Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Sociologia de la Religió

*Professor en català - **Professor en castellà

Justificació

 La religió va ser un dels grans temes que van abordar els clàssics de la sociologia i de les ciències socials. Així, Marx, Weber, Durkheim, Freud, Tönnies, Schütz, etc. van buscar comprendre quin paper tenia la religió en la societat del seu temps. Aquesta matèria pretén el mateix, analitzar, científicament, el paper que té la religió en la societat actual i en la construcció social.

Des d’una perspectiva actual, buscarem analitzar i comprendre els grans fenòmens religiosos dels nostres dies, sense oblidar els interessos concrets de l’alumnat. Així, des d’allò més global a allò més local, farem servir la sociologia com una eina per entendre més i millor quin paper juga la religió en la nostra societat, en les famílies, en el món dels joves, en les identitats, etc.

Les eines analítiques treballades al llarg de la matèria, permetran l’alumnat centrar-se amb quin paper juga la religió en el nostra món actual. Passarem, com es deia abans, des de les descripcions més generals a una anàlisi de la societat catalana contemporània.

Es pretén que l’alumnat amb Ciències Religioses sigui conscient del paper social de la religió, entenent que aquest darrer és el seu objectiu en el seu itinerari acadèmic.

Requisits i orientacions prèvies

 Anar més enllà de les pròpies creences. Superar els nostres posicionament personals per analitzar la realitat des d’una òptica científica

COMPETÈNCIES

1. Comunicació escrita
2. Pensament crític
3. Pensament analític
4. Pensament sistèmic
5. Orientació a la qualitat
6. Resolució de problemes

OBJECTIUS

1. Comprendre les diferències i les semblances entre les diferents perspectives que busquen explicar la realitat social.
2. Descriure alguns dels grans fenòmens socials que marquen la nostra realitat social: els processos de desinstitucionalització, de secularització, de pluralització i d’individualització.
3. Explicar les formes actuals d’identitat religiosa.
4. Exposar l’evolució de com es donen els processos de socialització de les creences, els valors i les pràctiques religioses.

1. La perspectiva sociològica: una mirada diferent a la realitat social.
2. La sociologia de la religió: de què parlem quan parlem de religió?
Perspectives, definicions i breu història.
3. Algunes característiques del procés de modernització. La modernitat religiosa: la secularització, el pluralisme i els fonamentalismes.
4. Les formes actuals d’identitat religiosa.
5. Els nous processos de socialització de les creences religioses.
6. Les famílies com agents socialitzadors de les creences religioses.
7. La religiositat i els joves: noves realitats i nous llenguatges

METODOLOGIA

  • Tasques d’interacció i comunicació a l’aula virtual
  • Tutories individuals i/o col•lectives (activitats, fòrums, debats, xats, qüestionaris ...): 10 %
  • Consultes al professor: 2%
  • Jornades presencials: 5%

Hores d’estudi i treball de l’alumne
Lectura i estudi personal: 48 %
Planificació, preparació i realització de les tutories individuals i/o col•lectives: 35%