Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Seminari: Una mirada al món de la globalització *

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 4
  • fields.tag_area: | fields.tag_periode:
  • fields.tag_professorat: Dra. Dolors Oller i Sala |

fields.tag_justificacio

 El procés de globalització està provocant múltiples canvis en els àmbits tecno-econòmic, socio-polític i cultural, afecta la nostra vida i està plantejant-nos nous reptes. És molt important entendre aquest procés per tal de poder afrontar-los. Aquest Seminari ofereix una aproximació al món de la globalització i la seva incidència en els diversos àmbits i dóna eines per ajudar a aprofundir en el tema, essent crític i ajudant a construir alternatives.

fields.tag_requisits

 Tenir mínimes nocions de com funcionen els sistemes polítics i estar interessat pel que succeeix al món i a la nostra societat. Ser lector assidu de la premsa diària.

 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
2. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
3. Habilitat per treballar de forma autònoma.
4. Opinió crítica sobre la realitat personal/social a partir de la perspectiva de la realitat.
5. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.

 1. Conèixer i entendre l’incidència del procés de globalització en els àmbits tecno-econòmic, socio-polític i cultural de la nostra societat i del nostre món.
2. Valorar les seves conseqüències.
3. Preguntar-se com resituar el procés per tal que sigui més just.
4. Situar l’Estat espanyol en aquest marc.

 1. Què entenem per globalització?
2. La dimensió econòmica de la globalització i les seves conseqüències.
3. La dimensió socio-política de la globalització i les seves conseqüències. La crisi de l’Estat-nació.
4. La dimensió cultural i religiosa de la globalització. Identitat i convivència en espais multiculturals i entre pobles culturalment diferents.
5. Una altra globalització és possible.
6. L’estat espanyol com Estat de les Autonomies en el context de la globalització.

 -Tasques d’interacció i de comunicació a l’aula virtual:

- A partir d’un text base es farà treballar l’alumne els diferents temes, acudint a
diverses webs i haurà de respondre, individualment, a un exercici per tema. I
també utilització de formes de debat al fòrum, amb participació de tots els alumnes
i el professor: 12%.
- Consultes al professor: 2%.
- Jornades presencials: 5%.
- Hores d’estudi i treball de l’alumne: lectura i estudi personal (46%); preparació i
realització dels exercicis, etc.: 35%.

 Criteris:
- Avaluació continuada:
-50% de la nota: resolució exercicis.
-50% intervencions al fòrum.

 -          Bauman, Z., Globalització. Les conseqüències humanes, Barcelona: Pòrtic 2001.

-          Beck, U., ¿Qué es la globalización?, Barcelona: Paidós 1997.
-          Castells, M., La era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura, Madrid: Alianza Editorial 1997.
-          De la Dehesa, G., La primera gran crisis financera del s. XXI. Orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios, Madrid: Alianza Editorial 2009. 
-          Giddens, A., Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas,
Madrid: Taurus 2000.
-          González-Carvajal, L., Ideas y creencias del hombre actual, Santander: Sal Terrae
1992.
-          González Faus i altres, Idolatries d’Occident, Barcelona: Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia 2004.
-          Held, D., La democracia y el orden global, barcelona: Paidós 2002.
·          Un pacto global, Madrid: Taurus 2005.
-          Huntington, S., El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial,
-          Barcelona: Paidós 1997.
-          Innerarity, D.,  Un mundo de todos y de nadie, Barcelona: Paidós 2013.
-          Judt, T., Algo va mal, Madrid: Taurus 2011.
-          Mària Serrano, J., La globalització, Quaderns Cristianisme i Justícia, nº 103, Barcelona 2000.
-          Oliveres, A., Un altre món, Barcelona: Editorial Angle 2006.
-          Oller Sala, Mª Dolors, El declive de la política: la crisis del espacio y del sujeto políticos,     a Frontera, Valencia: Pastoral Misionera enero-marzo 2003.
-          Sols, J., i altres, Aldea global, Justícia parcial, Barcelona: Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia 2003.
-          Stiglitz, J., El malestar de la globalización, Madrid: Santillana 2003.