Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Mariologia

  • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r | ECTS: 2
  • Àrea: Teologia | Període lectiu:
  • Professorat: Llic. Núria Caum i Aregay |

Justificació

 És especialment important en el tractat mariològic entendre Maria en clau cristocèntrica i eclesiològica, sempre al costat dels rescatats per part del seu Fill. Aquesta perspectiva ens facilitarà la comprensió escaient del seu fiat i l’exemple universal de la seva tasca, així com els dogmes magisterials que s’han ocupat de la Mare de Déu. Des d’aquesta perspectiva Maria esdevé un carrefour de sentit per a l’Església i per a la pietat individual així com un pont entre disciplines teològiques com l’antropologia, l’escatologia i el diàleg ecumènic.

Requisits i orientacions prèvies

 - Haver cursat o estar cursant eclesiologia i / o cristologia
- Saber analitzar i sintetitzar informacions orals i escrites en diferents suports
- Saber resumir i esquematitzar
- Saber relacionar i reflexionar
- Saber organitzar i planificar racionalment l’estudi
- Saber demostrar a nivell oral i escrit de manera racional, comprensible i sistemàtica els
coneixements apresos a partir de diferents fonts.

COMPETÈNCIES

 - Comunicació escrita: capacitat de saber relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura
- Comunicació oral: capacitat d’assolir la comprensió i adhesió dels altres en la transmissió d’idees, coneixements i sentiments
- Pensament crític: capacitat d’interrogar-se sobre les coses i pels fonaments
- Pensament analític: Manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat
- Pensament sistèmic: capacitat de comprendre i afrontar la realitat mitjançant patrons totals o sistemes
- Diversitat i interculturalitat: comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència
- Orientació a la qualitat: Recerca de l’excel•lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua
- Resolució de problemes: capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat

OBJECTIUS 

- Concebre i comprendre Maria des d’una correcta perspectiva eclesiològica i cristològica
- Entendre la importància teològica de la maternitat de Maria
- Comprendre el designi salvador de Déu en Crist a través de Maria
- Conèixer les claus de la mariologia bíblica
- Entendre escaientment el context i l’abast dels dogmes marians
- Conèixer les principals fonts bibliogràfiques mariològiques
- Definir el lloc teològic del teòleg, del magisteri i de la tradició en la recerca mariològica
- Elaborar una síntesis teològica crítica i actualitzadora de la Mariologia
- Aprendre els criteris adients per tal de poder connectar la Mariologia amb la resta dels tractats teològics.

 Unitat 1: Maria en la comunió eclesial
Unitat 2: La maternitat de Maria
Unitat 3: Maria Immaculada
Unitat 4: Maria sempre verge
Unitat 5: La glorificació personal de Maria

 METODOLOGIA

1. Tasques d’interacció i comunicació a l’aula virtual

- Participació en seminaris tutoritzats: 10%
- Consultes al professor: 2%

2. Participació a les trobades presencials: 5%

3. Hores d’estudi i de treball de l’alumnat

-Lectura comprensiva de les unitats didàctiques: 35%
- Lectura de textos: 13%
- Lectura i anàlisi de materials didàctics en diferents formats: 10%
- Realització d’exercicis: 25%

AVALUACIÓ

  •  Realització dels exercicis continguts en les unitats didàctiques: 80%
  • Participació activa i creativa als fòrums de l’aula 20%

 - AAVV, Mariología Fundamental (Agape 13), Salamanca: Secretariado Trinitario, 1995.

 - De Fiores, Stefano, María, Madre de Jesús. Síntesis Histórico – Salvífica, Salamanca: Secretariado Trinitario, 2003.
 
- García Paredes, José Cristo Rey, Mariología, Madrid: BAC, 1995.