Logo

Llicenciatura en Ciències religioses

Ecumenisme després del Vaticà II

  • Titulació: Llicenciatura en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 2n | ECTS: 5
  • Àrea: | Període lectiu:
  • Professorat: Dr. Andrés Valencia |

Justificació

El present curs s’inicia amb una breu síntesi sobre l’inici del Moviment Ecumènic fins al Concili Vaticà II. A continuació, estudia l’evolució ecumènica de 1965 fins a la preparació immediata de la XI Assemblea del Consell Mundial d’Esglésies a Karlsruhe (Alemanya), el 2022.

Aquest curs vol complementar la Introducció a l’Ecumenisme que s’ofereix en el Tercer Curs del Batxillerat en Ciències Religioses, on s’estudien els tres principals trencaments de la comunitat cristiana, al segle V amb les Esglésies Orientals, al segle XI amb els ortodoxes i al segle XVI amb la Reforma i el munt de comunitats que s’anaren creant. S’estudià també els inicis i principis del Moviment Ecumènic i l’aportació que l’Església Catòlica hi va fer.

 

Per tant vol oferir un major aprofundiment de l'actual situació de l'ecumenisme, amb totes les seves limitacions i esperances. Apropant-nos als documents i diàlegs bilaterals.

Requisits i orientacions prèvies

Cal haver cursat la introducció a l'ecumenisme en el cicle anterior. Tenir coneixements fonamentals i dades que ajuden a comprendre la realitat actual eclesial i ecumènica, i també el diàleg entre les esglésies.

Competències específiques per als estudis de Llicenciatura

a) Tenir un bon domini d’un camp d’especialització de la seva disciplina a nivell avançat. Estar familiaritzat amb les darreres teories, interpretacions, mètodes i tècniques.

b) Ser capaç de seguir i interpretar críticament els darrers avanços en la teoria i en la pràctica

c) Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-los.

d) Ser capaç de fer una contribució original, si bé limitada als cànons de la seva disciplina, per exemple, una tesis final.

e) Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina

 

Competències específiques per a l’especialitat de Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural

a) Explicitar la pertinença per a l’actual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.

b) Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...

c) Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.

d) Identificar i interpretar els diferents models epistemològics proposats per les Ciències de la Religió i la Teologia a les diferents tradicions espirituals.

e) Analitzar la coimplicació entre Teologia de les Religions i Teologia del Diàleg Interreligiós.

f) Avaluar les societats contemporànies a partir dels models proposats per les Ciències de la Religió.

 

Competències generals de l’assignatura:

1) Coneixement i presa de consciència de l'actual situació de el moviment ecumènic a partir del C. Vaticà II, com a camí irreversible d'unitat. La complexitat i el diàleg entre cristians dins la diversitat cultural, social i teològic.

2) Capacitat per a comprendre, relacionar i situar-se críticament davant els desafiaments de l'ecumenisme. A el mateix temps una cerca de camí cap a una visió comuna d'Església.

3) Sensibilitat seriosa en la necessitat d'unitat dels cristians, respectant la diversitat d'opinions i idees, pràctiques i vida.

 

Competències especifiques:

 

4) Capacitat d'assumir en la pròpia experiència de fe el contingut de la teologia actual. Assumint també l'imperatiu cristià de la unitat. Capacitat de diàleg i de trobada.

 1. Tenir una visió de conjunt sobre la realitat actual de l'ecumenisme i l'aportació de l'Església catòlica romana a partir del Concili Vaticà II.

2. Desenvolupament del Moviment Ecumènic al segle XX i l'aportació del Consell Mundial de les Esglésies i les seves assemblees.

3. Capacitar per fer una lectura activa i crítica de la realitat eclesial en diàleg amb les diferents confessions cristianes. Diàlegs bilaterals.

4. Capacitat de reflexionar sobre les perspectives de futur per a l'ecumenisme en el segle XXI. Desafiaments i esperances.

 1. Tenir una visió de conjunt sobre la realitat actual de l'ecumenisme i l'aportació de l'Església catòlica romana a partir del Concili Vaticà II.

2. Desenvolupament del Moviment Ecumènic al segle XX i l'aportació del Consell Mundial de les Esglésies i les seves assemblees.

3. Capacitar per fer una lectura activa i crítica de la realitat eclesial en diàleg amb les diferents confessions cristianes. Diàlegs bilaterals.

4. Capacitat de reflexionar sobre les perspectives de futur per a l'ecumenisme en el segle XXI. Desafiaments i esperances.

 Jornades presencials  5%

Lectura i estudi personal  45%

Preparació i realització de activitats 40%

Tutories i consultes al professor 10%

 Farem avaluació continuada.

Cadascuna dels Blocs serà avaluada amb una activitat; es tindrà en compte el contingut, l'elaboració i la redacció. els detalls es donaran en el seu moment.

Per aprovar l'assignatura caldrà aprovar cadascuna de les activitats.

La mitjana de les qualificacions de les activitats aprovades constituiran el 90% de la nota final.

La participació amb tutories, consultes, fòrums constituirà el 10% de la nota final.

 - Bosch, J., Para comprender el ecumenismo, Estella: Verbo Divino 1996.

- Bosch, J., Diccionario de Ecumenismo, Estella: Verbo Divino 1998.

- Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio

- Congar, Y. Mª., Cristianos desunidos, Madrid-Estella: PPC-Verbo Divino 1964.

Juan Pablo II, Encíclica Ut unum sint.

 Kasper, W., Caminos de unidad, perspectivas para el ecumenismo, Madrid: Ed. Cristiandad 2008.

Cosechar los frutos. Aspectos básicos de la fe cristiana en el diálogo ecuménico, Santander: Sal Terrae 2010.

Caminos hacia la Unidad de los cristianos, Santander: Sal Terrae 2014.

Matabosch, A., Cuarenta años de Ecumenismo. Iglesia, sociedad, cultura, Lleida: Milenio 2009.

Sesboüe, Bernard., Por una Teología Ecuménica, Salamanca: Secretariado Trinitario 1999.

Vercruysse, Jos E., Introducción a la Teología Ecuménica, Estella: Verbo Divino 1993.