Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Cartes Apostòliques

  • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r | ECTS: 4
  • Àrea: Biblia | Període lectiu:
  • Professorat: Llic. Jaume Balateu i González |

Justificació

 La major part dels escrits del Nou Testament es presenten en forma de cartes, adreçades a comunitats

cristianes o a persones concretes. En molts casos s’hi pot trobar una gran riquesa, tant de
contingut doctrinal com d’orientacions pràctiques per a la vida dels creients. Al mateix temps, les
cartes són una font extraordinària d’informació sobre la situació, el pensament i els problemes
dels cristians dels primers temps.
El curs vol ser una introducció a la lectura d’aquests escrits. Amb aquest objectiu presenta els
elements històrics, literaris i teològics més importants per a la interpretació dels textos que contenen.
Una bona part del temps es dedica a l’estudi de les cartes atribuïdes a l’apòstol Pau, que
formen el bloc més nombrós d’escrits del Nou Testament.

Requisits i orientacions prèvies

Per a seguir amb profit l’assignatura, cal haver cursat la Introducció a l’Antic Testament i la Introducció
al Nou Testament.

 

 1. Habilitats de gestió de la informació (buscar i analitzar informació de diverses fonts).

2. Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.
3. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
4. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
5. Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels llibres bíblics.
6. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.

 1. Tenir un coneixement suficient de la vida de l’apòstol Pau i del seu pensament teològic.

2. Assolir una familiaritat amb les cartes que han estat transmeses amb el nom de Pau, com
també les altres cartes del Nou Testament (llevat de les de Joan, que s’estudien en el curs
d’Escrits joànnics).
3. Aprendre a llegir críticament aquests textos, a conèixer la seva importància per a la teologia
cristiana, i a valorar les diverses interpretacions exegètiques que se’n fan.

 1. Pau: vida i personalitat.

2. Pau, escriptor.
3. Les cartes als Tessalonicencs.
4. Les cartes als Corintis.
5. La carta als Gàlates.
6. La carta als Romans.
7. La carta als Filipencs.
8. La carta als Colossencs.
9. La carta als Efesis.
10. Les cartes Pastorals.
11. La carta als Hebreus.
12. Les cartes Catòliques.

 L’estudi es basa sobretot en el treball personal sobre les cartes del Nou Testament. En la majoria

de temes, els apunts contenen una breu introducció a cada una de les cartes, i una guia de lectura,
que consisteix en una presentació resumida i comentada del seu contingut. Aquests elements
volen ser una base per a la lectura i l’estudi personal de les cartes. Per tant, serà imprescindible
en cada cas la lectura detallada de les cartes corresponents.
Per a treballar els diversos temes, sobretot els que es refereixen a cartes concretes, la metodologia
proposada és la següent:
Temps d’estudi i treball de l’alumne (85%)
1. en primer lloc, llegir detingudament el material del curs;
2. tenint al davant l’esquema de la carta i la guia de lectura, llegir el text sencer de la carta
corresponent;
3. si és possible, complementar-ho amb la consulta de les indicacions bibliogràfiques;
Titulació Diplomatura en Ciències Religioses
Nom assignatura Cartes Apostòliques
Curs 3r Crèdits 3
Període lectiu 1r semestre Àrea Bíblia
Professorat Dr. Agustí Borrell Llengua Català
4. en els casos en què està indicat, elaborar i presentar l’exercici del tema o participar en el
fòrum de l’assignatura.
Tasques d’interacció i comunicació a l’aula (10%)
1. activitats col·lectives (fòrums i debats) i consultes al professor.
Assistència a la trobada presencial (5%)

 Aproximadament cada dos temes es proposarà un petit exercici de recerca, de comentari o de

debat, que pretén ser sobretot una ajuda suplementària per a conèixer i interpretar les cartes
corresponents. Aquests exercicis serviran també per a l’avaluació continuada del curs i tindran un
85 % de pes en la nota final. La participació en els fòrums i debats que es proposin suposarà el
15 % de la nota final.

 En primer lloc, és imprescindible tenir a mà, juntament amb els apunts del curs, el text bíblic.

La traducció recomanada és la de la BCI: La Bíblia. Bíblia catalana, traducció interconfessional,
Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya - Editorial Claret - Societats Bíbliques Unides 2009.
És molt aconsellable consultar una bona introducció general a les cartes de Pau, que serveixi per
completar el material del curs. Són recomanables:
Sánchez Bosch, J., Escritos paulinos (Introducción al estudio de la Biblia 7). Verbo Divino. Estella,
1998.
Barbaglio, G., Pablo de Tarso y los orígenes cristianos. Sígueme. Salamanca, 1989.