Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Moral de la vida (Bioètica)

  • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Curs: 2on | Semestre: 2n | ECTS: 4 | Hores de classe setmanals: 2
  • Àrea: | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Dr. Antoni Nello i Figa |

Justificació

Si un distintiu cal que tingui el cristià, seguidor de Jesús, és que creu profundament en la Vida; té cura de la salut i de la vida des dels seus inicis fins a les seva darreria; cerca una qualitat de vida fonamentada en els principis de les benaurances; i creu i espera en una vida feliç per sempre. En aquesta assignatura cerquem reflexionar aquests temes i valors evangèlics, tot afavorint actituds d’amor, de respecte i de compromís en favor de la vida humana. I que aquestes conviccions personals puguin ser trameses de forma vivencial i testimonial als infants, joves i adults amb els que compartim la nostra activitat educativa / evangelitzadora.  

Requisits i orientacions prèvies

Com és normal, aquesta assignatura suposa tenir ben clars els principis més bàsics de la Moral Fonamental que caldrà traduir a situacions concretes sobre el tema de la vida, la salut, l’enginyeria genètica, els límits entre vida i mort... etc.
També es dóna per suposat un coneixement bíblic que fonamenti aquests principis.
El fet de treballar en els camps de l’educació, de la pastoral de malalts, en serveis sanitaris.... etc. pot enriquir la reflexió i el compromís.

Competències:
La assignatura de Moral de la Vida participa en l’assoliment de moltes de les competències transversals i generals específiques que es proposen en el Batxillerat en Ciències Religioses. A més de les insinuades anteriorment, destacaria, principalment, les següents:
 
Competències Específiques de Moral
1.    Coneixement crític i rigorós dels fonaments bíblics i teològics de la Moral Cristiana així com de la seva eclesialitat. Comprensió de la reflexió teològico-moral en el seu dinamisme històric..
2.    Comprensió dels principis i conceptes de la Moral cristiana, aplicats a la vida, la salut...
3.    Comprensió de les dimensions ètiques de la fe cristiana i de la seva relació amb altres àrees de coneixement,  com ara l’antropologia, la teologia, la Bíblia, les Ciències Humanes i Experimentals
4.    Comprensió del lloc de la Moral de la Vida en el conjunt de la nostra societat, marcada per la laïcitat i la pluralitat, religiosa, ètica i cultural, i del sentit i les possibilitats de diàleg amb altres sensibilitats ètiques.
5.    Coneixement i comprensió de la metodologia emprada. Capacitat per a consultar Documents del Magisteri i Obres sobre Moral. Capacitat per a llegir críticament les propostes ètiques teòriques i fàctiques que es donen a la nostra societat.
Objectius generals de l’assignatura
 
1.    Descobrir la dimensió ètica de l’existència humana en l’horitzó de la pregunta pel sentit i el valor de tota vida humana.
2.    Plantejar les principals qüestions que es presenten en els temes relacionats amb la salut, amb la vida, des dels seus inicis fins a la seva darreria...
3.    Saber llegir críticament documentació teològico-moral que s’anirà presentant com a complement i ampliació de cada tema
4.    Assumir els reptes que planteja una vida cridada a ser viscuda amb responsabilitat.
5.    Promoure tenir cura de la salut i de la vida; cercar una qualitat de vida fonamentada en els principis de les benaurances; i creure i esperar una vida feliç per sempre.
6.    Afavorir actituds d’amor, de respecte i de compromís en favor de la vida humana.
7.    Cercar i proposar pautes de comportament perquè aquestes conviccions personals puguin ser trameses de forma vivencial i testimonial als infants, joves i adults amb els que compartim la nostra activitat educativa / evangelitzadora.  

1. Comprendre els conceptes bàsics relacionats amb la moral de la vida.
2. Iniciar-se en la reflexió sobre qüestions ètiques de l’àmbit de la moral de la vida o bioètica.
3. Analitzar i resoldre, amb arguments, qüestions ètiques vinculades a la moral de la vida.
4. Dialogar amb altres posicionaments ètics sobre l’inici i el final de la vida.

1. LA BIOÈTICA
1.1. Descripció de l’assignatura: Objectius / Programa / Metodologia /  Documentació / Avaluació / Bibliografia
1.2. Aproximació a la Bioètica: Concepte / Temàtica / Historia / La vida Humana / Fonamentació bíblica...
 
2. LA VIDA  EN ELS SEUS INICIS
2.1. L’avortament: Inici de la vida humana / Legalització - Despenalització /  Supòsits... / Legislació actual / Valoració moral.
2.2. La reproducció assistida: Història / IA / FIVTE / Temes derivats / Legislació actual / Valoració moral
 
3. QUALITAT DE LA VIDA HUMANA
3.1. Salut, vida i salvació: Ambigüitat  / Qualitat de vida / Cultura de la vida / Salvació / Valoració moral.
3.2. Dolor i malaltia / Sida i Droga / Valoració moral.
 
4. LA VIDA EN LES SEVES DARRERIES
4.1. La pena de mort: Història i doctrina de l’Església / Raons a favor i en contra / Moratòria / Valoració moral.
4.2. Sentit cristià de la mort  / Mort clínica i biològica / “Etapes en el morir” / Acompanyament en el morir / Drets dels malalts

 

4.3. Eutanàsia i distanàsia... Visió històrica / Valoració moral./ Testament vital / Declaració de Voluntats anticipades
Metodologia:
1.    Temps de dedicació a dins l'aula: 25% (exposició magistral, preguntes, aclariments...)
2.    Tutories individuals i col·lectives (exercicis dirigits a dins de l'aula, exposicions, debats, etc.....) 15 %

 

3.    Temps de dedicació fora de l'aula  (estudi i treball personal dels apunts, preparació i el.laboració de treballs i exercicis demanats pel professor, etc.): 60%

 

Avaluació:

Prova escrita (50%).
Resum comentat d’un llibre (30%).
Treball personal de lectura i síntesi d’un document (20%).