Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Exegesi AT II: Història dels Orígens

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 2n | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Dra. M. Claustre Solé i Auguets |

Justificació

Els onze  primers capítols del Gènesi no tenen valor històric ni científic. És a dir, els autors d’aquests textos no pretenen ensenyar-nos astronomia, ni història ni paleontologia. Ara bé, no contenen un altre tipus i un altre nivell de “veritat”? Aquesta és la qüestió. El curs pretén arribar a fer una lectura teològica  que porti a descobrir la “veritat” sobre Déu Creador, el lloc i la funció de l’ésser humà en el món així com una lectura existencial que miri de trobar resposta als interrogants antropològics i existencials de l’ésser humà.

Requisits i orientacions prèvies

 Haver cursat l’assignatura d’Introducció a l’Antic Testament o bé tenir uns coneixements bàsics sobre el mateix.

 Competències transversals (genèriques)

·         Capacitat d’organització i planificació

·         Capacitat d’anàlisi i síntesi

·         Coneixement d’idiomes

·         Habilitats de gestió de la informació (buscar i analitzar informació de fonts diverses)

·         Habilitats d’investigació

 

Competències específiques del Màster

·         Aprofundir en els continguts propis del Grau

·         Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes pròpies d’aquest àmbit.

·         Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.

Participar en les noves aportacions fetes en el món bíblic.

 L’objectiu general és arribar, mitjançant una exegesi  i  hermenèutica  a conèixer amb profunditat el contingut i el missatge teològic de Gn 1-11.
Conèixer i aplicar alguns dels mètodes i lectures de la Bíblia presentats en el Document de la Pontifícia Comissió Bíblica La interpretació de la Bíblia en l’Església (1993)

 1.    La creació primordial (primer relat de la creació): Gn 1,1-2,4a

2.    El paradís i la formació de l’esser humà: Gn 2, 4b – 3,24

3.    La prova de la llibertat:  Gn 3, 1-24

4.    Els descendents de la primera parella: Gn 4, 1-27

5.    Els descendents d’Adam fins a Noè: Gn 5,1-32

6.    La història de Noè i el diluvi: Gn 6,9-9,29

7.    La història dels fills de Noè: Gn 10,1-32

8.    La torre i la ciutat de Babilònia: Gn11,1-9

Genealogia de Sem i naixement d’Abraham: Gn11,10-32

 En cada bloc temàtic es preveu seleccionar les estratègies que es considerin més adients en vistes a aconseguir els resultats previstos.

·    S’alternarà l’estudi amb la reflexió, el treball personal amb el treball en equip, l’anàlisi amb la síntesi.

·    Es valorarà l’assistència a seminaris, conferències o activitats complementàries relacionades amb la matèria.

·         S’emprarà la classe magistral per a la transmissió de continguts fonamentals

·    Per ajudar a que l’alumne assoleixi els objectius previstos es preveu dur a terme: activitats de recerca, d’anàlisi de textos, de comparació i de síntesi...

·    Per afavorir la interacció del grup: debats, presentació d’un tema al grup, cinema-fòrum, etc...

·    Estudi i treball personal  

 

DISTRIBUCIÓ DE TEMPS DE LA ASSIGNATURA:

Dins de l’aula:   40%. Repartit entre:     

·    Classes magistrals 34 h

·    Activitats grupals 10h

·    Realització de l’examen 3h

Hores i activitats fora de l’aula: 60%.  Repartit entre:     

·    Lectura i estudi personal

·    Treballs a realitzar

·    Preparació de l’examen 

 ·    S’avaluaran les competències genèriques en els treballs personals, les exposicions i els debats (10 %).

·    Les competències específiques s’avaluaran:

o    mitjançant un examen escrit o bé oral (50 %)

o    exposició oral d’un tema,  1 recensió  (10%)

o    1 treball d’investigació (30 %)

AZOU, G., En un principio Dios creó el mundo, Estella 1982.

BRUEGGEMANN, W, Genesis, Interpretation. A Bible Commentary for Teaching and Preaching, Atlanta 1982.

Castel FComienzos. Los once primeros capítulos del Génesis.  Estella 1987.

CUNCHILLOS, J.L., Los orígenes. Cuando los dioses..., Madrid 1990.

El Poema de Gilgamesh, Introducció, traducció i notes a càrrec de lluís Feliu i Adelina Millet Albà, Barcelona 2007.

Festorazzi, F.  La Bibbia e il problema delle origini, Brescia 1967.

FOKKELMANN, J.P., Narrative Art in Genesis, Sheffield 1991.

García  Cordero, M.,  Bíblia y legado del Antiguo Oriente.  B.A.C. (390) Madrid 1977.

HAMILTON, V.P., Genesis 1-17, Michigan 1994.

Ibáñez A., Para comprender el libro del Génesis, Estella 1999.

Ravasi, G., Guía espiritual del Antiguo Testamento, El Libro del Génesis, (1-11)  Barcelona 1992.

ROGERSON, J., Genesis 1-11, Sheffield 1991.

Severino Croatto, J., Exilio y sobrevivencia, (Gén  4,1-12,9), Buenos Aires 1997.

VON RAD, G., El libro del Génesis, Salamanca 1977.

WESTERMANN, C., Genesis 1-11: A Commentary, London 1984.