l’Església
3.1.1. L’articulació que fa el Vaticà II
3.1.2. Algunes conseqüències
3.2.El Concili Provincial Tarraconense i els últims documents de l’Església
3.2.1. L'Evangelïi Nuntiandi
3.2.2. El Concili Provincial Tarraconense
3.3.Encara la litúrgia en el Concili Provincial Tarraconense: la qualitat

4. Sobre la parròquia, la seva litúrgia, la seva pastoral
4.1.Els Directoris de la Parròquia i de l’Arxiprestat

II LITÚRGIA ESPECIAL
1. Les realitats fonamentals de la litúrgia
1.1.Quines són les realitats fonamentals de la litúrgia
1.1.1. La Sacrosanctum Concilium
1.1.2. El Catecisme de l’Església Catòlica
1.2.L’assemblea
1.3.La pregària
1.4.Els signes en la celebració
1.5.On s’ha de celebrar? Els llocs de la celebració

2. El sacrifici de la Missa

3. La santificació del temps: l’any litúrgic

4. La Litúrgia de les Hores

 - Classes presencials: 5%
- Lectura i estudi personal: 55%
- Preparació i realització de les activitats i exercicis: 35%
- Participació en xats, forums, debats i consultes al professor: 5%

 La matèria està estructurada en dues parts. Al començament de curs es presenta la primera. Quatre setmanes després hi haurà la presentació de la segona unitat.

PRIMERA UNITAT: Litúrgia fonamental
SEGONA UNITAT: Litúrgia especial

Cada unitat anirà acompanyada d’unes activitats/exercicis que serviran per a fer l’avaluació continuada de les matèries.

Serà bo que els exercicis de la primera unitat es presentin abans de començar la
següent.

Els exercicis de la segona, s’han d’entregar abans de la Setmana Santa.

Al campus virtual s’aniran indicant els terminis d’entrega.

 Aladazabal, J., Vocabulario básico de liturgia, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 1994.

 
Augé, M., Liturgia. Historia. Celebración, Teología. Espiritualidad, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 1995.
 
Augustin, G. Koch, K., La liturgia como centro de la vida cristiana Santander: Sal Terrae 2013.
 
Bernal, J. M., Celebrar un reto apasionante. Bases para una comprensión de la liturgia, Salamanca-Madrid: San Esteban Edibesa, 2000.
 
Borobio, D. [ed.],La celebración de la Iglesia. I. Liturgia y sacramentología fundamental, Salamanca: Ediciones Sígueme, Lux Mundi 57, 41995; II. Sacramentos, Salamanca: Ediciones Sígueme, Lux Mundi 58, 41999; III. Ritmos y tiempos de celebración, Salamanca: Ediciones Sígueme, Lux Mundi 59, 32000.
 
Canals Casas‚ J.M., La liturgia, celebración de la fe, Edice.
 
Corbon, J., Litúrgia fonamental. Misteri - celebració - vida, Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.
 
Giraudo, C., La liturgia de la Palabra, (Verdad e Imangen, 198), Salamanca: Sígueme 2014.
 
Llopis, J., La litúrgia a través dels segles, Barcelona, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 1993.
 
Martimort, A. G., [dir],La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia, Barcelona: Herder 1992.
 
Pecklers, Keith F.,Atlas histórico de la Liturgia,  Madrid: San Pablo 2013.
 
Sartore, D.; Triaca, A. M.; Canals, J. M. [dirs],Nuevo diccionario de liturgia, Madrid: Paulinas, 1987.