Logo

Batxillerat en Ciències Religioses

Grec I

  • Titulació: Batxillerat en Ciències Religioses (virtual)
  • Modalitat: Iscreb Virtual
  • Semestre: 1r | ECTS: 4
  • Àrea: Biblia | Període lectiu: 1r semestre
  • Professorat: Dr. Ramon Torné i Teixidó |

Justificació

 Accedir al text del Nou Testament en grec és un ingredient bàsic per al coneixement del missatge cristià i de les seves categories teològiques, desenvolupa la capacitat crítica i de relació a diferents nivells, reforça totes les competències que es deriven de l’estudi de la Bíblia i aporta a l'alumnat una major capacitat d'aprofundir en els significats de la paraula sagrada que li permetrà de transferir-los amb una major efectivitat.

La necessària reflexió lingüística que neix de l’anàlisi d’una llengua antiga pretén afavorir i estimular la voluntat d’estudi del cristianisme en les seves arrels primeres, aspira a entendre el sentit pregon dels seus mots i coopera a fi que el llenguatge especulatiu (tant filosòfic com teològic) trobi les vies més encertades als seus objectius.

Requisits i orientacions prèvies

 És recomanable que l'alumna/e que cursi aquesta assignatura tingui un cert nivell de coneixements de gramàtica general de la seva llengua materna.

 Transversals:
1. Capacitat d’anàlisi i síntesi
2. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
3. Habilitats d’investigació

Específiques del Batxillerat:
1. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
2. Coneixement bàsic de l'hebreu i el grec bíblic.
3. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement
4. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.

 Coneixements:
1. Adquirir nocions de la gramàtica grega del Nou Testament.
2. Conèixer el vocabulari bàsic emprat.
3. Dominar la terminologia tècnica de lingüística requerida per aquest nivell.

Habilitats:

1. reconèixer les estructures bàsiques de la llengua grega del NT,
2. diferenciar construccions sintàctiques i/o relacionar-les,
3. reconèixer figures retòriques bàsiques,
4. analitzar morfosintàcticament i traduir frases senzilles del grec al català / castellà.

 Continguts

Gramàtica:
• Morfologia:
o Les declinacions:
- L'article
- Els substantius
- Els adjectius/pronoms:
• 1a, 2a i 3a classes
• Personals
• demostratius
• indefinits i interrogatius (τίς, τί)
o La conjugació temàtica:
- Modes: indicatiu, imperatiu, infinitiu
- Temps: present, imperfet, aorist
o Adverbis
o Conjuncions:
- Subordinants
- Coordinants
• Sintaxi:
o Construcció atributiva i predicativa de l'adjectiu
o L'oració simple
o Oracions coordinades
o Oracions subordinades: especialment completives de ὅτι i d'infinitiu
Lèxic:
- En base a l'ús del lèxic tant en les frases com en els exercicis, es busca que l'alumne/a memoritzi les paraules que aniran sortint en l'ordre d'unes 300.
 Un exercici enriquidor a nivell personal, més enllà de la disciplina particular, és la investigació sobre els mots catalans/castellans i la seva relació amb la llengua grega. Es proposaran exercicis basats en el lèxic del Nou Testament.

 La metodologia emprada encaixa amb l'ensenyament-aprenentatge autònom. Atès que es proposa promoure l'aprenentatge significatiu i per descobriment, i activar i millorar el mecanisme de processament d’informació, les activitats proposades estan dissenyades com a:
- “Lliçó magistral” (lectura atenta dels diferents apartats sobre llengua grega que el professor proposarà setmanalment).
- Plantejament de problemes (mètode intuïtiu, més que deductiu) i ús dels fòrums: molt recomanable a fi d’aclarir ràpidament i amb efectivitat qualsevol dubte.
- Exercicis i pràctiques.

Els blocs temàtics es componen de:
1. Presentació dels continguts teòrics, amb exemples (lliçó magistral).
2. Activitats pautades per a la comprensió / interiorització de la teoria (plantejament de poblemes).
3. Exercicis sobre els continguts teòrics.
4. Pràctiques similars a les activitats pautades.
5. Qüestionaris per al professor (tutoria, activitat, etc.).

El temps dedicat a cada part es reparteix de la manera següent:
- Lectura i estudi personal (1-5): 60%
- Consultes al professor: 5%
 Preparació de les tutories (6): 20%
 Tutories: 10%
 Jornades presencials: 5%

 Donada la naturalesa acumulativa de la matèria i la constant avaluació de coneixements i habilitats, l'avaluació és continuada. En no exigir-se requisits previs, no es fa una avaluació inicial.

Totes les activitats van encaminades a l'objectiu de capacitar l'alumne/a per llegir, entendre i traduir un text breu, de frases més aviat senzilles, del NT.

Setmanalment els alumnes entregaran en la bústia corresponent uns exercicis proposats que serviran per a avaluar el que s’explica i a la vegada reforçar la matèria apresa. Aquests exercicis seran d’índole diversa: mentre alguns podran semblar de caire més mécànic, d’altres seran més creatius (traducció, retrotraducció, recerca d’etimologies, etcètera).

Caldrà aprovar cadascun d’aquests exercicis, altrament el professor proposarà, també setmanalment, una recuperació que compensi les mancances detectades a fi que l’alumne pugui posar-se ràpidament al nivell dels altres companys de l’aula.

Es recomana vivament l’ús del programa auxiliar “Euclides” per a escriure en caràcters grecs. Amb tot, això no serà conditio sine qua i l’alumna/e podrà entregar els exercicis resolts a mà i degudament escanejats.

 A l'apartat de recursos, l'alumne/a disposa d’una gramàtica bàsica a l’aula per bé que al llarg del curs s’aniran donant indicacions de llocs en xarxa interessants i útils.

 
Llibres recomanats:
-          Nou Testament trilingüe Grec-Llatí-Català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya, Ed. Claret, Societats Bíbliques Unides 1995.
-          Nuevo Testamento trilingüe Griego-latín-español, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos 2011.
-          Nuevo Testamento Griego-español, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos 1997.
-          Nou Testament interlineal Grec-Català, Barcelona: Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya 2010.
-          Nuevo Testamento interlineal Griego-Español, Barcelona: editorial CLIE 1984.
 
Opcionalment:
-          Wenham, J.W. / Ricart, I., Gramàtica Grega del Nou Testament, (Quaderns d'apunts 1), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 1994.
-          Delgado, I., Diccionario Griego-Español del NT, Universidad Pontificia de Salamanca 2006.
-          Qualsevol gramàtica grega de caràcter escolar, de batxillerat, pot ser igualment útil i profitosa. Cal destacar la clàssica obra de J. Berenguer, Gramática griega, Barcelona: ed. Bosch 1999.
-          Així mateix, el clàssic Diccionario griego-español / Diccionari grec-català de l’editorial Vox sempre ha prestat un ajut d’enorme vàlua.
 
Alguns recursos informàtics (a ampliar i comentar tot al llarg del curs):
-          Teclat Grec Euclides TGP 1.1.
-          BibleWorks.
-          Compubiblia.
-          Web del Perseus project.
-          Web greekbible.com.