Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Escrits Joànics

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 2n | fields.tag_ects: 4
  • fields.tag_area: Biblia | fields.tag_periode: 2n semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Antoni Pou i Muntaner |

fields.tag_justificacio

Escrits joànics és una assignatura que vol servir d'introducció al coneixement dels llibres del Nou Testaments atribuïts tradicionalment a l'evangelista Joan. Tot i que, com es veurà, segurament aquests escrits no pertanyen al mateix autor, sí que és veritat que presenten una teologia i un vocabulari que els diferencien dels altres escrits de la Bíblia.

Dedicarem més temps a conèixer l'Evangeli de Joan. Les cartes de Joan són relativament curtes comparades en les altres cartes del Nou Testament, i signifiquen una interpretació ortodoxa de l'Evangeli de Joan.

L'Apocalipsi de Joan suscita, avui en dia, un interès especial, pel seu simbolisme. La literatura i els films ambientats en l'Edat Medieval l'ha fet considerar, popularment, com un escrit sobre el final dels temps, cosa que li ha conferit un cert aire de misteri. Per altra part la bellesa de l'art romànic del nostre país ens convida a descobrir tot el seu significat simbòlic. L'estudi acadèmic i teològic d'aquest escrit ens farà purificar la concepció d'aquest llibre i ens el retornarà com a llibre eclesial, amb un missatge de Déu per a l'home i l'Església d'avui.

fields.tag_requisits

    • Cal haver cursat Introducció al Nou Tastament
    • L’agilitat en  la participació als fòrums és fonamental
    • El dinamisme de participació dels alumnes i el guiatge constant del professor fa que sigui necessari un seguiment regular de l’assignatura i que es consulti amb assiduïtat el fòrum “tauler del professor”

COMPETÈNCIES

1. Coneixement progressiu  dels fonaments bíblics
2. Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència
3. Capacitat per connectar els coneixements amb altres àrees
4. Coneixement i opinió crítica  sobre la teologia dels evangelis
5. Coneixement i comprensió pràctica dels mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi
del text bíblic
6. Integrar aquests coneixements per a l’anàlisi, comprensió i actualització dels
mateixos.

OBJECTIUS

    • Descobrir els aspectes d'estil i de teologia dels escrits joànics, que els diferencien dels altres escrits del Nou Testament.
    • Presentar una introducció a l'estructura dels escrits per tal que serveixi de guia de lectura. És important que l'alumne vagi alternant l'estudi dels apunts amb la lectura directa dels llibres que s'estudien.

    • Conèixer les particularitats textuals (filologia i literatura) i contextuals (història, sociologia, política…) per intentar descobrir la "intenció" de l'autor a l'hora d'escriure el seu text.
    • Conèixer els comentadors més importants de l'Evangeli del s. XX dels escrits joànics en l'àmbit catòlic i protestant que tenen encara una influència a la interpretació acadèmica d'avui. Estar al corrent de l'estat actual de la investigació sobre els escrits joànics, i conèixer alguna de les darreres metodologies que s'han aplicat.
    • Ser capaç d'utilitzar els comentaris acadèmics més importants i entendre articles científics referits a la nostra matèria.
    • Veure com el missatge que vol comunicar l'autor, pot ajudar-nos a nosaltres i a les nostres comunitats cristianes a viure l'Evangeli, avui, amb més profunditat.
 

BLOC INTRODUCTORI

PRIMERA UNITAT : El Quart Evangeli I. El Text i el seu context

SEGONA UNITAT: El Quart Evangeli II. Teologia i Art /1
1. Història de l'Exegesi joànica
2. L'Anàlisi narrativa en l'exegesi d'una perícopa

TERCERA UNITAT: El Quart Evangeli II. Teologia i Art/2
3. Teologia del Quart Evangeli
4. Art i cultura sobre el Quart Evangeli

QUARTA UNITAT: Les Cartes de Joan: 1 Jn, 2Jn, 3Jn

CINQUENA UNITAT: L'Apocalipsi de Joan: una interpretació creient i simbòlica de la Història
1. Context Històric
2. Guia de lectura d'un drama surrealista
3. La Simbologia
4. Hermenéutica

METODOLOGIA

Tutories per a les activitats, fòrums, debats, qüestionaris (17%), consultes al professor
(2%). Jornades presencials (1%). Lectura i estudi personal (40%) i preparació de les
activitats, fòrums, debats, qüestionaris (40%).

Hi haurà un primer fòrum: "Presentació/Passadís"  per a les presentacions que servirà perquè ens anem coneixent tots els components de l'aula, i on podreu comunicar-vos informalment.

Un segon fòrum: "consultes i debats" servirà per demanar ajuda per a qualsevol dubte que tingueu. El normal és que us pugueu ajudar entre vosaltres i només enviar missatges particulars al professor quan és un dubte personal, la resposta del qual no pot beneficiar els altres alumnes. El professor de tan en quan intervindrà, per corregir o perfilar les respostes que es van donant, o per respondre quan ningú sap contestar els dubtes.

Un tercer fòrum: "Tauler" servirà exclusivament pel professor, com si fos un tauler d'anuncis, per anar guiant el desenvolupament del curs i fer avisos.
S’obriran altres fórums quan les activitats d’avaluació ho requereixin.

AVALUACIÓ

1. A cada bloc es demanarà la presentació d’una o vàries activitats a lliurar al professor o a algun fórum (80% de la nota final)
2. S’avaluaran també el seguiment regular de l’assignatura a través de sovintetjades visites a l’aula virtual, les presentacions de les activitats als terminis oportuns, participació a altres Fòrums... (20% de la nota final)

Es valorarà també la bona presentació metodològica dels treballs i que es sàpiga citar bé (també els apunts, si cal).

 Fonts

 Bíblia Catalana Interconfessional
 
Comentaris
 
Brown, El Evangelio según Juan, I i II, Madrid: Cristiandad 1980.
 
Castro, Secundino, Evangelio de Juan. Comprensión exegético existencial, Madrid: UPCO 2001.
 
Léon-Dufour, Letura del Evangelio según Juan, I-IV, Salamanca: Sígueme 1990-1992.
 
Mateos, J. - Barreto, J., El Evangelio de Juan. Análisis lingüístico y comentario exegéticos, Madrid: Cristiandad 1979.
 
Schnackenburg, R., El Evangelio según San Juan, I-IV, Barcelona: Herder 1980-1986.
 
Stibbe, M.W.G., John, Sheffield: Sheffield Academic Press 1993.
 
Manuals i estudis
 
Culpepper, R.A., Anatomy of The Fourth Gospel, Philadelphia: Fortress Press 1983.
 
Marguerat, D. – Bourquin, Y., Cómo leer los relatos bíblicos. Iniciación al análisis narrativo, Santander: Sal Terrae 2000.
 
Pikaza, X., El libro del Apocalipsis, Reseña Bíblica, 27, Estella: Verbo Divino 1993.
 
Stibbe, M.W.G., John as Storyteller. Narrative Criticism and the Fourth Gospel, Cambridge: Cambridge University Press1992.
 
Tuñí, J.-O.- Alegre, X., Escritos joánicos y cartas católicas, Estella: Verbo Divino 1995. 
 
____, El Evangelio es Jesús. Pautas para una nueva comprensión del evangelio de Juan, Estella: Verbo Divino 2010.
 
Wengst, K., Interpretación del Evangelio de Juan, Salamanca: Sígueme 1988.