Logo

Cursos Bàsics Presencials

Evangelis Sinòptics i Actes

  • Titulació: Cursos Bàsics
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 6 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Dra. Begonya Palau i Rigol |

Justificació

Els Evangelis Sinòptics i els Fets dels Apòstols conformen un dels conjunts més influents en la reflexió, la teologia, la història, l’art i la vida cristiana. El Batxiller en Ciències Religioses ha d’assolir una comprensió profunda del contingut i les claus d’interpretació d’aquests llibres, de les metodologies emprades per acostar-se a ells i les seues limitacions. Es pretén que l’alumnat desenvolupe la seua pròpia capacitat d’anàlisi i crítica per a realitzar una lectura activa i atenta del text, dins de la tradició eclesial.

Requisits i orientacions prèvies

1. Cal haver cursat l’assignatura «Introducció al Nou Testament».
2. És útil tindre alguna noció de grec bíblic.
3. És molt convenient llegir els Evangelis Sinòptics i els Fets dels Apòstols de forma seguida per fer-se una idea de conjunt de cada obra.

a) GENERALS
1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
2. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.
3. Coneixement de cultures i costums d’altres països.
b) ESPECÍFIQUES
4. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn.
5. Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.
6. Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural, social i teològic actual.
7. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
8. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
9. Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics.
10. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.

 

1. Comprendre les característiques i funcionament de diferents formes literàries dels Evangelis Sinòptics.
2. Conéixer el contingut i les claus teològiques dels Evangelis Sinòptics i dels Fets dels Apòstols.
3. Aprendre i practicar la metodologia d’anàlisi de la narrativa bíblica.
4. Desenvolupar una actitud positiva envers la pròpia capacitat de comprensió dels textos bíblics.

1. La formació dels Evangelis. La qüestió Sinòptica
2. Les principals formes literàries dels Evangelis: Paràboles, relats de miracles, relats de la passió i de la resurrecció, relats de la infància i evangelis apòcrifs.
3. Evangeli segons Marc. Qüestions introductòries, dimensió literària i teològica.
4. Evangeli segons Mateu. Qüestions introductòries, dimensió literària i teològica.
5. Obra de Lluc (Evangeli i Fets dels Apòstols). Qüestions introductòries, dimensió literària i teològica.
6. Estudis de textos

Presencial:
1. Exposició per part del professor (26% del temps total de l’assignatura).
2. Posada en comú dels estudis de textos (10%).
3. Exàmens (4%).

No presencial:
1. Estudi del contingut exposat en classe, ampliació amb la lectura del manual indicat i preparació
d’exàmens (40%).
2. Lectura de dos articles i elaboració d’un resum amb les idees principals (7%).
3. Estudi de textos (13%).

Observacions:
1. En el resum dels articles s’han de seguir les normes del Llibre d’estil per a escrits de teologia
i filosofia, assumides per l’Institut.
2. Els estudis de textos es realitzen seguint les fitxes que es poden trobar al web:
www.bibliayvida.com/va > Alumnes > Evangelis Sinòptics

1. Es realitzaran dues avaluacions parcials orals que suposen un 80% de la nota final. És necessari aprovar els exàmens per a obtindre l’aprovat a l’assignatura.
2. Les posades en comú dels estudis de textos suposen el 20% de la nota final.
3. L’entrega dels resums dels dos articles és un requisit necessari per a la qualificació.