Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Introducció a l’Ecumenisme

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 2
  • fields.tag_area: Teologia | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Andrés Valencia |

fields.tag_justificacio

 Aquesta assignatura és només una introducció a l’Ecumenisme. Per tant, el que es pot fer a l’interior d’aquests límits és una visió de conjunt de la història de les divisions cristianes i una introducció als inicis del Moviment Ecumènic al segle XX i els principis bàsics on s’assenta.
No es tracta d’aprendre’s tant les dades i les dates com d’acostar-nos als rostres cristians que se’ns presenten. Interessa més sensibilitzar-se cap a la realitat ecumènica que no pas restar insensibles a la necessitat dels diàlegs intraeclesials desitjats i esperats.

fields.tag_requisits

 Cal haver cursat la Teologia fonamental i la Metodologia teològica.

 COMPETÈNCIES

Competències generals:

1) Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
2) Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors, actituds.
3) Sensibilitat envers la diversitat d'opinions, pràctiques i estils de vida.

Competències específiques:

4) Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il•luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.

OBJECTIUS

1. Tenir una visió de conjunt de la història de les divisions cristianes.
2. Conèixer els inicis del Moviment Ecumènic al segle XX i els principis bàsics on es fonamenta.
3. Capacitar per fer una lectura activa i crítica de la realitat eclesial en diàleg amb les diferents confessions cristianes del mon actual.

UNITAT 1: HISTÒRIA DE LES DIVISIONS CRISTIANES
El món Ortodox
Esglésies Ortodoxes Orientals (Precalcedonianes)
Esglésies Ortodoxes
La branca Luterana
Mennonites
Germans de Moràvia
Swedenborgians
La branca Calvinista
Reformats
Zwinglians
Valdesos
Presbiterians
Congregacionalistes
La branca Anglicana
Episcopals
Baptistes
Quàquers
Metodistes
Assemblees de Germans
Exèrcit de Salvació
Vells Catòlics
Mormons
Adventistes
Testimonis de Jehovà
Pentecostals
INTRODUCCIÓ A L’ECUMENISME
UNITAT 2: EL MOVIMENT ECUMÈNIC
Precedents de l’ecumenisme al Segle XX
Els primers passos
- Conferència Mundial Missionera
- Vida i Acció
- Fe i Constitució
Creació del Consell Mundial d’Esglésies (Amsterdam 1948)
Tres fases de l’ecumenisme doctrinal
Eclesiologia comparada
Cristocentrisme
El compromís social
II Assemblea: Evanston 1954
III Assemblea: Nova Delhi 1961
L’Església catòlica i l’ecumenisme
La llibertat religiosa
L’Església de Crist i l’Església catòlica
Precursors de l’ecumenisme catòlic
El Decret d’Ecumenisme
Què és l’ecumenisme

METODOLOGIA

Trobades presencials: 5 %
Lectura i estudi personal: 55 %
Preparació i realització de les activitats i exercicis: 35 %
Participació en xats, fòrums, debats online (trobades virtuals) constituirà el 15 % de la nota final.

AVALUACIÓ

Farem avaluació continuada.
Cadascuna de les unitats serà avaluada amb una activitat; es tindrà en compte el contingut, l’elaboració i la redacció.
Per aprovar l’assignatura caldrà aprovar cadascuna de les activitats.
La mitja de les qualificacions de les activitats aprovades constituiran el 85 % de la nota final.
La participació als xats, fòrums i debats constituirà el 5 % de la nota final.

 -         AA.VV., Pluralismo religioso en España, I Confesiones cristianas, Madrid: Sociedad de Educación Atenas-Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” 1992.

-         AA.VV., Pluralismo religioso en España, II Sectas y nuevos movimientos religiosos, Madrid: Sociedad de Educación Atenas-Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” 1993.
-         Bosch, J., Para comprender el ecumenismo, Estella: Verbo Divino 1996.
-         Bosch, J., Diccionario de Ecumenismo, Estella: Verbo Divino 1998.
-         Bosch, J., Nuestras Iglesias hermanas, Madrid: PPC 2002.
-         Concilio Vaticano IIConstitución dogmática sobre la Iglesia; Decreto sobre el ecumenismo; Declaración sobre la libertad religiosa.
-         Congar, Y. Mª.,Cristianos desunidos, Madrid-Estella: PPC-Verbo Divino 1964.
-         Juan Pablo II,Encíclica Ut unum sint.
-         Matabosch, A.,El consejo Ecuménico de las Iglesias. Organización, Cronología, Evolución doctrinal, a “Renovación Ecuménica”, n. 82, 16 (1984) 11-30.
-         Vall, H.,  SJ: A la búsqueda de una nueva sociedad. Dimensión social del ecumenismo,  Madrid: Sociedad de Educación Atenas y Centro ecuménico “Misioneras de la Unidad” 1997.