Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Seminari: Introducció a la Iconografia Cristiana

 • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses
 • Modalitat: Iscreb Presencial
 • Curs: 1er | Semestre: 1r | ECTS: 4 | Hores de classe setmanals: 2
 • Àrea: | Període lectiu:
 • Professorat: Llic. Mònica Santin |

Justificació

La imatge plàstica ha jugat des de sempre un paper rellevant  en la cultura. Entesa com un objecte de civilització pot ajudar a la comprensió d’un moment històric determinat. Així mateix el coneixement del fet religiós al llarg de la història s’enriqueix amb  l’aproximació al contingut de les imatges .

 

Tot fent un repàs de la iconografia cristiana de l’Occident europeu – des de les representacions dels primers segles fins les del segle  XVIII- ens acostarem al fet religiós a través de les obres d’uns creadors que, al llarg de les diferents èpoques, han plasmat en les imatges plàstiques la cultura cristiana del seus contemporanis i han ajudat a fer visible l’Invisible.

Requisits i orientacions prèvies

Seria aconsellable tenir nocions d’història de l’art i haver visitat alguns museus (MNAC, Museu Episcopal de Vic...).

Competències transversals
1. Capacitat d’observació i d’anàlisi.
2. Capacitat de comunicació oral i escrita.
3. Capacitat d’adquirir coneixements bàsics (culturals, històrics, artístics).

Competències específiques
1. Aproximació a l’art cristià en el context cultural d’Occident.
2. Prendre consciència de les perspectives interdisciplinàries d’anàlisi i saber interpretar la complexitat cultural dels fenòmens religiosos.

Objectius:

1. Introduir a l’estudi de la iconografia cristiana d’Occident des del paleocristianisme fins al
segle xviii.
2. Conèixer algunes eines analítiques i terminològiques que permetin una aproximació a la imatge
i al seu missatge cristià.
3. Saber apropar-se a la relació imatge/text, representacions plàstiques/fonts escrites com a clau
de lectura o d’interpretació.
4. Analitzar algunes obres de l’ampli repertori de representacions plàstiques d’iconografia cristiana
de diferents èpoques.

 1. La funció cultural de la imatge. Forma i contingut de l’obra d’art. Creació artística i missatge cristià. Art i transcendència. Art sagrat, art religiós, art de temàtica religiosa.
 2. Els conceptes d’iconografia i iconologia. La iconologia com enfocament metodològic dins la disciplina de la història de l’art. Alguns teòrics. L’exemple paradigmàtic d’Erwin Panofsky.
 3. Els inicis de la iconografia cristiana. L’art paleocristià: de les catacumbes  als mosaics de Ravenna.
 4. L’Edat mitjana: l’obra d’art al servei de Déu. La pintura romànica. Els canvis iconogràfics de l’època gòtica. La influència de la Llegenda Àuria en les imatges plàstiques.
 5. Els renaixements a Europa i l’abandó de l’estètica medieval. Les escenes religioses en la pintura flamenca: l’obra de Jan Van Eyck. De Giotto al ple Renaixement italià.
 6. El manierisme. Tiziano. El Greco. La Iconologia de Cesare Ripa . Les aportacions iconogràfiques de la Contrareforma.
 7. La iconografia barroca a través de l’exemple d’alguns artistes. La pintura barroca als Països Baixos i a Espanya. La perduració dels models iconogràfics barrocs fins al segle XVIII.

Metodologia:

Treball dins de l’aula: 40%.
1. Classes magistrals: 30%.
2. Exercicis, comentaris de textos, exposicions orals i tutories sobre treballs 10%.

Treball fora de l’aula: 60%.
1. Estudi personal, lectures i consulta de materials gràfics: 30%.
2. Preparació i realització d’un treball d’anàlisi comparativa de dues obres d’iconografia religiosa
(Elecció a comentar): 30%.

Avaluació:

50% Assistència a classe, participació i realització d’exercicis i comentaris de textos o imatges encarregats a l’aula.
50% Treball individual (40 % treball escrit i 10% exposició oral.