Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Exegesi AT I: La violència i la pau en els profetes

  • Titulación: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Semestre: 2n | ECTS: 5 | Horas de clase semanales: 3
  • Área: Biblia | Periodo lectivo: 2n semestre
  • Profesorado: Dr. Joan Ramon Marín i Torner |

Justificación

L’assignatura forma part del crèdits d’especialització que s’ofereixen en el camí d’elaboració de la la tesina. El treball exegètic proporciona els fonaments, el més sòlids possibles, per l’hermenèutica dels textos bíblics i per l’elaboració dels temes bàsics de la Teologia Bíblica.

Requisitos y orientaciones previas

Cal la base dels estudis bíblics del Batxillerat, especialment l’ambientació teològico-literària i històrica dels Profetes.

COMPETÈNCIES:

-Conèixer els mètodes i recursos d’investigació i aplicar-los a l’àmbit bíblic.

-Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels llibres bíblics (llibres profètics)
-Habilitats de gestió de la informació

-Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.

OBJECTIUS:


Tractant-se d’una assignatura d’exegesi, haurem de fer un treball eminentment pràctic, directament sobre els textos bíblics.

Els dos aspectes assenyalats en el títol (Violència i Pau) són tractats de manera desigual.

El tema de la «violència» ocuparà tres vessants. Dues d’elles afecten als profetes en persona: per una banda, els profetes «denuncien» la violència (la injustícia contra els pobres); per un altre costat, els profetes «pateixen» la violència en la seva pròpia pell. Una tercera vessant del tema de la «violència» afecta al Senyor. Són característics dels profetes els oracles de condemna... El llenguatge d’aquests oracles és «violent». I és el Senyor qui condemna, qui amenaça d’exercir la violència... Què significa això?

El tema de la «pau» ocuparà, en aquest curs, una vessant. Els profetes també se serveixen d’oracles de salvació, la majoria dels quals tenen el format de promeses de pau. En quin context es formulen aquests oracles? Quin abast tenen?

L’estudi de cada tema s’il·lustra amb un text bíblic específic. En cada text aprendrem a utilitzar un mètode exegètic (mètode històrico–crític; mètode narratiu; mètode retòric, mètode semiòtic).

L’ús pràctic de cada mètode exegètic permetrà extreure les virtualitats teològiques i vitals dels textos bíblics a propòsit del tema difícil de la violència/pau. Les dades obtingudes haurien de conduir a anar a fons en el nostre tema i a donar elements per a una fer madura i autèntica.

1. LA VIOLÈNCIA 
1.1.denunciada pels profetes (injustícia // l’autèntic culte)
1.2.exercida i patida pels profetes (persecució, enfrontaments)

2. LA IMATGE DE DÉU QUE ELS PROFETES TRANSMETEN
2.1.la ira del Senyor // l’amor ardent del Senyor (el rîb profètic – oracles de condemna i oracles de salvació)
2.2.els anuncis messiànics de pau (escatologia o intervenció en el moment present?)