Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Cristologia

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 6
  • fields.tag_area: | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Llic. Isabel Giménez Beút |

fields.tag_justificacio

 La Cristologia és un tractat troncal i fonamental per l’estudi de la teologia. A través d’aquest curs de Cristologia es proposa conèixer la persona de Jesucrist d’una forma rigorosa, seguint el mètode de la teologia acadèmica. La investigació i organització d’aquests coneixements s’orienta en la perspectiva del seguiment de Jesús tal com s’experimenta i configura en les comunitats cristianes d’avui.

fields.tag_requisits

 Cal haver estudiat la Teologia Fonamental i Metodologia teològica

COMPETÈNCIES

1. Capacitat d’exposició clara a les qüestions que es plantegen a les activitats, amb arguments rigorosos.
2. Capacitat d‘assolir la comprensió i adhesió dels companys en la transmissió
d’idees, coneixements i sentiments al Fòrum.
3. Capacitat d’interrogar-se sobre els qüestionaments que es plantegen a les unitats de treball i anàlisi crític de les mateixes.
4. Capacitat de analitzar els continguts exposats i extreure les idees principals.
5. Capacitat de comprendre i afrontar la realitat des de la clau del missatge cristià.
6. Capacitat per comprendre i acceptar la diversitat religiosa actual com un element enriquidor per a la pròpia existència i la nostra fe.
7. Capacitat i interès per millorar i aprofundir en la pròpia formació.
8. Capacitat d’aplicar a la pròpia vida els qüestionaments principals de la pròpia fe.

OBJECTIUS

1. Conèixer de forma rigorosa, a nivell universitari, l’esdeveniment i la persona de Jesucrist, la seva història i actualitat
2. Reflexionar sobre els continguts de la Cristologia i els qüestionaments que plantegen a la nostra fe.
3. Personalitzar els coneixements que s’han adquirit i integrar-los en la pròpia vida i missió

 1. Accés a Jesús.
1.1 És el Salvador perquè em salva o em salva perquè és el Salvador?
1.2 Cristologia descendent i ascendent.
1.3 Jesús i l’Esperit.
1.4 El seguiment com a Cristologia narrativa.

2. El Jesús històric i el Crist de la Fe.
2.1 Introducció.
2.2 Història de la relació entre el Crist de la fe i el Jesús històric.
2.3 La Tercera Recerca del Jesús històric.
2.4 La rellevància històrica de la història de Jesús.

3. La Praxi Messiànica de Jesús.
3.1 Memòria d’una singularitat històrica.
3.2 El Crist abans de Jesús.
3.3 Jesús, el Messies de l’Esperit.
3.4 Messies del Regne de Déu.
3.5 La praxi de Jesús.
3.6 El Messies de la Pasqua.

4. El Messies Crucificat.
4.1 El crucificat, escàndol i bogeria?
4.2 La creu de Jesús, conseqüència de la seva vida messiànica.
4.3 Com va entendre Jesús la seva pròpia mort?
4.4 La Resurrecció del crucificat. El Déu de la creu.
4.5 Ecce Christus; ecce homo.
4.6 L’esperança messiànica que neix de la creu.
4.7 Seguir Jesús, el Crucificat.

5. Resurrecció de Jesús
5.1 La fe pasqual. Múltiples accessos. La proclamació del Ressuscitat
5.2 Significat teològic de la resurrecció
5.3 Significat Cristològic
5.4 Dimensió escatològica
5.5 La dimensió salvífica de la resurrecció de Jesús
5.6 Seguidors del Messies Ressuscitat

METODOLOGIA

1. Lectura i estudi personal: 50%.
2. Realització de les activitats proposades: 30%.
3. Participació al fòrum i consultes al professor: 15%.
4. Jornades presencials: 5%.

AVALUACIÓ

1. Activitats al llarg del semestre: 80%. (es obligatòria la presentació de tots els treballs)
2. Participació al fòrum: 20%.

Busto Saiz, José Ramón,Cristología para empezar, Santander: Sal Terrae 1991.
González Faus, José I.,La humanidad nueva: Ensayo de cristología, Santander: Sal Terrae 1984.
Moltmann, Jürgen,El Camino de Jesucristo, Salamanca: Sígueme 1993.
Pagola, José A.,Jesús: Aproximación histórica, Madrid: PPC 2007.
Puig, Armand,Jesús, un perfil autobiogràfic, Barcelona: Proa 2004.
Ratzinger Joseph,Jesús de Nazaret, Ciudad Vaticano: Esfera de los libros 2007.
Sobrino, J.,La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Madrid: Trotta 1999.