Logo

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Exegesi NT I: Relats de la resurrecció

  • Titulación: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalidad: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Horas de clase semanales: 3
  • Área: Biblia | Periodo lectivo: 1r semestre
  • Profesorado: Dr. Antoni Pou i Muntaner |

Justificación

En el màster de Bíblia és important que l’alumne aprengui a analitzar els textos bíblics a partir d’algunes metodologies previstes en el Document de la Pontificia Comissió Bíblica La interpretació de la Biblia en l’Església: entre aquestes hi ha les que s’interessen per la història que hi ha darrera el text (histórico-crítica), les que se centren en el text global tal com ens ha arribat (critica narrativa, estructural, retòrica, pragmàtica), o les que s’interessen per la recepció del lector (estètica, psicològica). Els textos a treballar seran els relats de la resurrecció, als quals s’intentarà trobar un sentit a partir d’aquestes metodologies, i en un nivell global, tenint en compte la perspectiva de la fe.

Requisitos y orientaciones previas

  • L’assignatura es concep com una mena de seminari en el qual la participación dels alumnes a classe i la realització d’activitats a casa és fonamental.
  • Cal estar al cas del Programa de l’assignatura i de les indicacions que es donen a l’iniciï i al llarg del curs.

I.              Competències Genèriques (Transversals)

-       Instrumentals: 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi; 2. Capacitat d’organització i planificació; 3. Coneixements generals bàsics; 6. Coneixement d’idiomes; 8. Habilitats de gestió de la informació; 9. Resolució de problemas; 10 Presa de decisions.

-       Interpersonals: 1. Capacitat crítica i autocrítica; 2. Treball en equip; 3. Habilitats interpersonals; 5 Capacitat per a comunicar-se amb experts d’altres àrees

-       Sistèmiques: 1. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica; 2. Habilitats d’investigació; 5. Creativitat; 8. Habilitat per treballar de forma autònoma; 11. Motivació per la qualitat; 12. Motivació per la consecució d’objectius

 

II. A Competències Específiques del Grau en Ciències Religioses

a. Saber: 1. Plantejament de la dimensió de “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinar; 2. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida i espiritualitat; 3. Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià; 4. Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural; 5. Aprofundiment en la teologia; 6. Opinió critica a partir de la perspectiva transcendent de la realitat.

b. Saber fer: 1. Capacitat crítica; 2. Capacitat comprensiva; 3. Capacitat de transferir els coneixements teòrics a la pràctiva; 4 Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements.

c. Ser: 1. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat; 4. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.

 

II.B Específiques de Bíblia

-       2.1 Coneixement progressiu dels fonaments bíblics; 2.2 Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència; 2.3 Coneixement Basic del grec; 2.4 Capacitat per conectar els coneixements amb altres àrees; 2.5 Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels llibres bíblics; 2.6 Coneixement i comprensió pràctica dels mètoders i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic; 2.7 Integrar aquests coneixements per a l’anàlisis, comprensió i actualització dels mateixos.

 

 

 Objectiu fonamental: Fer una aproximació a la comprensió i interpretació d’alguns textos bíblics de la resurrecció a través de diverses metodologies hermenèutiques i arribar a una síntesi bàsica teològica

Objectius:

·         Conèixer i saber utilitzar els grans comentaris exegètics.

·         Pràctica de l’anàlisi retòrica, histórico-crítica, narrativa i psicològica.

 

·         Descobrir la importància del context del lector de cara a la interpretació i introduir-se en l’estudi dels possibles efectes del text en el lector.

·         1è Bloc: Introductori

-          Objectiu

    Aproximació bàsica a l’estudi bíblic i teològico-fonamental de la resurrecció

 

·       2on Bloc: Metodologia diacrònica: històrico-crítica

-          Objectius

      Saber fer un estudi sinòptic dels textos paral.lels

      Conèixer i saber utilitzar els grans comentaris exegètics i històrico-crítics

 

·       3è Bloc: Metodologia sincrònica: crítica narrativa i retòrica

-          Objectiu

Pràctica de l’anàlisi narrativa i retòrica

 

·       4rt Bloc: Metodologies antropològiques i contextuals

          Objectiu

 Descobrir la importància del context del lector de cara a la interpretació i introduir-se en l’estudi dels possibles efectes del text en el lector

Es combinarà un aprenentatge teòric bàsic de continguts al voltant del tema de la resurrecció i de les diverses metodologies que s’utilitzaran, amb la seva posada en pràctica en l’anàlisi dels textos.

  • A cada bloc es demanarà la presentació d’una activitat

 

  • S’avaluaran també l’assistència, les presentacions de les activitats als terminis oportuns.
  • Hi haurà una activitat final en la qual es demanarà que l’alumne faci una anàlisi exegètica d’un text, que sàpiga inter-relacionar els diversos mètodes, i arribar a una síntesi teològica conclusiva a partir dels materials de l’assignatura.

           Egger, W., Lecturas del Nuevo Testamento, Estella: Verbo Divino 1990.

-          Léon-Dufour, X., Resurrección de Jesús y mensaje pascual, Salamanca: Sígueme 19996.

-          Marguerat, D., - Bourquin, Y., Cómo leer los relatos bíblicos, Santander: Sal Terrae 2000.

-          Kessler, H., La resurrección de Jesús; aspecto bíblico, teológico, sistemático, Salamanca: Sígueme 1989.