Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Personatges de l’Evangeli de Joan

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 2n | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 2n semestre
  • Professorat: Dr. Antoni Pou i Muntaner |

Justificació

En la llicenciatura, especialitat de Teologia Bíblica és important que l’alumne aprengui a analitzar els textos bíblics a partir d’algunes metodologies previstes en el Document de la Pontifícia Comissió Bíblica La interpretació de la Bíblia en l’Església: entre aquestes hi ha la Crítica Narrativa i l’aproximació psicològica. Aquesta assignatura vol aprofundir en aquestes metodologies donant alguns principis teòrics i agafant com a tema d’aplicació la presentació d’alguns personatges de l’Evangeli de Joan. En aquest Evangeli és de cabdal importància el tema del testimoniatge: els personatges que apareixen en aqueixa obra van de l’oposició més radical, al seguiment d’amagat, o al testimoniatge obert i valent davant una societat hostil a la revelació de Jesús. Els personatges de l’Evangeli de Joan ens serveixen de mirall per adonar-nos de les nostres actituds envers Jesús i la seva obra salvadora.

Requisits i orientacions prèvies

L’assignatura es concep com una mena de seminari en el qual l’agilitat en la participació als fòrums és fonamental.

 1. Aprofundir en els continguts propis del Grau, àmbit Bíblia.
2. Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
3. Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.
4. Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.
5. Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
6. Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
7. Participar en les noves aportacions fetes en món bíblic.

 1. Objectiu fonamental: Fer una aproximació a la comprensió i interpretació d’alguns textos de l’Evangeli de Joan a partir de la Crítica Narrativa i la teoria dels personatges.
2. Conèixer i saber utilitzar els grans comentaris exegètics.
3. Pràctica de l’anàlisi narrativa i psicològica.
4. Descobrir la importància del context del lector de cara a la interpretació i introduir-se en l’estudi dels possibles efectes del text en el lector.

 1. Introducció a la metodologia de l’anàlisi narrativa
2. Status quaestionis i problemàtica de la teoria dels personatges
3. Exemples d’anàlisi d’alguns personatges en el Quart Evangeli (El Deixeble que Jesús estimava, Pere, Judes, Joan Baptista, Maria Magdalena, Tomàs…)
4. Consideracions hermenéutiques i aplicacions pastorals

 Es combinarà un aprenentatge teòric bàsic al voltant del tema de la resurrecció i de les diverses metodologies que s’utilitzaran, amb exercicis pràctics d’anàlisi dels textos.
Lectura i estudi personal, preparació a casa de les activitats de cada bloc, i realització de l’activitat final: 60%.
Treball a l’aula: 40%
- L’encontre de cada setmana es farà de tres hores lectives seguides, amb el descans corresponent. Sessions magistrals sobre continguts: 15% (1a hora),
- sessions magistrals sobre metodologia, comentaris exegètics del professor: 15% (2a hora),
- exercicis a l'aula, comentaris exegètics entre tots, diàlegs...: 10% (3a hora).

• A cada cada encontre es demanarà la presentació d’una activitat que s’exposarà a la 3ª hora de classe i que després es lliurarà al professor perquè pugui ser avaluada: 50% de la nota final.
• S’avaluaran també l’assistència, les presentacions de les activitats als terminis oportuns, participació als debats...: 20% de la nota final.
• Hi haurà una activitat final en la qual es demanarà que l’alumne faci una anàlisi exegètica d’un text, que sàpiga inter-relacionar els diversos mètodes, i arribar a una síntesi teològica conclusiva a partir dels materials de l’assignatura: 30% de la nota final.

 Marguerat, D., - Bourquin, Y., Cómo leer los relatos bíblicos, Santander: Sal Terrae 2000.

Martín-Moreno, J.-M., Personajes del Cuarto Evangelio, Madrid: UPCO 2001.
Vignolo, R., Personaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede in San Giovanni, Milano: Glossa 1994.