Logo

Cursos Bàsics Presencials

Escrits Sapiencials i Salms

  • Titulació: Cursos Bàsics
  • Modalitat: Iscreb Presencial
  • Semestre: 1r | ECTS: 6 | Hores de classe setmanals: 3
  • Àrea: Sagrada Escriptura | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Dra. M. Claustre Solé i Auguets |

Justificació

La saviesa és un fenomen que trobem en tots els pobles i en tots els temps. Fins al s. xix no s’havia atorgat gaire importància al corrent sapiencial bíblic, però les descobertes de les literatures sapiencials
de Mesopotàmia i Egipte, desconegudes fins aquell moment, van aportar nous elements i els textos bíblics adquirien un altre valor. Al llarg del curs s’intentarà exposar les característiques generals de la literatura sapiencial de l’AT, ajudant a conèixer l’ambient en el qual va originar-se i el sentit d’aquests textos en les coordenades de l’ara i aquí del nostre moment històric.

Requisits i orientacions prèvies

Cap.

Competències transversals (genèriques)
1. Coneixements generals bàsics.
2. Habilitats de gestió de la informació (busca i analitzar informació de fonts diverses.
3. Capacitat critica i autocrítica.
4. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
5. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

Competències específiques
1. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
2. Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics
3. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.
4. Integrar aquests coneixements per a la l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos.
5. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement

 Acabar d’estudiar els textos de l’A.T., després d’haver estudiat el Pentateuc i el Profetes, centrant-nos ara en el Escrits.
Introduir-nos en el món sapiencial de l’Antic Pròxim Orient, especialment a través dels gèneres literaris propis i de la seva situació vital.
Situar-nos en l’època del Segon Temple i el naixement del judaïsme, fixant-nos en la problemàtica social i religiosa i identificant els principals temes teològics derivats d’aquesta situació.
Aprendre com els textos lliguen la teologia amb la pregària, la litúrgia i l’estil de vida.

1. Què és i què comprèn la literatura sapiencial.
2. Formes literàries de la literatura sapiencial.
3. Breu història de la investigació.
4. Els escrits sapiencials: Proverbis, Siràcida i Saviesa.
5. La saviesa en crisi: Job i Qohèlet.
6. Literatura lírica: Salms, Càntic dels Càntics i Lamentacions.
7. Literatura didàctica: Tobies, Judit, Ester, Rut.

 L’assignatura té 6 ECTS (=150 hores). Aquestes 150 hores es distribueixen de la següent manera:

Tasques d’interacció i comunicació: 17%

Tutories individuals i/o col•lectives (activitats, fòrums, debats, xats, qüestionaris...): 10%
Consultes al professor: 2%
Trobades presencials: 5%

Estudi i treball de l’alumne: 83%

Lectura i estudi personal: 48%
Planificació, preparació i realització de les tutories individuals i/o col•lectives: 35%

Com que l’assignatura dura 18 setmanes lectives, idealment s’hi haurien de dedicar unes 8 hores setmanals entre tot.
L’eina de treball de l’assignatura és el text bíblic.
L’alumne accedirà al contingut dels temes a través dels apunts que s’ofereixen per a cada unitat; es pot ajudar amb material de la bibliografia i altres materials complementaris.
Després d’un temps per a l’estudi personal del contingut, es proposen una sèrie d’activitats avaluables.

Examen final, amb possibilitat de fer algun treball complementari que ajudi a una millor comprensió dels textos bíblics.