Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Moral de la Vida (Bioètica)

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 4
  • fields.tag_area: Moral | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Dra. Ester Busquets i Alibés |

fields.tag_justificacio

 La Moral de la vida, darrerament anomenada també Bioètica, intenta clarificar i resoldre les qüestions ètiques generades pel desenvolupament i l’aplicació de les ciències de la vida i les ciències de la salut. El primer bloc, que inclou dos temes, se cenyirà a aspectes de fonamentació, amb la finalitat de proporcionar una base sòlida que permeti estudiar de manera rigorosa els problemes ètics que es plantegen en l’àmbit de la bioètica, i saber-hi donar respostes fonamentades. En un segon bloc, de caràcter més pràctic, s’abordaran dos dels temes més significatius de la bioètica: l’inici de la vida i el final de la vida, amb l’objectiu d’iniciar-se en la reflexió bioètica.

fields.tag_requisits

Com és normal, aquesta assignatura suposa tenir ben clars els principis més bàsics de la Moral Fonamental que caldrà traduir a situacions concretes sobre el tema de la vida, la salut, l’enginyeria genètica, els límits entre vida i mort... etc.
També es dóna per suposat un coneixement bíblic que fonamenti aquests principis.
El fet de treballar en els camps de l’educació, de la pastoral de malalts, en serveis sanitaris.... etc. pot enriquir la reflexió i el compromís.

Transversals:
- Capacitat d’anàlisi i síntesi.
- Capacitat de crítica i autocrítica.
- Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.

Específiques:
- Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant idees, valors i actituds.
- Comprensió dels principis i conceptes de la Moral cristiana, així com la seva articulació en els diferents camps (Moral Fonamental; Moral de l’amor i la sexualitat; Moral de la vida (bioètica); Moral social...).
- Comprensió de les dimensions ètiques de la fe cristiana i de la seva relació amb altres àrees de coneixement, com ara l’antropologia, la teologia, la Bíblia, les ciències humanes.
- Comprensió del lloc de la Moral cristiana en el conjunt de la nostra societat, marcada per la laïcitat i la pluralitat, religiosa, ètica i cultural, i del sentit i les possibilitats de diàleg amb altres sensibilitats ètiques.
- Coneixement i comprensió de la metodologia emprada. Capacitat per a consultar Documents del Magisteri i Obres sobre Moral. Capacitat per a llegir críticament les propostes ètiques teòriques i fàctiques que es donen a la nostra societat.

1. Comprendre els conceptes bàsics relacionats amb la moral de la vida.
2. Iniciar-se en la reflexió sobre qüestions ètiques de l’àmbit de la moral de la vida o bioètica.
3. Analitzar i resoldre, amb arguments, qüestions ètiques vinculades a la moral de la vida.
4. Dialogar amb altres posicionaments ètics sobre l’inici i el final de la vida.

El contingut de l’assignatura està dividit en sis temes:
1. Introducció a la bioètica
2. La dignitat de la persona humana
3. Inici de la vida humana – Primera part
4. Inici de la vida humana – Segona part: lectura de textos
5. Final de la vida humana – Primera part
6. Final de la vida humana – Segona part: lectura de textos

Treball dirigit
- Lectura i comparació de textos 20%
- Resolució de casos pràctics 10%
- Anàlisi de la recerca d’informació 10%
- Participació en els fòrums 10%

Treball autònom
- Estudi personal 25%
- Recerca d’informació 10%
- Lectures complementàries 10%
- Trobades presencials 5%
 

 Avaluació continuada: A cada tema s’haurà de fer un exercici. L’assignatura consta de dos blocs, i el segon està subdividit en dos apartats. Al final de cada bloc caldrà presentar un exercici (resolució de casos pràctics, comentaris de text...). Dels sis exercicis 3 són opcionals i 3 són obligatoris, cada exercici obligatori té un valor del 30% de la nota final. En l’avaluació es tindrà en compte la participació en el fòrums.

Exercicis: 90% de la nota.
Participació en fòrums: 10% de la nota.

 - Gracia, D., Fundamentos de bioética. Madrid: Eudema Universidad 1989.- Engelhardt, H. Tristram, Los fundamentos de la bioética, Barcelona: Paidós 1995.

- Flecha, José-Román, La fuente de la vida. Salamanca: Sígueme 1999.
- Abel, Francesc, Bioètica: orígenes, presente y futuro. Madrid: Institut Borja de Bioètica-Fundación Mapfre 2001.
- Ferrer, J.J.Álvarez, J.C., Para fundamentar la bioética, UPC – Desclée de Brouwer 2003.
- Martinez, J.L. (ed.), Javier Gafo, Bioética teológica: Madrid: Desclée de Brouwer 2003.
- Jonsen, A., Siegler, M., Winslade, W., Ética Clínica, Barcelona: Ariel 2005.
- E. Sgreccia, Manual de Bioética I. Fundamentos y ética biomédica, Madrid: BAC 2009.
- Beauchamp, T.L., - Childress, J.F., Principles of biomedical ethics. New York: Oxford University Press 2013.
- Sgreccia, E., Manual de Bioética II. Aspectos médico-sociales, Madrid: BAC 2014.
- Junquera, R. – De La Torre (Coords.), J., F. Javier Elizari: Bioética: teología moral y sociedad, Madrid: Comillas 2014.
- Caamaño, J.M., La eutanasia. Problemas éticos al final de la vida humana, Madrid: Comillas 2014.
 
Documents del Magisteri de l’Església
- Congregació per a la doctrina de la fe, Instrucció Donum vitae, sobre el respecte de la vida humana naixent i la dignitat de la procreació (22 de febrer de 1987).
- Joan Pau II, Carta encíclica Veritatis splendor, sobre algunes qüestions fonamentals de l’ensenyament moral de l’Església (6 d’agost de 1993), Barcelona: Documents d’Església núms. 599-600.
- Joan Pau II, Carta encíclica Evangelium vitae, sobre el valor i el caràcter inviolable de la vida humana (25 de març de 1995), Barcelona: Claret, 1995.
- Comitè Episcopal per a la defensa de la vida, L’Eutanàsia, Barcelona: Claret, 1993.

- Congregació per a la doctrina de la fe. Instrucció Dignitas personae, sobre algunes qüestions de bioètica (8 de setembre del 2008), Roma, 2008.