Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Història de l’Església a Catalunya

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Socio-Cultural | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Dr. Joan Josep Moré i Ramiro |

Justificació

Donar una visió estructurada en 14 temes sobre l’origen i evolució de l’Església a Catalunya i entorn al que va estar vinculada. Es seguirà una visió cronològica, però també cronogràfica, insistint en aquells temés que més han afectat a l’església catalana vinculada a una societat i a un moment històric concret.

Requisits i orientacions prèvies

Capacitat per recuperar, analitzar i reelaborar informació des de diferents fonts.
Capacitat per al coneixement i utilització de les fonts històriques.
Capacitat de relacionar Història i societat contemporània.
Competències:
 
a)    Aprofundir els continguts propis del Batxillerat.
b)    Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit històric.
c)     Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.
d)    Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicant-los a l’àmbit històric amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües.
e)    Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva històrica.
f)     Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
g)    Participar en les noves aportacions fets en el món històric.
 
Objectius:
 
- Adquirir un coneixement bàsic de la història de l’Església a Catalunya.
- Saber relacionar els esdeveniments més significatius de la història eclesiàstica catalana amb els de l’Església universal.
- Saber interpretar textos significatius de l’Església i les seves conseqüències en el món actual.
1.    Orígens del cristianisme a la Tarraconense romana.
2.    L’Església en l’època visigoda.
3.    La desfeta de l’església visigoda pels àrabs i la restauració carolíngia.
4.    L’església a l’època comtal (segles X-XII).
5.    La culminació de la conquesta territorial.
6.    La crisis del segles XII-XIV.
7.    L’església catalana a l’època pre-tridentina. El Concili de Trento a Catalunya.
8.    L’església a l’època del Barroc.
9.    De la guerra dels Segadors a la de Successió.
10. L’església catalana al segle XIX.
11. Catalunya i la guerra civil, les seves conseqüències en l’església catalana.
12. De la guerra civil al Concili Vaticà II.
13. L’Església del postconcili a Catalunya.

 

14. El concili provincial tarraconense: història i continguts.
Metodologia:
 
Activitat a l’aula: 40%
 Exposiciosn del professor:  26%
Posades en comú 10%
Exàmens 4%
 Activitat fora de l’aula: 60%
 
Lectures programades 34%
Estudi 6%
Preparació treball 20%
 

Avaluació:

S’avaluarà els coneixements adquirits per l’alumne (2 exàmens) 50%, també la qualitat del treball monogràfic a realitzar 30%, així com la participació activa en l’aula especialment en les posades en comú 20%.