Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Història de la missió Apostòlica

  • Titulación: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Horas de clase semanales: 3
  • Área: Diálogo | Periodo lectivo:
  • Profesorado: Dr. Lluís Serra i Llansana |

Justificación

Els inicis de la missió apostòlica configuren la història cristiana del segle I. Els continguts exposats en aquesta matèria posseeixen un gran interès des d’una doble perspectiva: a) des de la teologia bíblica, s’hi troben les claus per comprendre la vida de les primeres comunitats cristianes, inclosos els seus conflictes, així com de les figures més rellevants (Pere, Pau...) a partir dels textos bíblics, especialment els Fets dels Apòstols i l’epístola als Gàlates; i b) des del diàleg interreligiós, ecumènic i cultural, s’observa l’impacte que l’anunci de la bona notícia provoca a l’època del segle I en el món de la cultura i de les religions. Ambdues perspectives enriqueixen la
visió dels inicis i, a la vegada, forneixen elements d’anàlisi de la realitat actual, tot fonamentant la fidelitat als orígens.
Aquesta assignatura pretén endinsar-se críticament en les fonts històriques, recollir els testimonis de la primera hora de l’evangelització com la realitzada per Pere i Pau, reconstruir el quadre històric a partir dels relats, definir els principals conflictes i la manera de donar-los solució, i conèixer l’itinerari de l’expansió cristiana al segle I.

Requisitos y orientaciones previas

El requisits previs corresponen al fet d’haver cursat els estudis de diplomatura en Ciències Religioses.
Aquesta assignatura s’imparteix en l’horitzó del Pla Bolonya, segons el qual el sistema de creditatge tradicional és substituït pels crèdits del nou pla, que reben l’abreviatura d’ECTS (European Credit Transfer System). Cada ECTS, com recorda la Guia de l’Estudiant, implica 25 hores de feina, les quals inclouen hores lectives, hores d’estudi personal i d’examen.

En acabar l’estudi d’aquesta assignatura, l’estudiant ha d’assolir una sèrie de competències o capacitats que contribueix a desenvolupar. Aquestes capacitats són teòriques i pràctiques.
Remeten, en darrera instància, a què ha de saber, saber fer i saber ser l’alumne en assolir la seva titulació.
- Capacitat de situar-se en la cultura d’una època històrica corresponent al primer segle
- Capacitat d’anàlisi de textos bíblics, especialment neotestamentaris
- Competència en la utilització de metodologies adequades
- Capacitat de comprendre les controvèrsies de les primeres comunitats amb rigor i sense prejudicis
- Capacitat de treballar en equip
- Capacitat d’aplicar els criteris històrics a la realitat actual
- Competència en el coneixement de la figura de sant Pau
- Competència en l’exposició oral i en la representació
- Capacitat d’argumentar les diverses opcions davant dels problemes històrics

- Ensenyament-aprenentatge presencial (40%)
La classe presencial comprèn dues hores i mitja cada dilluns, amb una breu pausa, des del 10 de febrer fins al 25 de maig.
S’utilitzaran diversos mètodes:
a) exposició del professor (32%)
b) debats, treball en grup, simulació i exàmens... (8%)

- Ensenyament-aprenentatge (fora de l’aula)
a) dirigit: treballs, lectures... (25%)
b) autònom: estudi personal, lectures complementàries, consultes a la biblioteca... (35%)

S’opta per una avaluació continuada, que serà duta a terme en diversos moments:

- Avaluació inicial: per conèixer els nivells de partida de l’alumnat i ajustar aquests i els objectius del currículum.

- Avaluació formativa: es va duent a terme al llarg de l’assignatura a fi que l’alumnat i el professor vagin obtenint dades sobre com s’està desenvolupant el procés d’aprenentatge.
Algun breu exercici al llarg del curs. Valor: 10%.

- Avaluació final: té com a finalitat sintetitzar el desenvolupament assolit per l’alumne.
a) treball síntesi del curs amb un tema acordat amb el professor. Valor 75%.
b) una prova de contrast. Valor: 15%

S’inclourà un exercici d’autoavaluació.