Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Metodologia Teològica

  • fields.tag_titulacio: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • fields.tag_modalitat: Iscreb Virtual
  • fields.tit_semestre: 1r | fields.tag_ects: 2
  • fields.tag_area: Filosofia-Teologia | fields.tag_periode: 1r semestre
  • fields.tag_professorat: Dr. Roberto Casas** | Dra. Ester Busquets i Alibés* |
fields.profe_catala - fields.profe_castella

fields.tag_justificacio

 En aquesta assignatura el que es pretén és oferir una introducció bàsica dels elements fonamentals de metodologia teològica. Per això, s’estudiarà diferents mètodes teològics que s’han donat al llarg de la història de la teologia occidental. L’assignatura també pretén presentar els instruments més significatius per al treball teològic, és a dir, donar a conèixer obres significatives pel treball teològic i oferir recomanacions per a la realització de treballs, comentaris de text, recensions...

fields.tag_requisits

Cap.

 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
2. Capacitat de relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
3. Coneixement i comprensió pràctica del mètode emprat en l’elaboració del coneixement teològic.

 1. Comprendre i justificar la importància de la metodologia teològica.
2. Assumir les bases del treball teològic.

 1. Mètode, investigació i metodologia
2. Mètode i epistemologia
3. Els mètodes de les diverses “ciències de la religió”
4. Mètode teològic: perspectiva històrica
5. Mètode teològic: síntesi
6. El pluralisme teològic i la seva incidència en el mètode
7. Principals instruments per al treball teològic

 Treball dirigit
- Lectura de textos 30%
- Realització d’exercicis 20%

Treball autònom
- Estudi personal 25%
- Recerca d’informació 20%
- Trobades presencials 5%

 Avaluació continuada: es tractarà de realitzar dos exercicis d’aprofundiment i pràctica dels apunts de l’assignatura que són obligatoris. També hi ha dos exercicis opcionals per ajudar a preparar els exercicis obligatoris.

Exercicis: 90% de la nota.
Participació en fòrums: 10% de la nota.

 La bibliografia està disponible en els apunts. Tanmateix serà llibre de referència el Llibre d’estil per a la redacció d’escrits de teologia i filosofia. (Barcelona, 2008), de la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i l’Associació Bíblica de Catalunya.