Logo

Cursos Bàsics

Evangelis Sinòptics i Actes

  • Titulació: Cursos Bàsics (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 2n | ECTS: 6
  • Àrea: | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Llic. M. Luisa Melero i Gracia |

Justificació

Els Evangelis Sinòptics i els Fets dels Apòstols conformen un dels conjunts més influents en la reflexió, la teologia, la història, l’art i la vida cristiana. El Batxiller en Ciències Religioses ha d’assolir una comprensió profunda del contingut i les claus d’interpretació d’aquests llibres, de les metodologies emprades per acostar-se a ells i les seues limitacions. Es pretén que l’alumnat desenvolupe la seua pròpia capacitat d’anàlisi i crítica per a realitzar una lectura activa i atenta del text, dins de la tradició eclesial.

Requisits i orientacions prèvies

1. Cal haver cursat l’assignatura «Introducció al Nou Testament».
2. És útil tindre alguna noció de grec bíblic.
3. És molt convenient llegir els Evangelis Sinòptics i els Fets dels Apòstols de forma seguida per fer-se una idea de conjunt de cada obra.

COMPETÈNCIES

1. Habilitats de gestió de la informació
2. Comunicació escrita
3. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat
4. Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència reconegudament qualificades de la història de la investigació bíblica
5. Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels llibres bíblics
6. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic

OBJECTIUS

1.Conèixer les característiques literàries bàsiques de les obres neotestamentàries de Marc, Mateu i Lluc.
2. Entendre les hipòtesis que s’han proposat sobre el seu complex procés de formació i els reptes teològics que comporten per a la vida de les comunitats cristianes a les que es dirigeixen.
3. Conèixer i utilitzar les eines bàsiques de l’exegesi dels Evangelis Sinòptics: textos, sinopsis, concordances, diccionaris, comentaris de referència.
4. Abordar, amb la metodologia adient, l’estudi de qualsevol text sinòptic.

1. La formació dels Evangelis. La qüestió Sinòptica
2. Les principals formes literàries dels Evangelis: Paràboles, relats de miracles, relats de la passió i de la resurrecció, relats de la infància i evangelis apòcrifs.
3. Evangeli segons Marc. Qüestions introductòries, dimensió literària i teològica.
4. Evangeli segons Mateu. Qüestions introductòries, dimensió literària i teològica.
5. Obra de Lluc (Evangeli i Fets dels Apòstols). Qüestions introductòries, dimensió literària i teològica.
6. Estudis de textos

METODLOGIA
 
L’activitat presencial a l’aula compta un 40% de l’assignatura. Aquesta es repartirà entre
l’exposició de la professora (32%) i exposicions dels alumnes a classe (8%).
El treball de l’alumne fora de l’aula compta un 60%, que es distribueix en un 5% de lectura dels evangelis i Fets, un 10% de preparació de les exposicions, un 20% de la preparació de l’examen i un 25% del treball final.

 

AVALUACIÓ 

L'avaluació és continuada i es durà a terme de la següent forma:
a) Cada estudiant haurà de lliurar els exercicis al final de cada bloc. A cada bloc trobarà un fitxer amb les activitats del Bloc i les pautes per a realitzar-les.
b) Cada Bloc es puntua sobre 100 i suposa un 20% de la nota final (el bloc 6 no compta). Aquest 20 % es reparteix entre les activitats escrites i les activitats on-line.
c) Els exercicis escrits es lliuren adjuntant un fitxer al lloc indicat de cada Bloc. Es valora especialment el grau d’assoliment de les competències 1 i 2.
d) Altres exercicis es realitzen on-line. No tots els blocs de l’assignatura porten un fòrum obligatori. La participació en els fòrums obligatoris compta per a l’avaluació.
e) Per a ser avaluats a la primera convocatòria (juny) cal haver lliurat els exercicis dels cinc blocs. Per tal de no perdre l’escolaritat i tenir dret a la segona convocatòria (setembre) cal haver superat els dos primers blocs (cf. Normativa acadèmica referida a l’Avaluació).