Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Els reptes de la governança global

  • Titulación: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Semestre: 2n | ECTS: 5 | Horas de clase semanales: 3
  • Área: Diálogo | Periodo lectivo: 2n
  • Profesorado: Dra. Dolors Oller i Sala |

Justificación

El procés de globalització provoca canvis en els àmbits tecno-econòmic, socio-polític i cultural i ens planteja nous reptes. Per afrontar-los es necessita una governança global de signe democràtic,
amb corresponsabilitat dels diferents actors socials. Les tradicions religioses poden aportar la seva saviesa que es trasllueix en el pla ètic; són actors imprescindibles si volem que aquests processos es facin en pau i ajudin a construir un món més humà i just.

Requisitos y orientaciones previas

Tenir mínimes nocions de com funcionen els sistemes polítics i estar interessat pel que succeeix al món i a la nostra societat. Ser lector assidu de la premsa diària.

1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
2. Compromís ètic.
3. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.
4. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
5. Capacitat per a generar noves idees (creativitat).
6. Coneixement de cultures i costums d’altres països.
7. Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi
de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...

 

L’alumne serà capaç de:
1. Conèixer i entendre la incidència del procés de globalització en els àmbits tecno-econòmic, socio-polític i cultural de la nostra societat i del nostre món.
2. Valorar les seves conseqüències.
3. Preguntar-se com resituar el procés per tal que sigui més just.
4. Valorar l’aportació que poden fer les diferents tradicions religioses.

1. El nou paradigma de la globalització i els seus efectes en la nostra vida.
2. La dimensió econòmica de la globalització i les seves conseqüències.
3. La dimensió socio-política de la globalització i les seves conseqüències. La crisi de l’Estat-nació.
4. La dimensió cultural de la globalització. Identitat i convivència en espais multiculturals i entre pobles culturalment diferents. Fukuyama, Huntington i Barber.
5. Reptes de futur: el govern de la globalització. La construcció d’un sistema de governança global.
6. L’aportació de les tradicions religioses a la configuració d’un nou ordre mundial. Les tradicions religioses i la proposta d’una ètica mundial.

1. Magistrals o Exposició del professor.
2. Tutories col·lectives (debats, presentació d’un tema per un grup; posada en comú de la reflexió sobre alguna lectura; petites proves o controls periòdics, escrits i de resposta oberta).
3. Examen final

Distribució de la càrrega lectiva:
1. Magistrals: 32,5 hores
2. Tutories col·lectives. 45 hores
3. Realització d’examen i controls periòdics. 5 hores
Total: 50 hores.

Hores d’estudi de l’alumne:
1. Estudi: 42,5 hores
2. Preparació tutories: 25 hores
3. Preparació examen i controls: 7,5 hores
Total: 75.