Logo

Bachillerato en Ciencias Religiosas

Moral Social

  • Titulación: Batxillerat en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Curso: 3o | Semestre: 2n | ECTS: 4 | Horas de clase semanales: 2
  • Área: | Periodo lectivo: 2n semestre
  • Profesorado: Dra. Dolors Oller i Sala |

Justificación

 L’assignatura Moral Social analitza les problemàtiques concretes i alhora diverses generades al voltant pel compromís ètic dels cristians. La intervenció dels cristians en les diverses realitats del camp social és molt àmplia i variada, però sovint convé aprofundir des de la pròpia opció creient i des dels fonaments teològics que la sustenten. Per això, la present assignatura es divideix en dues parts:

En la primera part, s’analitzen els fonaments bíblics, ètics i teològics de la Moral Social Cristiana, fent una breu panoràmica històrica dels documents del Magisteri, amb especial esment al Concili Vaticà II. En la segona part, i a partir d’aquests fonaments i dels ensenyaments d’ells derivats, s’entra en la Moral Social concreta, analitzant-ne a grans trets els continguts més importants.

Requisitos y orientaciones previas

 S’ha d’haver aprovat Moral fonamental, estar interessat per la problemàtica social i tenir un cert hàbit de lectura de la premsa o utilització d’altres mitjans de comunicació per saber el què està passant pel món. També tenir interès pels documents del Magisteri -i el Pensament social cristià en general- sobre aquests temes i ganes d’aprofundir.

 1. Capacitat de justificació i coneixement de l'estructura i la dinàmica del fet moral i del lloc de la moral en la vida de fe dels creients i de la pròpia comunitat cristiana.
2. Coneixement crític i rigorós dels fonaments bíblics i teològics de la Moral Social Cristiana així com del seu eclesialitat. Comprensió de la reflexió teològico-moral en el seu dinamisme històric.
3. Coneixement dels principis i conceptes de la Moral cristiana en el camp social.
4. Comprensió de les dimensions ètiques de la fe cristiana i de la seva relació amb altres àrees de coneixement, com l'antropologia, la Bíblia, les ciències humanes ...
5. Comprensió del lloc de la Moral cristiana en el conjunt de la nostra societat, marcada per la laïcitat i la pluralitat, religiosa, ètica i cultural, i del sentit i les possibilitats de diàleg amb altres sensibilitats ètiques.
6. Coneixement i comprensió de la metodologia utilitzada. Capacitat per consultar Documents del Magisteri i Obres sobre Moral. Capacitat per llegir críticament les propostes ètiques teòriques i fàctiques que es donen en la nostra societat.

Objectius:
L’objectiu del curs és ajudar a descobrir com la fe cristiana modela un estil de persona que es situa davant la realitat d’una determinada manera i com això es tradueix en el seu actuar. I com que l’ésser humà és un ésser social, la fe cristiana i la seva projecció ètica es dóna en tots els àmbits de la persona i, molt especialment, en la vida socio-política, econòmica i cultural que poden ser il·luminats per la vida de Jesús.
 
El tractament dels diversos temes es farà des d’una perspectiva d’ètica de l’alliberament, conseqüència lògica de l’opció pels pobres, consubstancial a la fe cristiana. En aquest sentit, la Moral Social que exposarem se situa dins els paràmetres teològico-morals marcats pel

 

Concili Vaticà II, assumits tant per opcions eclesials importants com per preses de postura del Magisteri eclesiàstic recent.                                        

 I. ELS FONAMENTS DE LA MORAL SOCIAL CRISTIANA

1. Significat i contingut de la Moral Social Cristiana. La dimensió pública de la fe.
2. Arrels bíbliques i breu repàs històric de la Moral Social Cristiana.
3. La fonamentació de la Moral Social Cristiana: Caritat política, Justícia radical, Bé comú i solidaritat compassiva. L’opció pels pobres i el model de societat.

II. FE I COMPROMIS SOCIAL

4. Els Drets humans i la Moral Social Cristiana.
5. La Moral Social Cristiana davant de la Política, la Economía i la Cultura.

 Tasques d’ interacció i de comunicació a l’aula virtual:

- A partir de un text base es farà treballar a l’alumne els diferents temes, havent de respondre, individualment, a un exercici per tema: 20%.
- Utilització de formes de debat en el fòrum, amb la participació de tots els alumnes i del professor: 15%.
- Realització d’un treball de síntesi en el qual es valorarà la claredat expositiva, el domini dels conceptes, la bona estructuració i la capacitat d’ integració dels diversos temes: 20%.
- Jornades presencials: 5%.
- Hores d’estudi i treball de l’ alumne: lectura i estudi personal; preparació i realització dels exercicis i del treball de síntesi, preparació de les intervencions en el fòrum: 40%.