Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Hermenèutica Bíblica

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 5 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Dra. Rosa M.Boixareu i Vilaplana |

Justificació

L’hermenèutica és l’exercici teòric sobre la interpretació del sentit dels textos i el procés de la seva significació: és l’art del diàleg i la comprensió. Ajuda a comprendre les paraules, els signes i les imatges per situar-les en un marc de sentit. L’hermenèutica interpreta i ajuda a rellegir el text, actualitzant-lo davant les necessitats i expectatives del present.

Els escrits bíblics pertanyen a una tradició històrico-cultural i a un context socio-polític propi segons el llibre a considerar; quan diem que son Paraula de Déu, ¿a què ens referim?, ¿què volem dir?

 

Requisits i orientacions prèvies

L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats.
Cal estar al cas del Programa de l’assignatura i de les indicacions que es donen a l’aula al llarg del curs.

Competències:

Ser capaç de seguir i interpretar críticament els darrers avanços en la teoria i en la pràctica.
Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-les.
Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina

Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

Participar en les noves aportacions fetes en món bíblic.

 

 

Objectius:

Objectiu fonamental: Fer una aproximació a la comprensió i interpretació del text bíblic apropant-nos a Documents recents de l’Església i al pensament d’alguns autors moderns, tot descobrint l’abast de diverses metodologies hermenèutiques.

 

·     ·       1è Bloc: Introductori 
 ·                       -                 Referent històric
·                Exegesi i hermenèutica.
·                Lectura, comprensió, interpretació, actualització, del text
2on Bloc. L’hermenèutica moderna
·         F. Schleiermacher, W. Dilthey, R. Bultmann, M. Heidegger, H.G. Gadamer, P. Ricoeur, D. Bonhoeffer...
·       3è Bloc:L’hermenèutica jueva
·         Recursos de interpretació: midrash, targum, pesher
·         La mentalitat judeo-hel·lenística
·         L’hermenèutica rabínica
·       4rt Bloc: L'hermenèutica cristiana
·            Interpretació de l’Antic Testament en el Nou Testament, i en el cristianisme.
·           La inspiració i el cànon.
·           Metodologia per a l’estudi del text bíblic. La verificació.
·       5è Bloc: La Bíblia com a Paraula de Déu
·        Exemple de treball: Ez 37,1-14
Text lliure elecció
6è Bloc: Documents Església. Lectures
 
 
  • Spiritus Paraclitus (BenetXV. 15/09/1920)
 
  • Divino Afflante Spiritu (Pius XII. 30/09/1943)
 
  • Dei Verbum (Pau VI. 18/11/1965)
 
  • Verbum Domini (Benet XVI. 30/09/2010)
 
 
 

Metodologia:

L’assignatura es planteja en règim d’Avaluació Continuada que inclou necessariament: assistència a les sessions-classe, presentació i participació a les sessions grupals. (l’alumne “oient” ha d’estar disposat a implicar-se activament en l’assignatura).
La puntualització dels requisits es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.
L’alumne accedirà al contingut dels temes a través de:
- Les classes magistrals amb suport TIC. Aproximadament, un 50% del temps assignatura.
- Recursos dinàmics de treball individual/grupal: lectura i comentari de textos, recurs audiovisual, preparació presentacions orals... Aproximadament, un 50% del temps assignatura.

- La bibliografia de suport de cada tema continguda en el programa i lliurada al llarg del curs.

 

·  Avaluació formativa. Segons el dit a l’apartat anterior, l’avaluació és continuada i qualitativa/quantitativa segons requisits que es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.
·       Els percentatges valoratius són:
-          Assistència a les sessions generals: 30%
-          Preparació i presentació textos de lectura: 50%
-          Participació activa a les sessions: 20%
  • L’opció de la Segona Convocatòria (setembre) es contempla per aquells alumnes que no compleixen els requisits de l’opció anterior. A concretar en el seu moment.

 

La particularitat de la segona convocatòria es comunicarà oportunament abans de finalitzar el semestre.